Savjet i rukovodstvo

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 18.12.2019.
Savjet Hrvatske narodne banke najviše je tijelo hrvatske središnje banke i odgovoran je za ostvarivanje temeljnog cilja i izvršavanje zadaća HNB-a. Rukovodstvo HNB-a čine guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera.

Savjet Hrvatske narodne banke sastoji se od osam članova, a čine ga guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera. Savjet je najviše tijelo hrvatske središnje banke i odgovoran je za ostvarivanje cilja i izvršavanje zadataka HNB-a.

Predsjednik Savjeta je guverner, a Statutom Hrvatske narodne banke određeno je koje poslove iz svoje nadležnosti Savjet može prenijeti na guvernera.

Savjet Hrvatske narodne banke na svojim sjednicama koje se u pravilu održavaju jednom mjesečno, utvrđuje okvir i mjere monetarne i devizne politike te određuje strategiju i politiku upravljanja međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske. Odlučivanje o apoenima i obilježjima novčanica i kovanog novca i njihovu puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja također je zadaća Savjeta Hrvatske narodne banke, kao i donošenje odluka povezanih s poslovanjem i nadzorom nad kreditnim institucijama: izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnicama kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, davanje i oduzimanje suglasnosti za pripajanje kreditnim institucijama i za stjecanje dionica kreditnih institucija te davanje i oduzimanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprava i nadzornih odbora kreditnih institucija. Savjet Hrvatske narodne banke također utvrđuje insolventnost kreditnih institucija i odlučuje o davanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka ili o oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija.

U djelokrugu Savjeta Hrvatske narodne banke jest i utvrđivanje kamatnih stopa HNB-a i naknada za usluge HNB-a, donošenje podzakonskih propisa kojima se regulira devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba i poslovanje ovlaštenih mjenjača te izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad platnih sustava i donošenje podzakonskih propisa kojima se propisuje način njihova rada.

Savjet Hrvatske narodne banke također donosi Statut Hrvatske narodne banke, financijski plan HNB-a, financijska izvješća HNB-a i izvješća o monetarnoj politici prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci.

Imenovanje i status članova Savjeta Hrvatske narodne banke

Guvernera, zamjenika i viceguvernere Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove i na osnovi mišljenja Odbora za financije i državni proračun.

Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke imenuju se na šest godina, moraju biti državljani Republike Hrvatske s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravnom području.

Guverner Hrvatske narodne banke

Guverner Hrvatske narodne banke upravlja i rukovodi poslovanjem HNB-a, predstavlja i zastupa hrvatsku središnju banku te je odgovoran za provođenje odluka Savjeta Hrvatske narodne banke. Guverner određuje pobliže uvjete i način obavljanja supervizije i nadzora kreditnih institucija, vrste, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera u odnosu na kreditne institucije, a donosi i rješenja u postupku supervizije i nadzora nad tim institucijama. Zadaće guvernera uključuju i donošenje akata kojima se uređuje funkcioniranje središnje banke kao i imenovanje i razrješavanje osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u HNB-u. Guverner donosi podzakonske propise, odluke i opće akte iz djelokruga HNB-a te odlučuje o drugim pitanjima za koja je prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci te drugim zakonima i propisima nadležan.

Guverner Hrvatske narodne banke član je Općeg vijeća Europske središnje banke.

PLAN ODRŽAVANJA SJEDNICA SAVJETA HNB-a U 2022.
26. siječnja 
4. veljače 
14. veljače 
16. veljače 
1. ožujka 
9. ožujka 
30. ožujka 
13. travnja 
4. svibnja 
11. svibnja 
25. svibnja 
8. lipnja 
29. lipnja 
13. srpnja 
14. rujna 
28. rujna 
18. listopada 
10. studenoga 
22. studenoga 
7. prosinca 
21. prosinca