Nacrt odluke o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcema

Objavljeno: 17.11.2022.

Nacrtom odluke o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcem na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 76.b stavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), u razdoblju nakon dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pobliže se uređuje postupanje sa stranim gotovim novcem za koji se sumnja da je krivotvoren.

Pozivamo javnost da primjedbe i prijedloge u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu odluke o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcem dostavi na e-adresu gotovina-regulativa@hnb.hr  do 17. prosinca 2022.

Nakon isteka navedenog datuma Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge primljene tijekom javnog savjetovanja i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke

Objavljeno: 9.11.2022.

2020/2011 Europske središnje banke od 1. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.1409/2013 o statistici platnog prometa (ESB/2013/43) (ESB/2020/59) (u daljnjem tekstu: Uredba), a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. Uredba određuje statističke podatke o plaćanjima i platnim sustavima koje Europska središnja banka (u daljnjem tekstu: ESB) prikuplja od nadležnih tijela država članica kako bi ispunila svoju zadaću.

Dana 26. ožujka 2021. Upravno vijeće ESB-a usvojilo je i Smjernicu (EU) 2021/832 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o izvještajnim zahtjevima za statistiku platnog prometa (ESB/2021/13) (u daljnjem tekstu: Smjernica). Smjernica je objavljena u Službenom listu Europske Unije 11. lipnja 2021. i primjenjuje se od 01. veljače 2022. Smjernica se također odnosi na statistiku platnog prometa te su u njoj utvrđeni izvještajni zahtjevi za nacionalne središnje banke koji se dostavljaju ESB-u.

Slijedom navedenog, Hrvatska narodna banka izradila je nacrt Odluke o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke (u nastavku teksta: Odluka) na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), članka 10. stavaka 10. i 11. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) te članka 6. stavaka 8. i 9. Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.).

Izvještajni obveznici određeni nacrtom Odluke dužni su dostavljati podatke o statistici platnog prometa u sadržaju određenom u Prilogu III. Uredbe i Prilogu Smjernica te rokovima propisanim nacrtom Odluke. Uredno dostavljeni podaci izvještajnih obveznika trebaju zadovoljiti kontrole i pravila propisana nacrtom Upute za izvješćivanje o statistici platnog prometa.

Nacrtom Odluke je određeno da prvo izvještajno razdoblje za dostavu podataka na temelju ove Odluke počinje 1. siječnja 2023. Za podatke koji se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju tromjesečno, rok je dostave podataka za prvo izvještajno razdoblje 20. travnja 2023. Za podatke koji se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju polugodišnje, rok je dostave podataka za prvo izvještajno razdoblje 21. kolovoza 2023.

Istekom roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama ("Narodne novine", br. 54/2019. i 75/2020.).

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 9. prosinca 2022., s naznakom da se komentari odnose na nacrt Odluke o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za odobrenje i zahtjevu za izuzeće te sadržaju i načinu praćenja usklađenosti matičnih financijskih holdinga i matičnih mješovitih financijskih holdinga

Objavljeno: 3.11.2022.

Nacrtom odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za odobrenje i zahtjevu za izuzeće te sadržaju i načinu praćenja usklađenosti matičnih financijskih holdinga i matičnih mješovitih financijskih holdinga (u nastavku: Nacrt odluke) propisuje se:

dokumentacija koju holding prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja i uz zahtjev za izdavanje izuzeća te

sadržaj izvješća i obavijesti, rokovi i način izvješćivanja o informacijama koje su nužne za redovito praćenje usklađenosti s uvjetima navedenim u članku 73.a Zakona o kreditnim institucijama (u nastavku: Zakon).

Nacrtom odluke je određen obuhvat financijskih holdinga odnosno mješovitih financijskih holdinga koji su dužni podnijeti zahtjev Hrvatskoj narodnoj banci kao konsolidirajućem nadzornom tijelu. Financijski holding i mješoviti financijski holding podnosi zahtjev na konsolidiranoj osnovi kada je financijski holding ili mješoviti financijski holding u poziciji matičnog subjekta u grupi kreditnih institucija na razini Europske unije ili Republike Hrvatske, te na potkonsolidiranoj osnovi u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

Nacrt odluke propisuje dokumentaciju za podnošenje zahtjeva te dokumentaciju za redovito praćenje propisanih uvjeta iz Zakona. Hrvatska narodna banka dužna je redovito pratiti usklađenost financijskih holdinga odnosno mješovitih financijskih holdinga kojima je izdano odobrenje kao i onima kojima je odobreno izuzeće u skladu s uvjetima iz Nacrta odluke. Ove informacije holdinzi su dužni jednom godišnje dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci za prethodnu kalendarsku godinu s rokom dostave do 31. ožujka tekuće godine.

Slijedom navedenoga pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge na Nacrt odluke dostavite u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, a koje će trajati 30 dana, odnosno do 5. prosinca 2022.

Primjedbe i prijedloge na Nacrt odluke dostavite na adresu elektroničke pošte bonitetnaregulativa@hnb.hr do 5. prosinca 2022., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za odobrenje i zahtjevu za izuzeće te sadržaju i načinu praćenja usklađenosti matičnih financijskih holdinga i matičnih mješovitih financijskih holdinga.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

Objavljeno: 2.11.2022.

