Odobrenje za rad kreditne unije

Objavljeno: 31.1.2015.
Kreditna unija može započeti s radom nakon što dobije odobrenje Hrvatske narodne banke za rad i za imenovanje člana uprave i upiše se u sudski registar. U tekstu je opisana dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne unije, postupak izdavanja odobrenja i razlozi za prestanak važenja i ukidanje odobrenja za rad kreditne unije.

Osnivanje kreditne unije

Kreditna unija je posebna vrsta financijske institucije čije je poslovanje ograničeno samo na njezine članove. Kreditnu uniju može osnovati najmanje 30 osoba koje imaju zajednički interes i zajedno djeluju s ciljem unapređenja i zaštite međusobnog interesa na načelu financijske uzajamnosti. Zakon o kreditnim unijama propisuje da članovi kreditne unije mogu biti samo trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji ispunjavaju uvjete načela na kojem je kreditna unija osnovana. Načelo osnivanja kreditne unije može biti:

  1. načelo zanimanja, odnosno profesije,
  2. teritorijalno načelo te
  3. iznimno i neko drugo načelo koje osigurava ostvarivanje zajedničkog interesa i financijske uzajamnosti članova kreditne unije.

U skladu s načelom osnivanja kreditne unije članovi kreditne unije moraju ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:

  1. zaposlenje kod istog poslodavca, odnosno u istoj djelatnosti,
  2. pripadnost određenom zanimanju, odnosno profesiji,
  3. prebivanje na istom području (na području iste županije) i
  4. međusobna povezanost na drugi način kojim se osigurava ostvarivanje zajedničkog interesa na načelu uzajamnosti.

Kreditna unija može početi s radom nakon što dobije odobrenje Hrvatske narodne banke za rad i za člana uprave i upiše se u sudski registar.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kreditne unije

Zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne unije podnosi se na obrascu Zahtjev za odobrenje za rad kreditne unije:

1. statut kreditne unije u obliku javnobilježničkog akta,

2. dokaz o uplati članskih udjela,

3. poslovni plan za prve tri godine poslovanja koji uključuje objašnjenje razloga i ciljeva osnivanja, projekciju bilance i računa dobiti i gubitka, opis organizacijske i kadrovske strukture i tehničke infrastrukture te računovodstvene politike kreditne unije,

4. popis osnivača kao članova kreditne unije s njihovim osobnim podacima i dokaz o ispunjavanju uvjeta za članstvo u kreditnoj uniji,

5. Zahtjev za izdavanje odobrenja za člana ili članove uprave,

6. popis članova nadzornog odbora i

7. ostale informacije navedene u obrascu Zahtjev za odobrenje za rad kreditne unije.

Postupak odlučivanja

Rok je za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne unije tri mjeseca od dana primitka potpunog zahtjeva, a najduže šest mjeseci od podnošenja zahtjeva. Odluku o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne unije donosi guverner Hrvatske narodne banke na prijedlog Komisije za izdavanje odobrenja.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kreditne unije u sljedećim slučajevima:

1. ako predloženi član uprave ne ispunjava propisane uvjete za imenovanje,

2. ako iz statuta kreditne unije i druge dokumentacije proizlazi da kreditna unija nije organizirana u skladu sa Zakonom o kreditnim unijama, odnosno da nisu osigurani propisani uvjeti za poslovanje kreditne unije,

3. ako iz dokumentacije i drugih poznatih činjenica proizlazi da kreditna unija kadrovski, tehnički ili organizacijski nije sposobna poslovati u skladu s propisima ili

4. ako su odredbe statuta kreditne unije u suprotnosti s propisima.

Odobrenje za rad kreditne unije prestaje važiti:

1. ako kreditna unija ne počne poslovati u roku od šest mjeseci od dana izdavanja odobrenja za rad,

2. ako kreditna unija ne obavlja poslove dulje od tri mjeseca,

3. danom otvaranja stečaja, odnosno početka postupka prisilne likvidacije,

4. danom upisa nove kreditne unije u sudski registar u slučaju spajanja kreditnih unija i

5. brisanjem iz sudskog registra kreditne unije koja se pripaja drugoj kreditnoj uniji.

Ukidanje rješenja

Hrvatska narodna banka ukinut će rješenje o izdavanju odobrenja za rad kreditne unije u sljedećim slučajevima:

1. ako je odobrenje za rad dano na temelju netočnih i neistinitih podataka,

2. ako nadzorni odbor kreditne unije ne postupi prema nalogu Hrvatske narodne banke da razriješi člana uprave i imenuje novoga člana uprave kreditne unije, odnosno ako novoimenovani član uprave u roku od dva mjeseca od dana imenovanja ne osigura otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,

3. ako kreditna unija obavlja poslove za koje nema odobrenje Hrvatske narodne banke,

4. ako kreditna unija ne ispunjava uvjete vezane uz stopu solventnosti i ostale uvjete za poslovanje u skladu s odredbama pravila za upravljanje rizicima,

5. ako kreditna unija na bilo koji način onemogućuje obavljanje nadzora nad njezinim poslovanjem,

5. ako kreditna unija ne ispunjava tehničke, organizacijske, kadrovske ili ostale uvjete za obavljanje djelatnosti ili

5. ako kreditna unija ne postupi u skladu s rješenjem Hrvatske narodne banke kojim su joj naložene mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.