Kako HNB izračunava NRS

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 1.3.2023.

Za potrebe izračuna NRS-a populaciju izvještajnih jedinica čine banke, štedne banke i podružnice stranih banaka (u nastavku teksta: banke). Stambene štedionice ne uključuju se u izračun NRS-a. U izračun mjesečnih agregata glavnih izvora sredstava i tromjesečnih agregata kamatnih troškova za glavne izvore sredstava ulaze samo podaci onih banaka koje su poslovale u cijelom tromjesečju izračuna, tj. u izračun ne ulaze podaci onih banaka koje su prestale ili počele poslovati tijekom tromjesečja izračuna (zbog stečaja, likvidacije, spajanja, pripajanja i sl.).

Za svako tromjesečje izračuna, HNB najprije izračunava pokazatelje kamatnih troškova hrvatskoga bankovnog sektora za glavne izvore sredstava u tijeku prethodnog tromjesečja, kao i pokazatelje stanja tih izvora sredstava na kraju svakog mjeseca tromjesečja na koje se navedeni kamatni troškovi odnose. Pokazatelji se izračunavaju za tri obuhvata (Fizičke osobe, Fizičke osobe i nefinancijski sektori, Sve pravne i fizičke osobe) i dvije valute (EUR i USD). Pritom se pokazatelji za valutu američki dolar odnose i na eurske izvore sredstava banaka ugovorene s valutnom klauzulom u američkom dolaru.

Izračun se obavlja na osnovi podataka koji su dostupni u trenutku izračuna te istodobno zadovoljavaju sve logičke kontrole propisane za ulazne podatke od strane HNB-a. Ako u trenutku izračuna neki podaci ne zadovoljavaju sve logičke kontrole, prije izračuna donosi se stručna prosudba o tome treba li ih svejedno upotrijebiti ili ih je bolje zamijeniti odgovarajućim podacima iz prethodnog tromjesečja izračuna. HNB provodi nekoliko iteracija kontrola ulaznih podataka.

NRS se računa prema sljedećoj generičkoj formuli:

\(N R S(N, O, V)=\frac{\text { Ukupni troškovi }(N, O, V)}{\text { Prosjek sredstava }(N, O, V)} \times \frac{365 \text { ili } 366}{\text { Broj dana }(N)}\)

gdje su:

N – broj mjeseci za koje se NRS računa (3, 6 ili 12)

O – obuhvat izvora sredstava i troškova (1, 2 ili 3)

V – valuta izvora sredstava i troškova (EUR ili USD)

Prosjek stanja izvora sredstava – obična aritmetička sredina odgovarajućih podataka (posljednjih N mjeseci)

Ukupni troškovi – obični zbroj odgovarajućih podataka (posljednjih N/3 tromjesečja)

Broj dana (N) – stvarni broj dana u posljednjih N mjeseci