Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

Objavljeno: 23.7.2021.

U Službenom listu Europske unije je 19. ožujka 2021. objavljena Provedbena Uredba Komisije (EU) 2021/451 оd 17. prosinca 2020. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 koja u obrascima C 01.00  Regulatorni kapital, C 02.00 Kapitalni zahtjevi, C 03.00 Stope kapitala, C 04.00 Bilješke i C47.00 Izračun omjera financijske poluge sadrži podatke koji su obuhvaćeni obrascom ZSK ili se mogu izvesti iz spomenutih COREP obrazaca.
Kako bi izbjegli dvostruko izvještavanje Hrvatske narodne banke o pokrivenosti zaštitnih slojeva kapitala te pokrivenosti omjera financijske poluge i zaštitnog sloja za omjer financijske poluge i kako bi se umanjio nepotreban regulatorni trošak, prijedlogom izmjene Odluke briše se obveza izvještavanja Hrvatske narodne banke iz Odluke, briše se Uputa za jedinstvenu primjenu Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala te se ukida Izvješće Pokrivenost kapitalnih zahtjeva i zaštitnih slojeva kapitala..
Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala" do 23. kolovoza 2021. godine.
Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu

Objavljeno: 23.7.2021.

Nacrtom odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu predlaže se uređivanje visine, načina izračuna i načina plaćanja naknade za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu" do 23. kolovoza 2021.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

Objavljeno: 22.7.2021.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača produljuju se rokovi dostave mjesečnih i godišnjih izvješća, provode se određene metodološke izmjene i dopune u Uputi za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača te izmjene i dopune tehničkih priloga i Upute za izradu i dostavljanje datoteka za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja.

Metodološke izmjene i dopune u Uputi za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača obuhvaćaju u glavnini sljedeće: pojašnjava se popunjavanje obilježja Datum plasmana i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope za ponovne sporazume, uvode se novi modaliteti za refinancirane kredite i moratorije s povlaštenim tretmanom, pojednostavljuje se primjena tečaja za instrumente u stranoj valuti i ugovorene s valutnom klauzulom, proširuju se opisi modaliteta obilježja Vrsta iznosa i Način otplate glavnice te se dodaje novi Prilog 4. Dodatna pojašnjenja uz izvještajne slogove "MK" i "GK".

U dijelu tehničkih priloga, većina izmjena odnosi se na ukidanje dostave podataka za određene instrumente u godišnjem izvješću s ciljem smanjenja tereta izvješćivanja izvještajnim institucijama (Prilog 2.) te na doradu postojećih i uvođenje novih kontrola sadržaja izvješća (Prilog 3.).

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu uvjeti.kreditiranja@hnb.hr, do 31. kolovoza 2021. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o prestanku važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

Objavljeno: 5.7.2021.

Nacrtom odluke o prestanku važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije planira se prestanak važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije ("Narodne novine", br. 104/2017. i 23/2019.). Naime, pri promjeni domaće valute jedna od aktivnosti bila bi i potreba da se postojeći kontni plan za kreditne institucije prilagodi euru kao domaćoj valuti. Hrvatska narodna banka nakon provedene analize opravdanosti i konzultacija s kreditnim institucijama zaključila je da nema daljnje potrebe za postojanjem propisanoga kontnog plana. Navedeno ukidanje ne bi trebalo nimalo utjecati na sustav statističkoga i nadzornog izvješćivanja kao ni na obavljanje supervizije i ostalih zadataka Hrvatske narodne banke u vezi s poslovanjem kreditnih institucija. S druge strane, tako će se kreditnim institucijama olakšati ionako složen i zahtjevan proces uvođenja eura kao nove domaće valute, dok one i nadalje moraju ispunjavati odredbe Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 78/2015., 134/2015., 120/2016., 116/2018., 42/2020. i 47/2020.) kojima se propisuje vođenje poslovnih knjiga i sadržaj pojedinoga konta.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr s naznakom "Odluka o prestanku važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije". Javna rasprava otvorena je do 5. kolovoza 2021. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.