Jedinstveni sanacijski mehanizam

Što je bankovna unija?

Koja je poveznica između priprema Hrvatske za ulazak u ERM II, ulaska u supervizorsku blisku suradnju s Europskom središnjom bankom i pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Što je jedinstveni sanacijski mehanizam?

Koje su prednosti SRM-a u odnosu na nacionalne sanacijske mehanizme?

Koja je uloga Jedinstvenoga sanacijskog odbora?

Za koje je kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran i što to znači?

Kako se donose odluke u Jedinstvenom sanacijskom odboru?

Koja je uloga hrvatskog nacionalnog sanacijskog tijela za kreditne institucije u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Koje je promjene donijelo pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu kreditnim institucijama, a koje nacionalnim sanacijskim tijelima odnosno Hrvatskoj narodnoj banci?

Što je Jedinstveni fond za sanaciju?

Moraju li kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj od trenutka pridruživanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu uplaćivati dvostruke doprinose – u nacionalni sanacijski fond i u Jedinstveni fond za sanaciju?

Tko je zadužen za osiguranje depozita nakon pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Tko donosi odluke o sanaciji kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj nakon što je Hrvatska pristupila jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Koje koristi je donijelo pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Koja je uloga internih sanacijskih timova?

Kako je regulirana sanacija banaka u Hrvatskoj (video)?