Zamjena gotovog novca

Objavljeno: 6.4.2021. Ažurirano: 1.1.2023.
Banke u Republici Hrvatskoj kao i Financijska agencija (Fina) i HP-Hrvatska pošta d.d. (Pošta) na temelju ugovora sklopljenih s bankama pružaju uslugu zamjene novčanica i kovanica kune za eure godinu dana od dana uvođenja eura.

Zamjena novčanica i kovanica kune za euro

Banke, Fina i Pošta za sve potrošače 12 mjeseci od dana uvođenja eura zamjenjuju gotov novac kune za gotov novac eura uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 57/2022. i 88/2022.). Banke, Fina i Pošta tijekom tih 12 mjeseci bez naknade zamjenjuju najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Ako u jednoj transakciji potrošač želi zamijeniti količine novčanica i kovanica kune iznad prethodno navedenih količina, banka, Fina i Pošta mogu zaračunati naknadu za zamjenu količine koja prelazi te količine.

Nakon što istekne rok u kojemu zamjenu gotovog novca obavljaju banke, Financijska agencija i Hrvatska pošta d.d., građani će gotov novac moći mijenjati isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci.

Središnja banka uslugu zamjene gotovog novca obavljat će bez naknade, i to novčanica bez vremenskog ograničenja, a kovanog novca do isteka tri godine od dana uvođenja eura.

Zamjenu novčanica kune kojima je u skladu s odlukama Hrvatske narodne banke istekao status zakonskog sredstva plaćanja prije uvođenja eura obavlja isključivo Hrvatska narodna banka. Hrvatska narodna banka također zamjenjuje obojene novčanice elektrokemijskom zaštitom kao i ekstremno oštećen gotov novac kune za eure.

Zamjena neprikladnih euronovčanica i eurokovanica

Obveza zaprimanja i/ili zamjene neprikladnih euronovčanica i eurokovanica propisana je Odlukom o kontroli provjere autentičnosti i prikladnosti gotovog novca eura ("Narodne novine", br. 134/2022.). Banke primaju i/ili zamjenjuju neprikladne euronovčanice za koje su prethodno utvrdile da su autentične ako donositelj neprikladne euronovčanice predoči više od 50% euronovčanice.

Banke ne zamjenjuju euronovčanicu ako donositelj predoči:

 • euronovčanicu čija površina čini točno 50% od površine autentične novčanice ili manje od 50% površine autentične novčanice ili
 • obojenu euronovčanicu elektrokemijskom zaštitom ili
 • iznimno oštećenu euronovčanicu, odnosno euronovčanicu čija se autentičnost zbog oštećenja ne može utvrditi bez složenije procjene i analize.

Neprikladne euronovčanice mogu se zamijeniti u bankama ili središnjim bankama u zemljama iz područja Europske monetarne unije. Detalje o postupku zamjene i eventualnoj naknadi možete pronaći na internetskim stranicama središnjih banaka.

Banke primaju i/ili zamjenjuju neprikladne eurokovanice za koje su prethodno utvrdile da su autentične ako donositelj predoči cijele eurokovanice koje su obradive na uređaju i koje su prepoznatljive s lica i naličja.

Zamjena oštećenih euronovčanica i eurokovanica u Hrvatskoj narodnoj banci

Hrvatska narodna banka zamjenjuje isključivo obojene euronovčanice elektrokemijskom zaštitom i iznimno oštećene euronovčanice i eurokovanice ako ispunjavaju uvjete za zamjenu prema važećim odlukama te ako su dostavljene uz pripadajući obrazac zahtjeva. Ako zahtjev nije ispravno popunjen, Hrvatska narodna banka zadržava pravo da ne postupi po dostavljenom zahtjevu.

Hrvatska narodna banka zamjenjuje oštećene euronovčanice kada se predoči 50% ili manje od 50% novčanice eura ako podnositelj zahtjeva dokaže da su dijelovi koji nedostaju uništeni.

Dodatni uvjeti za zamjenu euronovčanica primjenjuju se:

 • kada postoji sumnja u vezi s pravom vlasništva podnositelja zahtjeva na euronovčanice, podnositelj zahtjeva dužan je pružiti dokaz o svojem identitetu kao i dokaz o vlasništvu ili dokaz da je ovlašteni podnositelj zahtjeva
 • kada postoji sumnja u vezi s autentičnošću euronovčanica, podnositelj zahtjeva dužan je pružiti dokaz o svojem identitetu
 • kada se predoče originalne euronovčanice umrljane tintom, onečišćene ili impregnirane, podnositelj zahtjeva dužan je dati pisano objašnjenje o vrsti mrlje, onečišćenja ili impregnacije.

Hrvatska narodna banka postupa u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj ako donositelj koji želi zamijeniti neprikladne eurokovanice, uz neprikladne eurokovanice, Hrvatskoj narodnoj banci podnese Zahtjev za analizu i zamjenu neprikladnih eurokovanica.

Neprikladan gotov novac eura uz popunjen Zahtjev za analizu i zamjenu neprikladnih euronovčanica / Zahtjev za analizu i zamjenu obojenih euronovčanica odnosno Zahtjev za analizu i zamjenu neprikladnih eurokovanica može se osobno donijeti u Hrvatsku narodnu banku u Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 3, ili dostaviti poštom na adresu:

Hrvatska narodna banka
Sektor za gotov novac
Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem
Trg hrvatskih velikana 3
p. p. 859
10000 Zagreb

Hrvatska narodna banka neće zamijeniti namjerno oštećene i izmijenjene euronovčanice i eurokovanice.

Zamjena euronovčanica koje su oštećene uređajima protiv krađe

Kada su originalne euronovčanice oštećene uređajima protiv krađa, podnositelj zahtjeva dužan je dati pisanu izjavu o uzroku oštećenja.

Originalne euronovčanice oštećene uređajima protiv krađe pri pokušaju ili počinjenju razbojništva, krađe ili drugoga kaznenog djela zamjenjuju se samo na zahtjev vlasnika ili ovlaštenog podnositelja zahtjeva koji je žrtva pokušaja kaznenog djela ili počinjenoga kaznenog djela koje je dovelo do oštećenja novčanica. Podnositelj zahtjeva dužan je dati pisanu izjavu u kojoj su navedeni uzrok neutralizacije, oznaka i karakteristike uređaja protiv krađe, podaci o osobi koja je predočila oštećene euronovčanice i datum njihova predočavanja.

Ako su originalne euronovčanice oštećene u većim količinama zbog aktiviranja uređaja protiv krađe, one se moraju predočiti u pakiranjima od po 100 euronovčanica, pod uvjetom da je iznos predočenih euronovčanica dovoljan da se stvore takva pakiranja.

Ako podnositelj zahtjeva na zamjenu podnese oštećene originalne euronovčanice u vrijednosti od najmanje 10.000 EUR i više, Hrvatska narodna banka postupit će u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine", br. 108/2017., 39/2019. i 151/2022.).

Naknade za zamjenu originalnih euronovčanica oštećenih uređajima protiv krađe

Hrvatska narodna banka i središnje banke zemalja čija je valuta euro naplaćuju naknadu za analizu i zamjenu oštećenih euronovčanica uređajima protiv krađe kako je uređeno Odlukom Europske središnje banke od 19. travnja 2013. o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2013/10) (2013/211/EU) koja je preinačena Odlukom (EU) 2019/669 Europske središnje banke od 4. travnja 2019. o izmjeni Odluke ESB/2013/10 o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2019/9) i Odlukom (EU) 2020/2090 Europske središnje banke od 4. prosinca 2020. o izmjeni Odluke ESB/2013/10 o apoenima, specifikacijama, reproduciranju, zamjeni i povlačenju euronovčanica (ESB/2020/60).

Naknada iznosi 10 eurocenta po oštećenoj euronovčanici, a naplaćuje se samo ako se mijenja najmanje 100 oštećenih euronovčanica. Naknada se naplaćuje za sve zamijenjene euronovčanice.

Ako su euronovčanice oštećene pri pokušaju ili počinjenju razbojništva, krađe ili drugoga kaznenog djela, Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu.

Naknade za zamjenu neprikladnih eurokovanica

Hrvatska narodna banka naplaćuje naknadu za obradu neprikladnih eurokovanica prema članku 9. Uredbe (EU) br. 1210/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2010. o provjeri autentičnosti eurokovanica i postupanju s eurokovanicama neprikladnim za optjecaj tako da:

 1. naknadu od 5% nominalne vrijednosti dostavljenih neprikladnih eurokovanica odbije od iznosa naknađivanja ili zamjene tih eurokovanica
 2. naknadu iz točke 1. uveća za dodatnih 15% nominalne vrijednosti dostavljenih eurokovanica ako se provjerom cijele vreće ili kutije dostavljenih neprikladnih eurokovanica utvrde nepravilnosti ili odstupanja od članka 10. Uredbe (EU) br. 1210/2010.

Iznimno od navedenoga, Hrvatska narodna banka ne naplaćuje naknadu za analizu eurokovanica:

 • ako se na razmjenu donese manje od 1.000 (slovima: tisuću) komada eurokovanica
 • pravosudnim tijelima, Carinskoj upravi Ministarstva financija i Ministarstvu unutarnjih poslova
 • u drugim slučajevima kada Hrvatska narodna banka procijeni da je to od javnog interesa.

Gdje se može zamijeniti strani oštećeni gotov novac?

Procedura zamjene stranoga oštećenoga gotovog novca može se pokrenuti u banci u kojoj ste klijent ako banka nudi takvu uslugu, u bankama u inozemstvu, u središnjoj banci zemlje koja je izdala stranu valutu ili izdavatelju kovanog novca strane valute ako se radi o oštećenim kovanicama.