Agregirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija

Objavljeno: 3.3.2023. Ažurirano: 7.3.2023.

Ovaj skup tablica obuhvaća osnovnu (zbirnu) Agregiranu bilancu drugih monetarnih financijskih institucija i razrađeni prikaz odgovarajućih stavki aktive i pasive osnovne agregirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija. Podaci se zasnivaju na redovnim izvješćima kreditnih institucija i novčanih fondova.


Promjene u tablicama statističkog pregleda monetarne statistike


Metodologija

Objavljeno: 3.3.2023.

U tablicama od D1 do D11 svi podaci o potraživanjima i obvezama odnose se na stanje na kraju razdoblja, a u tablicama D1 i D5 i na mjesečne neto transakcije.

Sve se stavke iskazuju na bruto načelu (tj. prije umanjenja za iznose ispravaka vrijednosti). Vrijednost transakcija tijekom izvještajnog razdoblja izračunava se kao razlika između stanja financijskih pozicija na kraju razdoblja (tekućega i prethodnog mjeseca) prilagođenih za kretanje tečaja, revaluacije i reklasifikacije. Revaluacije obuhvaćaju otpise kredita i cjenovne prilagodbe vrijednosnih papira. Reklasifikacije obuhvaćaju promjene u stanjima bilanca nastale zbog promjena u sastavu i strukturi populacije monetarnih financijskih institucija (npr. nestanka izvještajne jedinice iz izvještajne populacije zbog likvidacije ili stečaja), promjena u klasifikaciji financijskih instrumenata ili promjena u statističkim definicijama.

Potraživanja iskazana po institucionalnim sektorima uključuju financijske instrumente kredite, dužničke vrijednosne papire, dionice i vlasničke udjele i dionice/udjele u investicijskim fondovima. Pritom krediti obuhvaćaju i imovinu u obliku depozita plasiranih od strane izvještajnih institucija.

U tablicama u kojima se iskazuju depoziti, depoziti obuhvaćaju i primljene kredite i neprenosive dužničke instrumente koje izdaju izvještajne institucije. Depoziti također uključuju podređeni dug izdan u obliku depozita ili kredita.

Stavke u stranoj valuti iskazuju se u eurskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na kraju razdoblja. Za razdoblje do prosinca 2022. (tj. prije ulaska RH u europodručje) podaci u kunama konvertirani su u eure s pomoću fiksnoga konverzijskog tečaja.

Tablica D1 Agregirana bilanca drugih monetarnih financijskih institucija

U tablici se iskazuju agregirani podaci o potraživanjima i obvezama drugih monetarnih financijskih institucija (DMFI-ja), tj. banaka, štednih banaka i stambenih štedionica te novčanih fondova.

Detaljan prikaz stavki imovine i obveza DMFI-ja nalazi se u tablicama D2 – D11.

Tablica D2 Inozemna aktiva drugih monetarnih financijskih institucija

U tablici se iskazuju potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od nerezidenata. Potraživanja su iskazana u domaćoj i stranoj valuti, a zasebno su iskazana potraživanja od nerezidenata iz europodručja i nerezidenata izvan europodručja.

Tablica D3 Potraživanja drugih monetarnih financijskih institucija od opće države i ostalih rezidentnih sektora

U tablici se iskazuju potraživanja od opće države i ostalih rezidentnih sektora u domaćoj i stranoj valuti te prema financijskim instrumentima (krediti, dužnički vrijednosni papiri, dionice i vlasnički udjeli i udjeli u investicijskim fondovima).

Tablica D5 Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima

U tablici se iskazuju krediti u domaćoj i stranoj valuti domaćim sektorima, pri čemu su obuhvaćene sljedeće vrste kredita:

prekonoćni krediti, krediti za izvršena plaćanja s osnove garancija i drugih jamstava, obratni repo krediti, udjeli u sindiciranim kreditima, financijski najam, potrošački krediti, krediti za obrazovanje, stambeni krediti, hipotekarni krediti, krediti za automobile, krediti po kreditnim karticama, prekoračenja po transakcijskim računima, maržni krediti, lombardni krediti, krediti za obrtna sredstva, krediti za građevinarstvo, krediti za poljoprivredu, krediti za turizam, krediti za investicije, krediti za financiranje izvoza, gotovinski nenamjenski krediti, faktoring i forfaiting, potraživanja s osnove kartice s odgodom plaćanja i ostali krediti.

