Mala institucija za platni promet

Objavljeno: 27.7.2018. Ažurirano: 1.1.2023.
Hrvatska narodna banka izdat će rješenje o upisu male institucije za platni promet u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca ako na osnovi zahtjeva i dostavljene dokumentacije ocijeni da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom o platnom prometu.

Mala institucija za platni promet pravna je osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila rješenje o upisu male institucije za platni promet u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i koja smije pružati jednu ili više platnih usluga iz članka 4. točaka od 3. do 6. Zakona o platnom prometu.

Mala institucija za platni promet smije pružati platne usluge isključivo na području Republike Hrvatske.

Podnošenje zahtjeva za upis u registar

Pravna osoba osnovana u Republici Hrvatskoj koja namjerava pružati platne usluge kao mala institucija za platni promet (u nastavku teksta: podnositelj zahtjeva) podnosi Hrvatskoj narodnoj banci zahtjev za upis u registar u skladu s člankom 123. Zakona o platnom prometu. Zahtjevu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju i informacije propisane u skladu s člankom 123. stavkom 3. navedenog Zakona.

Zahtjevu za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca potrebno je priložiti i izvješće o ukupnoj vrijednosti svih platnih transakcija izvršenih u posljednjih 12 mjeseci. Prosječna mjesečna ukupna vrijednost platnih transakcija koje je podnositelj zahtjeva izvršio u posljednjih 12 mjeseci, uključujući i platne transakcije izvršene preko njegovih zastupnika, ne smije premašiti iznos od 995.000,00 eura . Ako podnositelj zahtjeva još nije započeo s radom ili je radio manje od 12 mjeseci, potrebno je poslovnom planu priložiti projekciju ukupnog iznosa platnih transakcija za sljedećih 12 mjeseci iz koje je vidljivo da prosječna mjesečna ukupna vrijednost izvršenih platnih transakcija, uključujući i platne transakcije izvršene preko njegovih zastupnika, neće premašiti iznos od 995.000,00 eura.

Propisana dokumentacija i informacije koje se trebaju dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci radi upisa u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca sadržane su u Smjernicama o informacijama koje treba dostaviti za izdavanje odobrenja institucijama za platni promet i institucijama za elektronički novac i za registraciju pružatelja usluge informiranja o računu na temelju članka 5. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Posebni zahtjevi koji se odnose na određenu dokumentaciju i informacije koje na temelju članka 123. stavka 3. Zakona o platnom prometu, koji upućuje na primjenu članka 85. tog Zakona, dostavlja podnositelj zahtjeva detaljnije su uređeni u sljedećim propisima:

vezano uz zahtjev iz članka 85. stavka 2. točke 7. Zakona o platnom prometu za dostavu opisa mjera koje se namjeravaju poduzeti radi zaštite novčanih sredstava korisnika platnih usluga u skladu s člankom 100. tog Zakona, obuhvat i metodologija izračuna zaštićenih novčanih sredstava te karakteristike oblika imovine odnosno police osiguranja ili usporedivog jamstva kao oblika zaštite detaljnije su propisani Odlukom o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

  • vezano uz zahtjev iz članka 85. stavka 2. točke 9. Zakona o platnom prometu koji se odnosi na mehanizam za izvješćivanje o incidentima koji treba uzeti u obzir obvezu izvješćivanja iz članka 68. tog Zakona, klasifikacija značajnih incidenata te sadržaj, format, uključujući standardne obrasce za obavješćivanje, i postupci za obavješćivanje o takvim incidentima detaljnije su propisani Revidiranim smjernicama o izvješćivanju o značajnim incidentima u skladu s Direktivom PSD2
  • vezano uz zahtjev iz članka 85. stavka 2. točke 13. Zakona o platnom prometu za dostavu opisa kontrola sigurnosti i mjera za ovladavanje rizicima, potrebno je uzeti u obzir Smjernice EBA-e o upravljanju rizicima IKT-a i sigurnosnim rizicima
  • vezano uz zahtjev iz članka 85. stavka 2. točke 15. Zakona o platnom prometu za dostavu opisa organizacijske strukture, podnositelj zahtjeva koji planira eksternalizirati određene operativne aktivnosti platnih usluga dužan je osigurati da je planirana eksternalizacija u skladu s člankom 107. Zakona o platnom prometu te Smjernicama za eksternalizaciju.

Zajedno sa zahtjevom i propisanom dokumentacijom podnositelj zahtjeva dostavlja popunjeni i potpisani Obrazac za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Odlučivanje Hrvatske narodne banke

Na temelju dostavljenog zahtjeva za upis u registar pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca i dostavljene dokumentacije Hrvatska narodna banka u upravnom postupku odlučuje o zahtjevu te donosi rješenje o upisu u registar ako su ispunjeni svi uvjeti za upis u registar propisani člankom 122. Zakona o platnom prometu. Pravna osoba smije pružati platne usluge tek nakon upisa tih platnih usluga kao djelatnosti u sudski registar.