Regulativa

Objavljeno: 1.1.2016. Ažurirano: 9.3.2023.
U ovoj rubrici daju se poveznice na regulativu koja je relevantna za područje sanacije kreditnih institucija.

Uredba (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 (SL L 225, 30. 7. 2014.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2019/877 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava (Tekst značajan za EGP) (SL L 150, 7. 6. 2019.)

Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (NN, br. 146/2020. i 21/2022.), kojim je u zakonodavstvo Republike Hrvatske preuzeta Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12. 6. 2014.)

U nastavku se daju poveznice na podzakonske akte donesene na temelju Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava.

  • Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvješća za potrebe planiranja sanacije kreditnih institucija (NN, br. 145/2021.)
  • Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju (NN, br. 94/2021.)
  • Odluka o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti (NN, br. 53/2021.)
  • Odluka o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije (NN, br. 53/2021.)
  • Odluka o uvjetima i načinu provedbe sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih mjera (NN, br. 53/2021.)

UPUTE

  • Uputa o informatičkom rješenju za dostavu izvješća za potrebe planiranja sanacije kreditnih institucija sa sjedištem u RH za koje je izravno odgovoran Jedinstveni sanacijski odbor

PREGLED SANACIJSKIH IZVJEŠĆA I OBVEZNIKA NJIHOVE DOSTAVE

REDOSLIJED NAPLATE U PRISILNOJ LIKVIDACIJI

Ostali akti doneseni iz područja sanacije mogu se pronaći na internetskoj stranici Hrvatske narodne banke u rubrici O nama/Funkcije i struktura/Regulativa.

Također, zainteresirane strane mogu vidjeti sve akte EU-a koji su objavljeni u Službenom listu EU-a na stranici EUR-Lexa.