Ograničena mreža

Objavljeno: 29.3.2019. Ažurirano: 8.5.2019.
Hrvatska narodna banka je nadležno tijelo kojem su pružatelji usluga ograničene mreže obvezni dostaviti obavijest ako ukupna vrijednost izvršenih platnih transakcija tijekom prethodnih 12 mjeseci premaši iznos od 7.500.000,00 kuna

Obveza obavješćivanja Hrvatske narodne banke o aktivnostima (uslugama) iz članka 5. točke 11. podtočaka a) i b) Zakona o platnom prometu (NN, br. 66/2018.) koje se ne smatraju platnim uslugama (u nastavku teksta: usluge ograničene mreže) propisana je u članku 6. stavku 1. Zakona o platnom prometu.

Obveznici obavješćivanja o uslugama ograničene mreže

Obveznici su obavješćivanja pružatelji usluga ograničene mreže – trgovačka društva, trgovci pojedinci i obrtnici koji obavljaju jednu ili obje aktivnosti iz članka 5. točke 11. podtočaka a) i b) Zakona o platnom prometu (u nastavku teksta: pružatelji usluga) ako je ukupna vrijednost platnih transakcija izvršenih provođenjem tih aktivnosti tijekom prethodnih 12 mjeseci premašila iznos od 7.500.000,00 kuna.

Aktivnosti koje su predmet obavješćivanja – usluge ograničene mreže

Aktivnosti iz članka 5. točke 11. Zakona o platnom prometu za koje je propisana obveza obavješćivanja jesu aktivnosti koje se temelje na platnim instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno i koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

  • omogućuju imatelju stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja ili unutar ograničene mreže pružatelja usluga u okviru izravnoga trgovačkog ugovora s profesionalnim izdavateljem i
  • mogu se upotrebljavati samo za stjecanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga.

Pod pojmom "platni instrumenti koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno" podrazumijevaju se platni instrumenti s ograničenom uporabom, tj. koji se upotrebljavaju s posebnom svrhom (npr. kartice trgovine, kartice i slična sredstva za vožnju javnim prijevozom, parkirne karte, članske iskaznice, ENC, kartice i slična sredstva za plaćanje cestarine i sl.), za razliku od platnih instrumenata koje izdaju pružatelji platnih usluga i koji su u širokoj uporabi za plaćanje robe i usluga velikog broja različitih trgovaca na tržištu (npr. platne kartice Maestro, Mastercard, Visa, Diners, American Express i sl.).

Pod pojmom "aktivnosti koje se temelje na platnim instrumentima koji se mogu upotrebljavati samo ograničeno" podrazumijevaju se plaćanja platnim instrumentima s ograničenom uporabom, neovisno o tome uplaćuje li korisnik (imatelj) novčana sredstva izdavatelju platnog instrumenta naknadno (postpaid platni instrumenti) ili unaprijed (prepaid platni instrumenti).

Aktivnosti koje nisu predmet obavješćivanja

Platne transakcije na osnovi instrumenata kao što su bonovi, vaučeri ili kartice izdani od strane izdavatelja njegovim zaposlenicima ili drugoj tvrtki koja takve instrumente kupuje za svoje zaposlenike od izdavatelja na temelju ugovora (primjerice u svrhu poklona za Božić, Uskrs i slično), a sve u svrhu kupnje u trgovinama izdavatelja za osobne potrebe zaposlenika, nisu vrijednost koja se uračunava u ukupnu vrijednost platnih transakcija prema članku 6. stavku 1. Zakona. Izdavatelji koji izdaju takve instrumente nemaju obvezu izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o opisanoj aktivnosti. Isto tako obveznici dostave izvješća HNB-u nisu ni trgovci koji su omogućili kupnju, na temelju ugovora s drugim tvrtkama, u svojim trgovinama za zaposlenike tih tvrtki na temelju predbilježbe ili osobne identifikacije tih zaposlenika u svrhu potrošnje do određenog iznosa.

Primjeri uporabe platnih instrumenata kod usluga ograničene mreže

  • za platne instrumente koji imatelju omogućuju stjecanje robe ili usluga samo u prostorijama izdavatelja: npr. poklon-kartice jedne određene trgovine koje se mogu upotrebljavati za plaćanje samo u toj trgovini ili na internetskim stranicama te trgovine
  • za platne instrumente poput kartica ili aplikacija za plaćanje i sl. koji imatelju omogućuju stjecanje robe ili usluga samo unutar ograničene mreže pružatelja usluga u okviru izravnoga trgovačkog ugovora s izdavateljem tog platnog instrumenta: npr. kartice koje se mogu upotrebljavati za plaćanje u lancu trgovina ili u jednom određenom trgovačkom centru
  • za platne instrumente poput kartica ili aplikacija za plaćanje i sl. koji se mogu upotrebljavati samo za stjecanje vrlo ograničenog izbora robe ili usluga: npr. kartice za gorivo koje se mogu upotrebljavati za kupnju goriva i ograničenog izbora robe ili usluga koje su funkcionalno povezane s gorivom, kartice za prijevoz ako se upotrebljavaju samo za kupnju prijevoznih karata ili aplikacije za plaćanje cestarina i/ili mostarina.