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet (u nastavku teksta: Nacrt odluke) izrađen je na temelju članka 99. stavaka 3. i 6. i članka 104. stavka 3. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.).

S obzirom da Odluka sadrži odredbe povezane s postojećom nacionalnom valutom - kunom, Odluku je potrebno izmijeniti na način da svi iskazi vrijednosti u kunama te pozivanja na nacionalnu valutu budu zamijenjena iznosima u eurima na način kako je to propisano Direktivom (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (PSD2) (SL L 337, 23. 12. 2015.).

Slijedom navedenoga, Nacrtom odluke su iznosi (do kojih se dolazi na temelju propisane formule za izračun minimalnog iznosa regulatornog kapitala za institucije za platni promet) umjesto u kunama izraženi u valuti euro, i to u iznosima kako je to propisano PSD2 direktivom.

Isto tako, u Uputi za popunjavanje obrazaca IPP-RK i IPP-MRK postojeći nazivi valute - kune i lipe zamjenjuju nazivima nove valute - euro i centi.  

Također, u Uputi za popunjavanje obrasca IPP-MRK kao i u Izvještaju o minimalno potrebnom regulatornom kapitalu institucija za platni promet za pružanje platnih usluga određuju se iznosi sukladno PSD2 direktivi u valuti euro.

Nacrtom odluke je propisano da će ista stupiti na snagu 1. siječnja 2023., a počela bi se  primjenjivati na izvještaje koji se sastavljaju za 2023. godinu.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 5. prosinca 2022., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o izmjenama Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

Objavljeno: 2.11.2022.

Nacrt odluke o izmjenama Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac (u nastavku teksta: Nacrt odluke) izrađen je na temelju članka 34. stavka 12. i članka 41. stavka 3. Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.).

S obzirom da Odluka sadrži odredbe povezane s postojećom nacionalnom valutom - kunom, Odluku je potrebno izmijeniti na način da svi iskazi vrijednosti u kunama te pozivanja na nacionalnu valutu budu zamijenjena iznosima u eurima na način kako je to propisano Direktivom (EU) 2015/2366 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o platnim uslugama na unutarnjem tržištu (PSD2) (SL L 337, 23. 12. 2015.) te Direktivom 2009/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o osnivanju, obavljanju djelatnosti i bonitetnom nadzoru poslovanja institucija za elektronički novac (EMD2) (SL L 267, 10.10.2009.).

Slijedom navedenoga, Nacrtom odluke određeno je da se u Uputi za popunjavanje obrazaca IEN-RK i IEN-MRK postojeći nazivi valute - kune i lipe zamjenjuju nazivima nove valute - euro i centi.   

Također, u Uputi za popunjavanje obrasca IEN-MRK na nekoliko mjesta se iznos minimalno potrebnog regulatornog kapitala umjesto u kunama određuje u valuti euro, i to u iznosu kako je to propisano EMD2 direktivom.    

Nacrtom odluke je određeno da će ista stupiti na snagu 1. siječnja 2023., a počela bi se  primjenjivati na izvještaje koji se sastavljaju za 2023. godinu.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 5. prosinca 2022., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o izmjenama Odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o izmjenama i dopuni Odluke o transakcijskim računima

Objavljeno: 2.11.2022.

Nacrt odluke o izmjeni i dopunama Odluke o transakcijskim računima (u nastavku teksta: Nacrt odluke) izrađen je na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.).

Nacrtom odluke određeno je da se kreditne institucije (za potrebe otvaranja i vođenja transakcijskih računa) podacima o brojčanoj oznaci države koriste u skladu s hrvatskom normom HRN EN ISO 3166-1:2020, a podacima o troslovnoj brojčanoj oznaci novčane jedinice u skladu s međunarodnom normom ISO 4217:2015.

Također, Nacrtom odluke izvršene su izmjene u Prilozima 1. i 2 Odluke i to:

  • u Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka izmijenjen je engleski naziv za državu Tursku;
  • u Popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka dodana je nova troslovna i brojčana oznaka valute za Republiku Hrvatsku te je izmijenjena postojeća troslovna i brojčana oznaka za Sijera Leone.  

Isto tako, Nacrtom odluke određeno je da se od 1. veljače 2023. Prilog 1 ( Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka ) i Prilog 2 (Popis novčanih jedinica i njihovih oznaka) brišu kao prilozi Odluke o transakcijskim računima, te će od tog dana Hrvatska narodna banka Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka i Popis novčanih jedinica i njihovih oznaka voditi u elektroničkom obliku i iste objavljivati na svojim internetskim stranicama.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 5. prosinca 2022., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o izmjeni i dopunama Odluke o transakcijskim računima.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala

Objavljeno: 31.10.2022.

Nacrtom odluke o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala Hrvatska narodna banka propisuje stopu protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala u visini od 1,0%, koja se počinje primjenjivati od 31. prosinca 2023., u skladu s odredbama Zakona o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.).

Pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave dostavite na e-adresu mpmjere@hnb.hr s naznakom da je riječ o komentarima na Nacrt odluke o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala. Javna rasprava otvorena je do 29. studenog 2022. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.