Smjernice EBA-e o upravljanju rizicima IKT-a i sigurnosnim rizicima

Objavljeno: 26.3.2021.

Pretraživanje regulative