Priopćenja

Koja je uloga Jedinstvenoga sanacijskog odbora?

Za koje je kreditne institucije sa sjedištem u Hrvatskoj Jedinstveni sanacijski odbor izravno odgovoran i što to znači?

Kako se donose odluke u Jedinstvenom sanacijskom odboru?

Koja je uloga hrvatskoga nacionalnog sanacijskog tijela za kreditne institucije u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Koje je promjene pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu donijelo kreditnim institucijama, a koje nacionalnim sanacijskim tijelima odnosno HNB-u?

Što je Jedinstveni fond za sanaciju?

Tko je zadužen za osiguranje depozita nakon pristupanja Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Tko donosi odluke o sanaciji kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj nakon što je Hrvatska pristupila jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Koje koristi je donijelo pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu?

Koja je uloga internih sanacijskih timova?

Pretraživanje priopćenja