Institucija za elektronički novac

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 21.1.2022.
Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za izdavanje elektroničkog novca ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o elektroničkom novcu.

Institucija za elektronički novac pravna je osoba osnovana u Republici Hrvatskoj kojoj je Hrvatska narodna banka izdala odobrenje za izdavanje elektroničkog novca. Odobrenje za izdavanje elektroničkog novca može sadržavati i odobrenje za pružanje jedne ili više platnih usluga koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja

Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava izdavati elektronički novac kao institucija za elektronički novac (u nastavku teksta: podnositelj zahtjeva) podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca, a u čijem je sadržaju dužna odrediti platne usluge koje namjerava pružati te navesti koje od njih nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca. Zahtjevu za izdavanje odobrenja za izdavanje elektroničkog novca potrebno je priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane člankom 17. Zakona o elektroničkom novcu.

Propisana dokumentacija i informacije koje se trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci u svrhu izdavanja odobrenja za izdavanje elektroničkog novca sadržane su u Smjernicama o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluge informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Posebni zahtjevi koji se odnose na određenu dokumentaciju i informacije koje na temelju članka 17. Zakona o elektroničkom novcu dostavlja podnositelj zahtjeva detaljnije su uređeni u sljedećim propisima:

  • vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 4. Zakona o elektroničkom novcu za dostavu financijskih izvještaja, ako je primjenjivo, podnositelj zahtjeva također dostavlja popunjeni Obrazac IEN-RK iz Priloga 1. Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
  • vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 5. Zakona o elektroničkom novcu za dostavu poslovnog plana koji uključuje izračun projekcije financijskih izvještaja za iduće tri poslovne godine, podnositelj zahtjeva također dostavlja popunjene projekcije visine regulatornoga kapitala na dan 31. 12. za iduće tri poslovne godine na obrascima iz Priloga 1. i 2. Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
  • ako podnositelj zahtjeva namjerava pružati platne usluge koje nisu povezane s izdavanjem elektroničkog novca, a vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 8. Zakona o elektroničkom novcu za dostavu opisa mjera koje se namjeravaju poduzeti radi zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu s člankom 35. tog Zakona, obuhvat i metodologija izračuna zaštićenih novčanih sredstava te karakteristike oblika imovine odnosno police osiguranja ili usporedivog jamstva kao oblika zaštite detaljnije su propisani Odlukom o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga
  • vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 10. Zakona o elektroničkom novcu koji se odnosi na mehanizam za izvješćivanje o incidentima koji treba uzeti u obzir obvezu izvješćivanja iz zakona kojim se uređuje platni promet, klasifikacija značajnih incidenata te sadržaj, format, uključujući standardne obrasce za obavješćivanje, i postupci za obavješćivanje o takvim incidentima detaljnije su propisani Revidiranim smjernicama o izvješćivanju o značajnim incidentima u skladu s Direktivom PSD2
  • vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 14. Zakona o elektroničkom novcu za dostavu opisa kontrola sigurnosti i mjera za ovladavanje rizicima, potrebno je uzeti u obzir Smjernice EBA-e o upravljanju rizicima IKT-a i sigurnosnim rizicima
  • ako podnositelj zahtjeva namjerava pružati platnu uslugu iniciranja plaćanja i/ili platnu uslugu informiranja o računu, a vezano uz zahtjev za dostavu dokaza o sklopljenom ugovoru o osiguranju od profesionalne odgovornosti ili usporedivu garanciju iz članka 17. stavka 10. Zakona o elektroničkom novcu, podnositelj zahtjeva dostavlja tražene dokaze u skladu s člankom 36. tog Zakona odnosno u skladu sa Smjernicama o kriterijima za određivanje minimalnog novčanog iznosa za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili druge usporedive garancije sukladno članku 5. stavku 4. Direktive (EU) 2015/2366
  • vezano uz zahtjev iz članka 17. stavka 3. točke 16. Zakona o elektroničkom novcu za dostavu opisa organizacijske strukture, podnositelj zahtjeva koji planira eksternalizirati određene operativne aktivnosti izdavanja elektroničkog novca ili pružanja platnih usluga dužan je osigurati da je planirana eksternalizacija u skladu s člankom 44. Zakona o elektroničkom novcu te Smjernicama za eksternalizaciju

Zajedno sa zahtjevom i propisanom dokumentacijom podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Odlučivanje Hrvatske narodne banke

Na temelju dostavljenog zahtjeva i informacija kojima raspolaže Hrvatska narodna banka u upravnom postupku izdaje odobrenje za izdavanje elektroničkog novca ako su ispunjeni uvjeti propisani člankom 16. Zakona o elektroničkom novcu. Odredbama Zakona o elektroničkom novcu pravna osoba u sudski registar upisuje djelatnost izdavanja elektroničkog novca i pružanja platnih usluga tek nakon što Hrvatska narodna banka donese rješenje kojim se odobrava izdavanje elektroničkog novca i pružanje platnih usluga.

Pravna osoba smije početi izdavati elektronički novac i pružati platne usluge tek nakon upisa tih usluga kao djelatnosti u sudski registar.

Na temelju izdanog odobrenja institucija za elektronički novac može, pod uvjetima propisanima Zakonom o elektroničkom novcu, na području druge države članice, na temelju prava na poslovni nastan (preko podružnice sa sjedištem u državi članici domaćinu) ili na temelju slobode pružanja usluga (neposredno) izdavati elektronički novac, a preko distributera obavljati distribuciju i iskup elektroničkog novca, a ne smije obavljati izdavanje elektroničkog novca. Institucija za elektronički novac može pružati platne usluge na području druge države članice, na temelju prava na poslovni nastan (preko podružnice sa sjedištem u državi članici domaćinu ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu) ili na temelju slobode pružanja usluga (neposredno ili preko zastupnika sa sjedištem ili boravištem u državi članici domaćinu). Institucija za elektronički novac koja namjerava na području druge države članice izdavati elektronički novac i pružati platne usluge dužna je o tome prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.