Za dugoročni ekonomski uspjeh najvažnija su ulaganja u istraživanja i razvoj te akumulacija ljudskog kapitala

Objavljeno: 11.5.2022.
Za dugoročni ekonomski uspjeh najvažnija su ulaganja u istraživanja i razvoj te akumulacija ljudskog kapitala

Danas se održala 48. Ekonomska radionica HNB-a na kojoj su Leonarda Srdelić iz Sektora istraživanja HNB-a i Marwil J. Dávila-Fernández, predavač ekonomije na Bucknell University, predstavili istraživanje "International trade and economic growth in Croatia".

U istraživanju se analizira povezanost hrvatskoga gospodarskog rasta u posljednja dva desetljeća i dinamike i strukture međunarodne razmjene robe i usluga. Pod pretpostavkom da dohodovne elastičnosti odražavaju proizvodnu strukturu te korištenjem takozvanoga Harrodova dinamičkog multiplikatora trgovine, izračunata je i prikazana dinamika kretanja ne-cjenovne konkurentnosti Hrvatske te ravnotežna stopa rasta platne bilance. Zaključuje se da su interakcije izvoza i uvoza ključne u određivanju dugoročne stope rasta hrvatskoga gospodarstva.

Osim toga, u drugom dijelu istraživanja ispituju se odrednice procijenjene ne-cjenovne konkurentnosti. "Rezultati pokazuju kako su ulaganja u istraživanje i razvoj te akumulacija ljudskoga kapitala, uz demografske varijable, najvažnije objašnjavajuće varijable ne-cjenovne konkurentnosti Hrvatske, odnosno najvažnije pokretačke snage dugoročnoga ekonomskog uspjeha", pojasnili su Srdelić i Dávila-Fernández.

Rad je objavljen i dostupan kao Istraživanje HNB-a na sljedećoj poveznici.