Izračunavanje ukupne vrijednosti platnih transakcija

Pružatelji usluga ograničene mreže dužni su od 28. srpnja 2018. (datum stupanja na snagu Zakona o platnom prometu) kontinuirano izračunavati ukupnu vrijednost platnih transakcija izvršenih u okviru usluge ograničene mreže.

Pri izračunavanju ukupne vrijednosti platnih transakcija pružatelj usluga treba uključiti sve platne transakcije izvršene platnim instrumentom s ograničenom uporabom u okviru usluge ograničene mreže; iznos od 7.500.000,00 kuna primjenjuje se na ukupnu vrijednost platnih transakcija izvršenih svim platnim instrumentima s ograničenom uporabom (poput kartica i aplikacija za plaćanje i sl.), a koji omogućavaju plaćanje u okviru usluga ograničene mreže tog pružatelja usluga.

Kada je potrebno dostaviti obavijest Hrvatskoj narodnoj banci

Obveznik obavješćivanja dužan je Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti obavijest o usluzi ograničene mreže u roku od 30 dana od dana na koji su ispunjeni uvjeti za obavješćivanje.

Uvjeti za obavješćivanje ispunjeni su ako je ukupna vrijednost platnih transakcija koje su izvršene obavljanjem aktivnosti u okviru usluge ograničene mreže tijekom bilo kojeg proteklog razdoblja od 12 mjeseci premašila iznos od 7.500.000,00 kuna.

Prva obveza obavješćivanja odnosi se na pružatelje usluga kod kojih su uvjeti za obavješćivanje ispunjeni na dan 28. srpnja 2019., odnosno kod kojih je ukupna vrijednost platnih transakcija u razdoblju od 28. srpnja 2018. do 28. srpnja 2019. premašila iznos od 7.500.000,00 kuna.

Prvu obavijest potrebno je dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci nakon 28. srpnja 2019., a najkasnije do 28. kolovoza 2019.

Pružatelji usluga koji na dan 28. srpnja 2019. ne ispunjavaju uvjete za obavješćivanje, a koji će u bilo kojem razdoblju od 12 mjeseci u budućnosti ispuniti uvjete za obavješćivanje, dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti obavijest u roku od 30 dana od dana kada budu ispunjeni navedeni uvjeti.

Pružatelji usluga koji su Hrvatskoj narodnoj banci dostavili obavijest o uslugama ograničene mreže dužni su Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati novu obavijest s aktualnim podacima svakih 12 mjeseci nakon slanja prve takve obavijesti i to sve dok ispunjavaju uvjete za obavješćivanje.

Način dostavljanja obavijesti Hrvatskoj narodnoj banci

PDF dokument potrebno je preuzeti na računalo i popuniti u programu Adobe Acrobat Reader DC jer to nije moguće u internetskom pregledniku.

Obveza obavješćivanja iz članka 6. stavka 1. Zakona o platnom prometu ispunjava se dostavljanjem Hrvatskoj narodnoj banci na e-adresu zpp@hnb.hr sljedeće dokumentacije:

Pružatelj usluga koji na navedeni način obavijesti Hrvatsku narodnu banku dužan je u skladu s člankom 6. stavkom 2. Zakona o platnom prometu na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti i druge informacije.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima u vezi s obvezom obavješćivanja ili popunjavanjem dokumentacije koja se dostavlja Hrvatskoj narodnoj banci pružatelji usluga mogu uputiti upit na navedenu e-adresu.

Odlučivanje Hrvatske narodne banke

Hrvatska narodna banka na temelju obavijesti i dostavljenih informacija utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za nastavak pružanja usluga ograničene mreže.

Ako Hrvatska narodna banka ocijeni da nije opravdano da pružatelj usluga nastavi s pružanjem usluga ograničene mreže, rješenjem će mu naložiti da u roku koji odredi Hrvatska narodna banka (koji ne može biti kraći od 90 dana) podnese Hrvatskoj narodnoj banci odgovarajući zahtjev u svrhu dobivanja statusa pružatelja platnih usluga ili da se u istom roku uskladi s ograničenjima iz članka 5. točke 11. Zakona o platnom prometu na način naveden u rješenju.

Objavljivanje podataka o pružateljima usluga

Pružatelji usluga koji su Hrvatskoj narodnoj banci poslali obavijest u skladu s člankom 6. stavkom 1. Zakona o platnom prometu (obavijest o uslugama ograničene mreže) i koji ispunjavaju uvjete za nastavak pružanja usluga ograničene mreže kao i opis aktivnosti koje obavljaju ti pružatelji usluga upisuju se u registar koji vodi Hrvatska narodna banka te u središnji registar koji vodi Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority).