Osiguranje depozita

Objavljeno: 1.12.2016. Ažurirano: 25.2.2022.
Sustav osiguranja depozita jest sustav koji omogućuje zaštitu deponenata od gubitka depozita u slučaju nastupa osiguranog slučaja, očuvanje povjerenja deponenata i doprinos stabilnosti cijeloga financijskog sustava.

Hrvatska agencija za osiguranje depozita (Agencija) upravlja sustavom osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj, kao tijelo koje ima ovlasti i provodi postupke propisane Zakon o sustavu osiguranja depozita (NN, br. 146/2020.). Kada Hrvatska narodna banka donese rješenje o nedostupnosti depozita ili kada nadležni sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad kreditnom institucijom, Agencija preuzima obvezu isplate obeštećenja deponentima.

Osigurani su depoziti fizičkih osoba, trgovačkih društava, neprofitnih institucija i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je proračun za prethodnu godinu iznosio najviše 3.750.000,00 kuna u kreditnim institucijama koje su od HNB-a dobile odobrenje za rad i u podružnicama tih kreditnih institucija u drugoj državi članici.

Osiguran je iznos koji deponent ima u kreditnoj instituciji na dan nastupa osiguranog slučaja, a najviše do iznosa od 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.

Deponent je imatelj depozita ili u slučaju zajedničkog računa, svaki od imatelja depozita.

Depozit u ovom kontekstu podrazumijeva sva financijska sredstva koja su preostala po bankovnim računima (tekućim računima, žiroračunima i štednim računima) u trenutku nastupa osiguranog slučaja.

Osigurani slučaj nastupa kada HNB donese rješenje o nedostupnosti depozita kojim se utvrđuje da kreditna institucija zbog svoje financijske situacije ne može, niti će uskoro moći, isplatiti dospjele depozite ili kada nadležni sud donese rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad kreditnom institucijom.

Sve kreditne institucije koje su od HNB-a dobile odobrenje za rad i podružnice tih kreditnih institucija u drugoj državi članici obvezne su uključiti se u sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj kojim upravlja Agencija. Sustav osiguranja depozita financira se iz raspoloživih financijskih sredstava fonda osiguranja depozita.

U skladu sa Zakonom o osiguranju depozita do 31. prosinca 2018. rok za početak isplate obeštećenja jest 20 radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja. Do 31. prosinca 2020. rok je 15 radnih dana, do 31. prosinca 2023. rok je 10 radnih dana, a od 1. siječnja 2024. rok je sedam radnih dana od dana nastupa osiguranog slučaja.

Nakon nastupa osiguranog slučaja Agencija će bez odgađanja na svojoj mrežnoj stranici te oglasom u najmanje dvojim dnevnim novinama, koje su dostupne na području cijele Republike Hrvatske, obavijestiti deponente o nastupu osiguranog slučaja, o tome da su ukupna potrebna sredstva za isplatu obeštećenja na raspolaganju u isplatnoj banci te o načinu i roku ostvarenja prava na obeštećenje. Kreditna institucija dužna je bez odgađanja dostaviti tu obavijest svim svojim deponentima. Kada nastupi osigurani slučaj, Agencija je obvezna unutar 10 radnih dana osigurati početak isplate depozita. Za to vrijeme Agencija će ujedno pripremiti potrebna sredstva i od kreditne institucije pribaviti točne iznose obeštećenja svakog deponenta. Obveza Agencije za isplatu obeštećenja zastarijeva u roku od tri godine, računajući od dana objave o nastupu osiguranog slučaja u "Narodnim novinama". Ako je iznos depozita veći od osiguranog iznosa, preostali iznos deponent potražuje od kreditne institucije u stečajnom postupku.

Hitna/privremena isplata: ako iznos, odnosno iznosi koje je potrebno isplatiti nisu raspoloživi u roku od 10 radnih dana, odnosno sedam radnih dana od 1. siječnja 2024., Agencija je dužna osigurati da se u roku od pet radnih dana od dana primitka zahtjeva deponenta stavi na raspolaganje odgovarajući iznos sredstava za pokriće osnovnih životnih troškova od iznosa njegovih osiguranih depozita.

Kreditna institucija dužna je, prije sklapanja ugovora o primanju depozita, svojim postojećim i potencijalnim deponentima besplatno staviti na raspolaganje informacije o sustavu osiguranja depozita kojeg je članica.


Korisni linkovi

Hrvatska agencija za osiguranje depozita – Sustav osiguranja depozita
Hrvatska agencija za osiguranje depozita – Postupak isplate
Hrvatska agencija za osiguranje depozita – Najčešće postavljena pitanja i odgovori