Viceguverneri

Objavljeno: 12.7.2019. Ažurirano: 2.6.2022.

Tomislav Ćorić rođen je 17. studenoga 1979. u Metkoviću. Diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2007. i magistrirao, a 2011. stekao titulu doktora ekonomskih znanosti. Usavršavao se na Sveučilištu Greenwich u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz područja monetarne politike. Od 2016. do 2017. obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskog sustava u Vladi Republike Hrvatske, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja. Prije ministarske funkcije radio je kao docent na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je i koautor većeg broja stručnih i znanstvenih radova te poglavlja u knjigama iz raznih ekonomskih područja. Nositelj je nagrade "Mijo Mirković" za znanstveni rad "Istraživanje kreditnoga kanala u Republici Hrvatskoj".

Odlukom Hrvatskog sabora od 27. svibnja 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Viceguverner Ćorić koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora bonitetne regulative i metodologije, Sektora bonitetne supervizije, Sektora specijalističke supervizije i nadzora i Ureda za koordinaciju poslova bonitetne supervizije, nadzora i upravljanja rizicima.

Od lipnja 2022. viceguverner Tomislav Ćorić član je Nadzornog odbora ESB-a te član Odbora nadzornih tijela Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo.


Ivana Jakir-Bajo rođena je 15. ožujka 1974. u Nürnbergu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1997., a magistra znanosti – smjer Organizacija i management – postala je 2012. Od prosinca 1998. do srpnja 2020. radila je u Ministarstvu financija, prvo u Upravi za državno računovodstvo, a zatim u Državnoj riznici, gdje je od 2016. obnašala dužnost glavne državne rizničarke i nacionalne dužnosnice za ovjeravanje. Do 2014. bila je i predsjednica OECD-ova odbora za visoke proračunske dužnosnike Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe. Tijekom dosadašnjeg rada sudjelovala je u brojnim stručnim usavršavanjima u renomiranim međunarodnim institucijama u Sjedinjenim Američkim Državama (Harvard University, John F. Kennedy School of Government), Nizozemskoj i Sloveniji. Sudjelovala je i u provedbi međunarodnih projekata iz područja javnih financija. Autorica je i suautorica velikog broja stručnih i znanstvenih radova, objavljenih u zemlji i inozemstvu, o sustavu proračuna, fiskalnoj odgovornosti, mjerenju uspješnosti i proračunskom računovodstvu, a suautorica je i knjiga i priručnika.

Odlukom Hrvatskog sabora viceguvernerkom Hrvatske narodne banke postala je 1. srpnja 2020.

Viceguvernerka Jakir-Bajo koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora za gotov novac.


Dr. sc. Michael Faulend rođen je 25. svibnja 1974. u Zagrebu, gdje je 1997. i diplomirao na Ekonomskom fakultetu, smjer Analize, a 2002. magistrirao na poslijediplomskom studiju Međunarodna ekonomija. U Hrvatskoj narodnoj banci zaposlio se u listopadu 1997. godine u Direkciji za istraživanja. Od svibnja 2001. do svibnja 2003. bio je asistent izvršnog direktora Nizozemske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu. Po povratku ponovo radi u Direkciji za istraživanja na mjestu savjetnika, a 1. travnja 2004. imenovan je izvršnim direktorom Sektora za međunarodnu suradnju. Autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Odlukom Hrvatskog sabora od 5. srpnja 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a. Drugi šestogodišnji viceguvernerski mandat povjeren mu je 12. srpnja 2019.

Viceguverner Faulend koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora međunarodnih odnosa.


Bojan Fras rođen je u Zagrebu 4. siječnja 1963. Diplomirao je 1988. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Kao odvjetnički pripravnik počinje raditi 1988. godine, od 1992. radi kao odvjetnik, a od 1995. kao suosnivač i partner u odvjetničkom društvu "Žurić i Partneri" u Zagrebu. U odvjetničkom radu bavi se poslovima pravnog savjetovanja i zastupanja na području trgovačkog prava, investicija, financiranja, bankarstva te trgovačkih sporova, uključujući i međunarodne arbitraže. Kao voditelj pravnih timova sudjelovao je u nekima od najvažnijih transakcija u Hrvatskoj na području telekomunikacija, energetike i financiranja, a bio je angažiran kao pravni zastupnik i savjetnik većeg broja vodećih međunarodnih korporacija i financijskih institucija te domaćih društava i ustanova.

