Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2022.

Objavljeno: 31.5.2022.

U prvom tromjesečju 2022. godine ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na kraj 2021. za 5,3 mlrd. kuna (1,1%) i iznosila je 506,2 mlrd. kuna.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za 1,2% i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 2,9% rezultirali su daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 4,3% na kraju 2021. na 4,2% na kraju prvog tromjesečja 2022. NPL-ovi su se smanjili u portfelju kredita nefinancijskim društvima, u kojemu se njihov udio u kreditima smanjio, s 9,9% na 8,8%. Isto kretanje zabilježeno je u portfelju kredita kućanstvima, u kojemu su se smanjili NPL-ovi i njihov udio u kreditima tom sektoru, sa 6,6% na 6,4%.

Poslovanje kreditnih institucija u prvom tromjesečju 2022. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 1,6 mlrd. kuna, što je poboljšalo pokazatelje profitabilnosti. Pokazatelji profitabilnosti povećali su se u odnosu na njihovu vrijednost s kraja 2021. Prinos na imovinu (ROA) blago se povećao s 1,2% na 1,3%, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 8,8% na 9,5%.

Ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnog sustava u prvom tromjesečju 2022. zadržali su se na visokim razinama. U odnosu na kraj 2021. godine stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava smanjila se s 25,9% na 25,6%. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od propisanog minimuma od 8%. Nad Sberbankom d.d. pokrenut je postupak sanacije i ujedno je promijenjena vlasnička struktura iz privatne u državnu, čime je broj kreditnih institucija u vlasništvu države povećan na tri.

Na visokoj razini i nadalje je likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju ožujka 2022. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a prosječni LCR iznosio je 190,5%.

Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija