Usklađenost poslovanja

Objavljeno: 19.3.2018. Ažurirano: 15.12.2021.

Kao središnja banka Republike Hrvatske i dio Europskog sustava središnjih banaka Hrvatska narodna banka promiče integritet i najviše etičke standarde. Etičke vrijednosti važne za njezinu neovisnu, profesionalnu i javnu ulogu utvrđene su Etičkim kodeksom zaposlenika Hrvatske narodne banke. Svrha je Etičkoga kodeksa ostvarivanje pretpostavki za etično postupanje i poslovno odgovorno ponašanje te promicanje vrijednosti organizacijske kulture. Postupanje u skladu s etičkim načelima i pravilima osobna je odgovornost svakog zaposlenika, uključujući dužnosnike. Banka promiče odgovorno ponašanje, profesionalnost, neovisnost, nepristranost i transparentnost svojih zaposlenika, a etička pravila i načela na odgovarajući se način primjenjuju i na vanjske suradnike koji sudjeluju u obavljanju poslova povezanih sa zadacima Banke. Etičkim kodeksom primijenjene su odredbe Smjernice (EU) 2015/856 Europske središnje banke o utvrđivanju načela etičkog okvira jedinstvenog nadzornog mehanizma (ESB/2015/12) koja sadrži etičke standarde za sve središnje banke unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma, a Hrvatska narodna banka jedna je od njih.

Kako bi se etička pravila primjereno i dosljedno primjenjivala, potrebno ih je nadzirati i pratiti  pouzdanim mehanizmima. Promicanje usklađenosti postupanja zaposlenika i nadzor nad provedbom Etičkog kodeksa u nadležnosti je Ureda za usklađenost poslovanja, kontrolne funkcije Banke koja neposredno odgovara guverneru. Jedna je od glavnih funkcija Ureda njegova edukativna uloga, u smislu promoviranja etičkih načela, pružanja pomoći zaposlenicima u razumijevanju načela etičke odgovornosti i na taj način sprječavanja potencijalnog neetičnog ponašanja u budućnosti.

Temeljna pravila sadržana u Etičkom kodeksu odnose se na sukob interesa, povlaštene informacije i zabranu primanja koristi.

Sukob interesa

Upravljanje sukobom interesa temelj je etičnog postupanja. Etičkim kodeksom propisana su pravila kojima je cilj spriječiti situacije koje mogu dovesti do sukoba interesa te procedura u okolnostima koje upućuju na stvarni ili potencijalni sukob interesa. Sukobom interesa smatra se svaka situacija u kojoj osobni interesi zaposlenika utječu ili mogu utjecati na nepristrano i objektivno ispunjavanje njegovih radnih obveza.

Povlaštene informacije

Zaposlenicima Banke zabranjena je zlouporaba povlaštenih informacija do kojih dođu u obavljanju radnih zadataka. Zaposlenici Banke koji ostvaruju pristup povlaštenim informacijama koji nije na jednokratnoj osnovi (upućene osobe), podliježu posebnim ograničenjima u odnosu na svoje ključne osobne financijske transakcije.

Zabrana primanja koristi

U Hrvatskoj narodnoj banci nije dopušteno primanje darova, gostoprimstava ili drugih pogodnosti u financijskom obliku ili u naravi koje se nude zaposlenicima na osnovi njihova položaja u Banci. Iznimno, dopušten je primitak darova manje vrijednosti, u skladu s pravilima propisanima Etičkim kodeksom.

Postupanje zaposlenika u slučaju primitka darova detaljno je uređeno Naputkom za postupanje zaposlenika HNB-a u slučaju primitka dara putem pisarnice.

Kako objektivnost i neovisnost zaposlenika Banke ne bi bila dovedena u pitanje i kako bi se izbjegle potencijalne neugodnosti s obje strane, pozivamo sve poslovne partnere da svoje zadovoljstvo dobrim poslovnim odnosima s Bankom i njezinim zaposlenicima ne izražavaju darivanjem zaposlenika.