Informativna lista

Objavljeno: 14.9.2017. Ažurirano: 30.8.2019.
Hrvatska narodna banka objavljuje informacije o aktualnim ponudama kredita u domaćoj valuti i ponudi kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima, a koje su namijenjene potrošačima.

Na temelju podataka prikupljenih od kreditnih institucija Hrvatska narodna banka objavljuje tablicu Informativna lista ponude kredita potrošačima, koja sadržava osnovne informacije potrebne potrošačima pri donošenju odluke o odabiru kredita. Ona obuhvaća informacije za svaku pojedinu kreditnu instituciju, i to vrste kredita u domaćoj valuti i vrste kredita nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima, najveći iznos koji se odobrava i najduži rok na koji je moguće dobiti konkretnu vrstu kredita, informacije o visini efektivne kamatne stope za navedeni najveći iznos kredita, referentnom parametru promjenjivosti kamatne stope (ako je riječ o ponudi s varijabilnom kamatnom stopom ili o ponudi s kombiniranim stopama) i visini fiksne marže te informacije o naknadi za prijevremenu konačnu otplatu kredita neovisno o vrsti kredita.

Osim osnovnih informacija o aktualnoj ponudi kredita svih kreditnih institucija u RH, Informativnu listu kredita u domaćoj valuti kreditna institucija dužna je uručiti potrošaču ako za traženu vrstu kredita u svojoj ponudi ima samo kredite nominirane u stranoj valuti, a ako u ponudi kreditne institucije ne postoji mogućnost ugovaranja kredita s fiksnom kamatnom stopom, u domaćoj valuti ili nominiranih u domaćoj valuti s valutnom klauzulom u eurima, kreditna institucija dužna je potrošaču uručiti Informativnu listu Hrvatske narodne banke, ovisno o valuti kredita.