Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za siječanj 2018.

Objavljeno: 28.2.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u siječnju 2018. smanjila su se za 5,6 mlrd. kuna (–1,8%) te su na kraju mjeseca iznosila 301,7 mlrd. kuna (Tablica 1.). Isključujući učinak siječanjske aprecijacije kune M4 se smanjio za 2,8 mlrd. kuna (–0,9%). Mjesečnom smanjenju toga najširega monetarnog agregata najviše je pridonio pad neto inozemne aktive (NIA) zbog smanjenja neto inozemne pozicije HNB-a, što je u najvećoj mjeri bio rezultat pada sredstava banaka u sustavu TARGET2, ali i jačanja kune. S druge strane, kreditne su institucije povećale neto inozemnu imovinu. Neto domaća aktiva (NDA) smanjila se zbog pada neto potraživanja od središnje države i plasmana ostalim domaćim sektorima. Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava u siječnju 2018. bio je sličan kao i mjesec prije te je iznosio 3,3%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Godišnja stopa rasta užega monetarnog agregata, novčane mase (M1), blago se smanjila u odnosu na prethodni mjesec te je krajem siječnja iznosila 18,9%, dok se godišnji pad kvazinovca produbio na –4,5%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) smanjili su se tijekom siječnja (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 216,5 mlrd. kuna, no njihova se godišnja stopa rasta blago povećala na 3,1% (na osnovi transakcija, Slika 2.). Pritom se godišnji rast plasmana stanovništvu nastavio ubrzavati, dosegnuvši 4,3%, dok je rast plasmana nefinancijskim poduzećima iznosio 2,8% (Tablica 2.). Što se tiče nominalnog stanja plasmana, oni su na kraju siječnja 2018. bili za 1,2% manji nego na kraju istog mjeseca prethodne godine, što je većinom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa siječnjem 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije