Savjet i rukovodstvo

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 18.12.2019.
Savjet Hrvatske narodne banke najviše je tijelo hrvatske središnje banke i odgovoran je za ostvarivanje temeljnog cilja i izvršavanje zadaća HNB-a. Rukovodstvo HNB-a čine guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera.

Savjet Hrvatske narodne banke sastoji se od osam članova, a čine ga guverner, zamjenik guvernera i šest viceguvernera. Savjet je najviše tijelo hrvatske središnje banke i odgovoran je za ostvarivanje cilja i izvršavanje zadataka HNB-a.

Predsjednik Savjeta je guverner, a Statutom Hrvatske narodne banke određeno je koje poslove iz svoje nadležnosti Savjet može prenijeti na guvernera.

Savjet Hrvatske narodne banke na svojim sjednicama koje se u pravilu održavaju jednom mjesečno, utvrđuje okvir i mjere monetarne i devizne politike te određuje strategiju i politiku upravljanja međunarodnim pričuvama Republike Hrvatske. Odlučivanje o apoenima i obilježjima novčanica i kovanog novca i njihovu puštanju u optjecaj i povlačenju iz optjecaja također je zadaća Savjeta Hrvatske narodne banke, kao i donošenje odluka povezanih s poslovanjem i nadzorom nad kreditnim institucijama: izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad kreditnim institucijama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnicama kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, davanje i oduzimanje suglasnosti za pripajanje kreditnim institucijama i za stjecanje dionica kreditnih institucija te davanje i oduzimanje suglasnosti za imenovanje predsjednika i članova uprava i nadzornih odbora kreditnih institucija. Savjet Hrvatske narodne banke također utvrđuje insolventnost kreditnih institucija i odlučuje o davanju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka ili o oduzimanju odobrenja za rad kreditnih institucija.

U djelokrugu Savjeta Hrvatske narodne banke jest i utvrđivanje kamatnih stopa HNB-a i naknada za usluge HNB-a, donošenje podzakonskih propisa kojima se regulira devizno poslovanje pravnih i fizičkih osoba i poslovanje ovlaštenih mjenjača te izdavanje i oduzimanje odobrenja za rad platnih sustava i donošenje podzakonskih propisa kojima se propisuje način njihova rada.

Savjet Hrvatske narodne banke također donosi Statut Hrvatske narodne banke, financijski plan HNB-a, financijska izvješća HNB-a i izvješća o monetarnoj politici prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci.

Imenovanje i status članova Savjeta Hrvatske narodne banke

Guvernera, zamjenika i viceguvernere Hrvatske narodne banke imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove i na osnovi mišljenja Odbora za financije i državni proračun.

Članovi Savjeta Hrvatske narodne banke imenuju se na šest godina, moraju biti državljani Republike Hrvatske s priznatim osobnim ugledom i profesionalnim iskustvom na monetarnom, financijskom, bankarskom ili pravnom području.

Guverner Hrvatske narodne banke

Guverner Hrvatske narodne banke upravlja i rukovodi poslovanjem HNB-a, predstavlja i zastupa hrvatsku središnju banku te je odgovoran za provođenje odluka Savjeta Hrvatske narodne banke. Guverner određuje pobliže uvjete i način obavljanja supervizije i nadzora kreditnih institucija, vrste, rokove, redoslijed i postupak poduzimanja mjera u odnosu na kreditne institucije, a donosi i rješenja u postupku supervizije i nadzora nad tim institucijama. Zadaće guvernera uključuju i donošenje akata kojima se uređuje funkcioniranje središnje banke kao i imenovanje i razrješavanje osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u HNB-u. Guverner donosi podzakonske propise, odluke i opće akte iz djelokruga HNB-a te odlučuje o drugim pitanjima za koja je prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci te drugim zakonima i propisima nadležan.

Guverner Hrvatske narodne banke član je Općeg vijeća Europske središnje banke.

PLAN ODRŽAVANJA SJEDNICA SAVJETA HNB-a U 2023.
17. siječnja 
14. veljače 
3. ožujka 
17. ožujka 
11. travnja 
16. svibnja 
7. lipnja 
11. srpnja 
5. rujna 
9. listopada 
7. studenoga 
6. prosinca 
19. prosinca