Kontakti

Objavljeno: 11.12.2015. Ažurirano: 22.3.2024.
Hrvatska narodna banka osobitu pozornost posvećuje što potpunijem i razumljivijem informiranju domaće i međunarodne javnosti o svojim ciljevima i mjerama za njihovo ostvarivanje kao i o rezultatima svojih aktivnosti. Primjenjujući pritom različite oblike komuniciranja HNB redovito i ažurno obavještava javnost o svim važnijim aspektima svog djelovanja.

Hrvatskoj narodnoj banci obraća se sa zamolbom za potrebna objašnjenja i podatke velik broj građana, poduzeća, predstavnika medija, državnih institucija, veleposlanstava i drugih. Također, tražeći informacije o literaturi javlja se i velik broj srednjoškolaca, studenata i istraživača iz zemlje i inozemstva. Tražene informacije odnose se na sva područja djelovanja HNB-a i dostupne su zainteresiranim građanima i tvrtkama, osim kada je riječ o informacijama koje je hrvatska središnja banka obvezna čuvati kao poslovnu tajnu na temelju Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakona o kreditnim institucijama, Zakona o službenoj statistici i drugih zakona.

Hrvatska narodna banka dosljedno primjenjuje odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama. Pristup zatraženim informacijama omogućuje se neposrednim pružanjem informacija pošiljatelju zahtjeva, uvidom u dokumente i dostavljanjem preslika dokumenta koji sadržava tražene informacije, kao i na druge načine, primjerice upućivanjem podnositelja zahtjeva na mjesto gdje je tražena informacija objavljena.

Pristigle zahtjeve za pristup informacijama HNB nastoji riješiti promptno, a najkasnije u zakonom propisanim rokovima. Naknadu za pružanje i dostavu tražene informacije HNB ne naplaćuje.

Nakon donošenja posebno važnih odluka povezanih s monetarnom politikom i drugim zadaćama središnje banke HNB organizira sastanke s novinarima koji prate financije i bankarstvo, kako bi se oni pobliže upoznali s promjenama te o njima što upućenije i razumljivije izvijestili širu javnost.

 

OSNOVNI PODACI

Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
Telefon: + 385 1 45 64 555
Telefaks: + 385 1 46 10 551
Swift: NBHRHR2X


PISARNICA

Pisarnica Hrvatske narodne banke nalazi se u Ulici Račkoga br. 3.
Radno je vrijeme pisarnice za stranke radnim danom od 8.30 do 15.30.


ODNOSI S JAVNOŠĆU

Na elektroničku adresu info@hnb.hr možete uputiti svoje upite o temama iz djelokruga Hrvatske narodne banke. Kao i dosad, rado ćemo odgovoriti na sve takve upite, osim na one anonimne.

Za korisničke informacije i probleme, obratite se na zastita.potrosaca@hnb.hr


ODNOSI S MEDIJIMA

Svoje upite šaljite na elektroničku adresu press@hnb.hr.


EDUKACIJA

Zamolbe za organizaciju edukativnih posjeta Hrvatskoj narodnoj banci možete uputiti na adresu edukacija@hnb.hr ili na broj telefona  + 385 1 45 64 576.


SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Hrvatska narodna banka omogućava pristup informacijama o svom radu redovitim objavljivanjem informacija na internetskoj stranici i davanjem informacija korisniku koji je HNB-u podnio zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama. To pravo može se ostvariti podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva.

Zahtjevi za pristup informacijama – moraju sadržavati naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište – mogu se uputiti na sljedeću adresu elektroničke pošte: info@hnb.hr. HNB ne naplaćuje naknadu za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. Više informacija u rubrici Pristup informacijama.


NEPRIHODONOSNI KREDITI

U skladu sa Zakonom o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja Hrvatska narodna banka licencirat će pružatelje usluge servisiranja neprihodonosnih kredita te nadzirati rad subjekata koji se bave djelatnošću kupoprodaje i servisiranja potraživanja, što će također doprinijeti boljoj zaštiti potrošača.

Potrošači mogu poslati pisanu pritužbu protiv kupca kredita ili pružatelja usluge servisiranja kredita na sljedeću e-adresu: neprihodonosni.krediti@hnb.hr ili na adresu:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Ured za nadzor subjekata u kupoprodaji neprihodonosnih kredita
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb


OBAVJEŠTAVANJE O POVREDI MJERODAVNIH PROPISA

Obavijest o povredi mjerodavnih propisa jest obavijest sačinjena u dobroj vjeri, a koja sadržava informaciju koja upućuje na to da nadzirani subjekt ili Hrvatska narodna banka odnosno Europska središnja banka postupaju protivno mjerodavnim propisima.