Tablica D5b Krediti drugih monetarnih financijskih institucija po institucionalnim sektorima i prema izvornom dospijeću

U tablici se iskazuje razrada kredita iz Tablice D5, tako da se iskazuju krediti prema institucionalnim sektorima i izvornom dospijeću, s podjelom do jedne godine, od jedne do pet godina i više od pet godina.

Tablica D5c Krediti drugih monetarnih financijskih institucija kućanstvima prema namjeni i valuti

U tablici se iskazuju krediti sektoru kućanstava iz Tablice D5 iskazani prema namjeni kredita i valuti, u domaćoj i stranoj valuti.

Tablica D5e Krediti drugih monetarnih financijskih institucija nefinancijskim društvima prema veličini nefinancijskog društva

U tablici se iskazuje razrada kredita nefinancijskim društvima iz Tablice D5 prema veličini nefinancijskog društva. Zasebno se iskazuju mikro, mala, srednja i velika nefinancijska društva. U sklopu mikro, malih, srednjih i velikih nefinancijskih društava iskazuju se krediti za obrtna sredstva, krediti za investicije i ostali krediti s razradom na kunske i devizne kredite te na kratkoročne i dugoročne kredite prema izvornom dospijeću.

Razvrstavanje nefinancijskih društava prema veličini temelji se na članku 5. Zakona o računovodstvu (NN, br. 78/2015.) i Direktivi 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća. Za izračun veličine nefinancijskog društva uzimaju se posljednji dostupni podaci iz godišnjih financijskih izvještaja (izvještaja GFI-POD) koje su nefinancijska društva dužna redovito dostavljati Financijskoj agenciji. Pokazatelji na osnovi kojih se razvrstavaju nefinancijska društva jesu: iznos ukupne aktive, iznos prihoda i prosječan broj zaposlenika tijekom poslovne godine.

Svim subjektima koji su predali izvještaj GFI-POD za najmanje jedno izvještajno razdoblje navedeno u tablici dodijelit će se njihova veličina koja je procijenjena s pomoću određenog algoritma. Subjekti koji nisu predali godišnje financijske izvještaje ni za jedno izvještajno razdoblje iskazuju se u kategoriji Nerazvrstano.

Podaci u tablici revidiraju se jednom godišnje nakon što se prikupe godišnji financijski izvještaji za prethodnu poslovnu godinu.

Tablica D6 Ukupno depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti

U tablici se iskazuju ukupno depoziti prema institucionalnim sektorima, a zasebno depoziti u domaćoj valuti i depoziti u stranoj valuti. Depoziti obuhvaćaju prekonoćne depozite, depozite s ugovorenim dospijećem, depozite u otkaznom roku i repo ugovore.

Tablica D7 Prekonoćni depoziti kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima i valuti

U tablici se iskazuju prekonoćni depoziti prema institucionalnim sektorima u domaćoj i stranoj valuti. Prekonoćni depoziti jesu depoziti koji se mogu zamijeniti za gotovinu i/ili koji su prenosivi na zahtjev putem čeka, bankovnog naloga, knjiženja na teret ili sličnim putem, bez znatnog kašnjenja, ograničenja ili kazna.

Tablica D8 Depoziti s ugovorenim dospijećem kod drugih monetarnih financijskih institucija po sektorima, valuti i dospijeću

U tablici se iskazuju depoziti s ugovorenim dospijećem i primljeni krediti u domaćoj i stranoj valuti tako da se iskazuju prema sektorima i prema izvornom dospijeću, do jedne godine, od jedne do dvije godine i više od dvije godine.

Tablica D10 Inozemna pasiva drugih monetarnih financijskih institucija

U tablici se iskazuju obveze drugih monetarnih financijskih institucija u domaćoj i stranoj valuti prema nerezidentima iz europodručja i nerezidentima izvan europodručja. U sklopu obveza prema nerezidentima iz europodručja iskazuju se obveze prema sektorima i instrumentima dok se obveze prema nerezidentima izvan europodručja iskazuju prema instrumentima.

Tablica D11 Depoziti središnje države kod drugih monetarnih financijskih institucija

U tablici se iskazuju ukupni depoziti središnje države kod drugih monetarnih financijskih institucija. Odvojeno su iskazani depoziti u domaćoj i stranoj valuti raščlanjeni na prekonoćne depozite, depozite s ugovorenim dospijećem i depozite s otkaznim rokom. Repo ugovori uključeni su u depozite s ugovorenim dospijećem.