Nastavlja se usklađivanje statistike platne bilance sa standardima EU-a

Objavljeno: 31.3.2017.

Radi daljnjeg usklađivanja podataka o robnoj razmjeni u statistici platne bilance Republike Hrvatske s metodologijom BPM6, Hrvatska narodna banka odlučila je za potrebe statistike platne bilance RH isključiti iz robnog uvoza i izvoza transakcije pri kojima nije došlo do promjene vlasništva između rezidenta i nerezidenta, a koje su uključene u statistiku robne razmjene DZS-a, te uključiti u uvoz i izvoz transakcije između rezidenata i nerezidenata obavljene na teritoriju RH, pri kojima roba nije prešla državnu granicu. Ta je prilagodba provedena na podacima robne razmjene u platnoj bilanci RH za sva tromjesečja 2014., 2015. i 2016. godine, a revidirani podaci objavljeni su 31. ožujka 2017. zajedno s prvom objavom podataka za četvrto tromjesečje 2016. godine. Zbog nedostatka pouzdanih podataka potrebnih za prilagodbu podataka za ranija razdoblja, podaci robne razmjene u platnoj bilanci RH za drugu polovinu 2013. nisu revidirani.

Provedena revizija smanjila je vrijednost uvoza (rashodi na računu robe), ali još i više vrijednost izvoza (prihodi na računu robe) zabilježene u statistici robne razmjene RH u razdoblju 2014. – 2016. Mogući uzroci te razlike svode se na vremensko nepodudaranje tokova robe, pri čemu treba naglasiti mogućnost skladištenja uvezene robe na duže razdoblje prije nego što bude izvezena i razlike u uvoznim (nabavnim) i izvoznim (prodajnim) cijenama robe koja prelazi preko teritorija RH. Druga je pojava prepoznata i u drugim državama članicama EU-a te je opisana u dokumentu UN-a Quasi transit trade in Europe: when value added does not belong to the reporting economy / Note by the Statistical Office of the European Union. Ona se uglavnom pripisuje troškovima prijevoza, skladištenja i osiguranja robe u optjecaju, ali i sustavu transfernih cijena multinacionalnih kompanija, čiji je cilj smanjenje troškova u međunarodnom provozu robe s pomoću iskorištavanja razlika u poreznim i carinskim propisima različitih zemalja.

Utjecaj provedene revizije na već objavljene podatke prikazan je u Tablici 1.

Tablica 1. Učinak prilagodbe na platnu bilancu RH
u milijunima kuna i postotku BDP-a

U prošlosti spomenuta metodološka razlika u pravilu nije dovodila do razlika u podacima o uvozu i izvozu između statistike robne razmjene i statistike platne bilance, osim razlika zbog tzv. prilagodbi obuhvata i klasifikacije podataka o robnoj razmjeni iz statistike robne razmjene za potrebe proizvodnje statistike platne bilance koje su se provodile i ranije. To je zato što je mogućnost nerezidentnog uvoza u RH i izvoza iz RH bila vrlo ograničena prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Međutim, nakon 1. srpnja 2013. broj i vrijednost transakcija pri kojima roba prelazi granicu RH, a da pritom nije došlo do promjene vlasništva između rezidenta i nerezidenta, već se radilo o trgovini između nerezidenata, višestruko su se povećali. Naime, ulaskom RH u EU otvorila se mogućnost slobodnog poslovanja tvrtki iz bilo koje zemlje članice EU-a u RH: takve tvrtke sada na temelju nerezidentnoga poreznog broja (OIB) mogu uvoziti robu iz svih zemalja članica EU-a ili ju izvoziti u te zemlje, kao i trgovati sa zemljama izvan EU-a uz pomoć tzv. EORI broja.

Podsjećamo, statistika robne razmjene Republike Hrvatske koju proizvodi Državni zavod za statistiku (DZS) robni uvoz i izvoz definira kao svaki prelazak robe preko državne granice RH, osim kada je roba u provozu kroz RH prema inozemstvu (u tom slučaju DZS vrijednost te robe ne uključuje ni u uvoz ni u izvoz). Istovremeno, statistika platne bilance RH koju proizvodi HNB u robni uvoz (tj. rashode od robne razmjene) i izvoz (tj. prihode od robne razmjene) trebala bi ubrajati isključivo robne transakcije kod kojih je došlo do promjene vlasništva nad robom između rezidenta RH i nerezidenta, neovisno o tome je li pritom roba prešla državnu granicu ili nije.

Hrvatska narodna banka će u procesu proizvodnje statistike robne razmjene u platnoj bilanci RH i ubuduće prilagođavati podatke o uvozu i izvozu iz statistike robne razmjene RH tako što će iz njih isključivati prekogranične transakcije bez promjene vlasništva između rezidenta i nerezidenta, a dodavati im trgovinu robom između rezidenata i nerezidenata obavljenu unutar teritorija RH. Nužnost prilagodbe proizlazi i iz objavljene preporuke Europske komisije (Eurostat) Foreign trade reported by non-residents, a njezin shematski prikaz dan je na Slici 1.

Slika 1. Prilagodba podataka robne razmjene za potrebe statistike platne bilance RH