Bio je savjetnik za privatizaciju banaka vlade jedne od država u regiji te je savjetovao strane i domaće banke, financijske institucije i kompanije u vezi s njihovim poslovanjem u Hrvatskoj, kao i o derivativnim transakcijama, repo poslovima i drugim oblicima financiranja. Sudjelovao je u zakonodavnom radu.

Izlagao je na konferencijama i seminarima te na okruglim stolovima u Hrvatskoj i inozemstvu o temama povezanima s pravnim aspektima investicija u Hrvatskoj, financijskim sustavom, privatizacijom te poslovima spajanja i preuzimanja hrvatskih trgovačkih društava, o pravu društava (ZTD), o projektnom financiranju, financiranju lokalne uprave i samouprave te o drugim pravnim temama.

Odlukom Hrvatskog sabora od 5. srpnja 2013. imenovan je viceguvernerom HNB-a. Drugi šestogodišnji viceguvernerski mandat povjeren mu je 12. srpnja 2019.

Viceguverner Fras koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora pravnih poslova i Ureda za praćenje zaštite potrošača.


Slavko Tešija rođen je 23. veljače 1954. u Ludbregu. Diplomirao je 1981. na Fakultetu za vanjsku trgovinu u Zagrebu, a magistrirao 2006. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Organizacija i menadžment. Prvo radno iskustvo stječe u Privrednoj banci, a 1983. postaje zaposlenik Hrvatske narodne banke kao viši devizno-monetarni inspektor. Dužnost direktora Direkcije za deviznu i kreditno-monetarnu inspekciju banaka preuzima 1994., a godinu dana kasnije postaje direktor Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. U Hrvatsku narodnu banku Slavko Tešija vraća se 1996., a od 1998. do 2014. radi kao direktor Direkcije za platni promet s inozemstvom i međunarodne odnose s bankama. Predstavnik Republike Hrvatske u Komisiji za bankarsku tehniku i praksu pri Međunarodnoj trgovačkoj komori (International Chamber of Commerce, ICC), Pariz, postaje 1999. te se na toj funkciji zadržava tri četverogodišnja mandata. Od 2014. radi u Sektoru podrške poslovanju HNB-a kao glavni savjetnik, a 2017. postaje ovlašteni predstavnik Republike Hrvatske za sukcesiju financijske imovine i obveze bivše SFRJ. Koautor je većeg broja zakona iz područja gospodarstva, a za potrebe državnih institucija davao je, kao ovlašteni stalni sudski vještak za financije, bankarstvo te devizno i vanjskotrgovinsko poslovanje, stručna mišljenja kod sudskih i arbitražnih sporova.

Odlukom Hrvatskog sabora mr. sc. Slavko Tešija imenovan je viceguvernerom Hrvatske narodne banke 18. srpnja 2018.

Viceguverner Tešija koordinira i rukovodi poslovima iz područja Ureda za koordinaciju poslova sukcesije i Ureda za reguliranje deviznog poslovanja.


Dr. sc. Roman Šubić rođen je 25. siječnja 1981. u Zagrebu. Diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financije, a na istom je fakultetu završio i poslijediplomski znanstveni studij Financije i bankarstvo 2009. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2012. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Od 2004. do početka 2017. bio je zaposlen u Hrvatskoj narodnoj banci, najprije na poslovima zaštite tržišnog natjecanja u bankarskom sektoru, a zatim i na poslovima nadzora i kontrole banaka. Najveći dio profesionalnog iskustva stekao je upravo sudjelovanjem u nadzorima banaka i obavljanjem poslova voditelja izravnih nadzora kreditnih institucija. Tijekom dosadašnjeg rada bio je na brojnim stručnim usavršavanjima u renomiranim međunarodnim financijskim institucijama. Od početka 2017. do imenovanja viceguvernerom radio je kao docent na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, gdje i dalje predaje nekoliko kolegija povezanih s područjem svoje specijalizacije. Bio je voditelj znanstveno-istraživačkog projekta i autor je nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Odlukom Hrvatskog sabora dr. sc. Roman Šubić imenovan je viceguvernerom Hrvatske narodne banke 18. srpnja 2018.

Viceguverner Šubić koordinira i rukovodi poslovima iz područja Sektora statistike i Ureda za sanaciju kreditnih institucija.