Mjerodavni su propisi Zakon o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020., 146/2020. i 151/2022.), Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27. 6. 2013.) te podzakonski propisi doneseni na temelju navedenog zakona i navedene uredbe, uredbi ili odluka Europske središnje banke kojima se nameću obveze subjektima supervizije u odnosu na Europsku središnju banku ili Hrvatsku narodnu banku te drugih propisa kojima se uređuje poslovanje subjekata supervizije, ako se procijeni da bi postupanje subjekta supervizije protivno tim propisima moglo upućivati na povrede bonitetnih zahtjeva (primjerice informacije o odobravanju kredita mimo propisanih pravila i procedura, propuštanju utvrđivanja povezanih osoba, prekoračenju dopuštenih izloženosti, neispravnom rezerviranju sredstava za sudske sporove i sl.).

U skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama omogućili smo pouzdan način dostavljanja Obavijesti o povredi mjerodavnih propisa pa Obavijest o povredi mjerodavnih propisa možete dostaviti na e-adresu opp@hnb.hr.

Također, Obavijest o povredi mjerodavnih propisa možete uputiti i poštom na adresu Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10002 Zagreb, s naznakom: "Obavijest o povredi mjerodavnih propisa".

Unaprijed zahvaljujemo na dostavljenim informacijama. Razmotrit ćemo svaku informaciju.

Ako dostavljene informacije upućuju na nadležnost Hrvatske narodne banke u području obavljanja supervizije, utvrdit ćemo njihovu osnovanost i poduzeti radnje u skladu sa svojim ovlastima. Ako iz vaših informacija utvrdimo da je riječ o nadležnosti Europske središnje banke, potonjoj ćemo bez odgode uputiti Obavijest o povredi mjerodavnih propisa. O upućivanju Obavijesti o povredi mjerodavnih propisa Europskoj središnjoj banci, povratno ćemo vas izvijestiti.

S dostavljenim informacijama dužni smo postupati kao s povjerljivim podacima te ih, kao i podatke o eventualno poduzetim radnjama, možemo učiniti dostupnima isključivo u slučajevima iz članka 206. Zakona o kreditnim institucijama. Podatke o osobi koja je dostavila Obavijest o povredi mjerodavnih propisa Hrvatska narodna banka može upotrijebiti isključivo ako je to nužno u svrhu provođenja istrage u kaznenom postupku ili za pokretanje drugih sudskih postupaka.

U postupanju s Obavijesti o povredi mjerodavnih propisa obrađujemo osobne podatke u skladu s važećim propisima kojima je uređena zaštita osobnih podataka. Svrha je obrade osobnih podataka utvrđivanje postoji li povreda mjerodavnih propisa. Više informacija o obradi osobnih podataka na temelju zaprimljenih Obavijesti o povredi mjerodavnih propisa možete pronaći u dokumentu Obavijest o obradi osobnih podataka pri postupanju s Obavijesti o povredi mjerodavnih propisa.

Ostale obavijesti i upite koji se ne odnose na povrede mjerodavnih propisa, molimo, uputite isključivo na elektroničku adresu info@hnb.hr. Na sve ćemo obavijesti i upite pravodobno odgovoriti.


POVJERLJIVA OSOBA PREMA ZAKONU O ZAŠTITI PRIJAVITELJA NEPRAVILNOSTI

Hrvatska narodna banka sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN, br. 46/2022.) i Pravilniku o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti omogućava zaštitu prijavitelja nepravilnosti koja uključuje osiguranje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti.

"Nepravilnosti" su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u Zakonu, ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa.

"Prijavitelj nepravilnosti" je fizička osoba koja prijavljuje ili javno razotkriva nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju.

"Radno okruženje" su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave takve nepravilnosti, uključivši situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba započeti ili je trebala započeti.

Takve aktivnosti posebno uključuju:

 • osobe u radnom odnosu
 • osobe koje imaju položaj samozaposlenih osoba
 • imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela trgovačkog društva, uključujući neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
 • osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
 • osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima pravne ili fizičke osobe

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti svome poslodavcu.

Unutarnja prijava nepravilnosti može se podnijeti u pisanom ili usmenom obliku. Pisani oblik uključuje svaki oblik komunikacije koji osigurava pisani zapis te se može poslati i elektroničkim putem na e-adresu: povjerljiva.osoba@hnb.hr pomoću Obrasca za prijavu nepravilnosti dok je usmeno prijavljivanje moguće telefonom pozivom na zaštićeni broj +385 1 4564 871 ili drugim sustavima glasovnih poruka te, na zahtjev prijavitelja, fizičkim sastankom u razumnom roku.

Prijava nepravilnosti obvezno sadržava:

 • naziv Hrvatske narodne banke kao poslodavca kod kojeg prijavitelj nepravilnosti obavlja poslove
 • naziv organizacijske jedinice Hrvatske narodne banke, ako prijavitelj nepravilnosti radi u Hrvatskoj narodnoj banci
 • podatke o prijavitelju nepravilnosti (ime, prezime i OIB)
 • podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi
 • kratak opis nepravilnosti
 • datum podnošenja prijave.

U nastavku se nalazi Oduka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe u Hrvatskoj narodnoj banci.


OSTALI KONTAKTI

Webmaster: webmaster@hnb.hr
Publikacije: publikacije@hnb.hr