Platni sustav u Republici Hrvatskoj

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 27.7.2018.
Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za rad platnog sustava ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o platnom prometu.

Platni sustav u Republici Hrvatskoj jest platni sustav čiji je najmanje jedan sudionik pružatelj platnih usluga koji je odobrenje za pružanje platnih usluga dobio od Hrvatske narodne banke i čiji je upravitelj osoba definirana odredbama Zakona o platnom prometu.

Platnim sustavom upravlja upravitelj platnog sustava. Upravitelj platnog sustava može biti pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj, i to: kreditna institucija, institucija za elektronički novac, mala institucija za elektronički novac, institucija za platni promet, mala institucija za platni promet, druga pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osnovana kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili koja može upravljati platnim sustavom prema posebnom zakonu, Hrvatska narodna banka i podružnica pravne osobe iz druge države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Za rad platnog sustava potrebno je odobrenje Hrvatske narodne banke.

Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava upravljati platnim sustavom dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava. Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad platnog sustava potrebno je priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane člankom 158. Zakona o platnom prometu.

Uz zahtjev i propisanu dokumentaciju podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Hrvatska narodna banka donosi rješenje kojim se odobrava rad platnog sustava ako na temelju zahtjeva i dostavljenih informacija te informacija kojima raspolaže ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti iz članka 157. Zakona o platnom prometu.