Planovi za 2023.

Objavljeno: 26.1.2023.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2023. (sažetak)

Savjet Hrvatske narodne banke donio je, na sjednici održanoj 21. prosinca 2022., Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2023.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2023. donesen je u iznosu:

UKUPNI NETO PRIHOD 133.624.700,00 eura
TROŠKOVI POSLOVANJA 113.280.700,00 eura
DOBIT 20.344.000,00 eura
   

iznosi u eurima

UKUPNI NETO PRIHOD 133.624.700,00
   
Kamatni prihodi 608.574.100,00
Kamatni rashodi (579.448.500,00)
   
Neto kamatni prihod / (rashod) 29.125.600,00
Realizirani dobici / (gubici) od financijskih operacija 101.865.700,00
Umanjenje financijske imovine i pozicija 0,00
Prijenos na/iz rezervacija za financijske rizike 0,00
   
Neto rezultat financijskih operacija, umanjenja i rezervacija za rizike 101.865.700,00
Prihodi od naknada i provizija 10.641.300,00
Rashodi od naknada i provizija (10.076.500,00)
   
Neto prihod / (rashod) od naknada i provizija 564.800,00
Prihod od dionica i sudjelujućih udjela 889.800,00
Neto rezultat udruživanja monetarnog prihoda* 0,00
Ostali prihodi 1.178.800,00
   
TROŠKOVI POSLOVANJA (113.280.700,00)
Troškovi za zaposlenike (37.151.200,00)
Administrativni troškovi (29.452.100,00)
Amortizacija materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine (9.651.000,00)
Troškovi izrade novčanica i kovanog novca (37.026.400,00)
Ostali troškovi 0,00
   
DOBIT / (GUBITAK) 20.344.000,00

* Plan za 2023. ne sadržava planirani Neto rezultat udruživanja monetarnog prihoda, za čiji će se iznos korigirati financijski rezultat po godišnjem obračunu za 2023.