Kako HNB izračunava NRS

Objavljeno: 29.5.2020. Ažurirano: 29.11.2021.

Za potrebe izračuna NRS-a populaciju izvještajnih jedinica čine banke, štedne banke i podružnice stranih banaka (nadalje: banke). Stambene štedionice ne uključuju se u izračun NRS-a. U izračun mjesečnih agregata glavnih izvora sredstava i tromjesečnih agregata kamatnih troškova za glavne izvore sredstava ulaze samo podaci onih banaka koje su poslovale u cijelom tom tromjesečju, tj. u izračun ne ulaze podaci onih banaka koje su prestale ili počele poslovati tijekom tog tromjesečja (zbog stečaja, likvidacije, spajanja, pripajanja i sl.).

HNB najprije za svako tromjesečje izračunava pokazatelje kamatnih troškova hrvatskoga bankovnog sektora za glavne izvore sredstava u tijeku prethodnog tromjesečja kao i pokazatelje stanja tih izvora sredstava na kraju svakog mjeseca tromjesečja na koje se navedeni kamatni troškovi odnose. Pokazatelji se izračunavaju za tri obuhvata (Fizičke osobe, Fizičke osobe i nefinancijski sektori, Sve pravne i fizičke osobe) i četiri valute (HRK, EUR, CHF, USD). Pritom se pokazatelji za određenu stranu valutu odnose i na kunske izvore sredstava banaka ugovorene s valutnom klauzulom u toj valuti, a pokazatelji za HRK samo na kunske izvore sredstava ugovorene bez valutne klauzule.

Izračun se obavlja na osnovi podataka koji su dostupni u trenutku izračuna te istodobno zadovoljavaju sve logičke kontrole propisane za ulazne podatke od strane HNB-a. Ako u trenutku izračuna neki podaci ne zadovoljavaju sve logičke kontrole, prije izračuna NRS-a donosi se stručna prosudba o tome treba li pri izračunu svejedno upotrijebiti takve podatke ili ih je bolje zamijeniti odgovarajućim podacima iz prethodnog tromjesečja. HNB provodi nekoliko iteracija kontrola ulaznih podataka.

NRS se računa prema sljedećoj generičkoj formuli:

gdje su:

N – broj mjeseci za koje se NRS računa (3, 6 ili 12)

O – obuhvat izvora sredstava i troškova (1, 2 ili 3)

V – valuta izvora sredstava i troškova (HRK, EUR, USD ili CHF)

Prosjek stanja izvora sredstava – obična aritmetička sredina odgovarajućih podataka (posljednjih N mjeseci)

Ukupni troškovi – obični zbroj odgovarajućih podataka (posljednjih N/3 tromjesečja)

Broj dana (N) – stvarni broj dana u posljednjih N mjeseci