Opcije i diskrecijska prava

Objavljeno: 24.7.2014. Ažurirano: 29.7.2020.

Ovo poglavlje obuhvaća informacije o načinu uporabe opcija i diskrecijskih prava koja su dostupna prema pravu Unije.

Putokazi

 

OPCIJE I DISKRECIJSKA PRAVA IZ DIREKTIVE 2013/36/EU, UREDBE (EU) BR. 575/2013 I DELEGIRANE UREDBE O ZAHTJEVU ZA LIKVIDNOSNU POKRIVENOST (EU) 2015/61  PDF

Propisi EU-a

Propisi RH

 

OPCIJE I DISKRECIJSKA PRAVA U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU IZ DIREKTIVE 2013/36/EU I UREDBE (EU) BR. 575/2013  PDF

Propisi EU-a

Propisi RH

 

VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA (ČLANAK 94. DIREKTIVE 2013/36/EU)  PDF

Propisi EU-a

Propisi RH