TARGET-HR

Objavljeno: 20.3.2023. Ažurirano: 21.11.2023.
TARGET (Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija) centralizirani je sustav koji obuhvaća platne sustave u eurima koji omogućuju namiru u novcu središnje banke i pružaju usluge središnjeg upravljanja likvidnošću (engl. Central Liquidity Management), bruto namiru u realnom vremenu za plaćanja i usluge za namiru sporednih sustava (T2 servis) te omogućuju plaćanja povezana s namirom vrijednosnih papira (TARGET2-Securities servis-T2S) i namiru instant plaćanja (TARGET Instant Payments Settlement servis-TIPS).

TARGET (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) jest sustav s jedinstvenom tehničkom platformom (engl. Single Shared Platform ̶ SSP) kojom zajednički upravljaju u ime Eurosustava Deutsche Bundesbank, Banca d'Italia, Banque de France i Banco de España (4CB).

Europska središnja banka glavno je nadzorno tijelo sustava TARGET.

Europska središnja banka (ESB) i nacionalne središnje banke europodručja upravljaju brojnim infrastrukturama financijskih tržišta koje osiguravaju slobodan protok gotovine, vrijednosnih papira i kolaterala unutar Eurosustava. One se zajednički nazivaju TARGET usluge.

TARGET-HR je komponenta sustava TARGET kojom upravlja Hrvatska narodna banka i određena je kao "sustav" u skladu s člankom 5. stavkom 1. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata.

Na razini Eurosustava 20. ožujka 2023. uspostavljena je nova konsolidirana platforma T2-T2S i novi sustav nazvan TARGET i pripadajući servis T2 koji je optimizirao upravljanje likvidnošću u funkcionalnom i tehničkom smislu u svim TARGET uslugama te zamijenio postojeći sustav TARGET2.

TARGET-HR zamijenio je nacionalnu komponentu sustava TARGET2-HR, koja je započela s radom 1. veljače 2016.

TARGET-HR i njegov T2 servis je platni sustav u kojemu se namiruju platne transakcije (nacionalne i prekogranične) u realnom vremenu u eurima na RTGS načelu (engl. Real Time Gross Settlement) za međubankovna plaćanja i plaćanja klijenata, plaćanja u svrhu provođenja monetarne politike EU-a, monetarnih operacija HNB-a, platne transakcije u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem, platne transakcije u svrhu provođenja transakcija povezanih sa sudjelovanjem na tržištu kapitala, platne transakcije u svrhu provođenja konačne namire drugih platnih sustava i ostale platne transakcije. Nalozi za plaćanje podnose se na obradu i namiruju pojedinačno, na kontinuiranoj osnovi u novcu središnje banke, s trenutnom konačnošću namire

Sustav TARGET-HR i njegov T2 servis sastoji se od sljedećega:

ESMIG (engl. Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway) jedinstvena je ulazna točka za sve sudionike sustava TARGET i njihovo povezivanje s uslugama i zajedničkim komponentama sustava TARGET.

Pristup uslugama sustava TARGET preko ESMIG-a omogućuju pružatelji mrežnih usluga. Pristup preko pružatelja mrežnih usluga je NSP (engl. Network Service Provider) agnostik (tj. ne oslanja se na obilježja specifična za mrežu), što znači da je dopušteno više mrežnih pružatelja usluga. Svi pružatelji mrežnih usluga moraju se pridržavati jedinstvene specifikacije komunikacijskog sučelja prema ESMIG-u.

ESMIG omogućuje korisnicima povezivanje na sve usluge sustava TARGET putem:

  • A2A načina (engl. Aplication to Aplication) ̶ komunikacija između softverskih aplikacija putem XML poruka prema standardima ISO 20022 ili datoteka i
  • U2A načina (engl. User to Aplication) ̶ online aktivnosti zasnovane na grafičkom sučelju i ekranu koje izvode korisnici ESMIG-a.

CLM (engl. Central Liquidity Management) – usluga sustava TARGET-HR za centralizirano praćenje i upravljanje likvidnošću u kojemu se provode operacije središnje banke (operacije monetarne politike, naplata naknada sudionicima sustava TARGET-HR, operacije održavanja i obračuna obvezne rezerve i dr.).

CLM nudi širok raspon obilježja kao što su instrumenti za upravljanje likvidnošću i informacijski alati za potrebe praćenja likvidnosti. Imatelji glavnoga novčanog računa (MCA), koji se otvara u CLM-u, odgovorni su za vlastito upravljanje likvidnošću i za praćenje procesa namire na svojim glavnim novčanim računima u CLM usluzi te na namjenskim novčanim računima (DCA) u drugim servisima sustava TARGET-HR.

RTGS (engl. RealTime Gross Settlement) ̶ usluga sustava TARGET-HR za provođenje i namiru međubankovnih plaćanja i plaćanja klijenata banaka te namiru sporednih sustava u realnom vremenu. Transakcije se namiruju na namjenskim novčanim računima (RTGS DCA) sudionika i/ili podračunima za namiru iz sporednih sustava.

Nalozi za plaćanje podnose se u RTGS uslugu na obradu i namiruju pojedinačno, na kontinuiranoj osnovi u novcu središnje banke, s trenutnom konačnošću namire.

TIPS (engl. TARGET Instant Payment Settlement) jest usluga sustava TARGET-HR za provođenje i namiru instant plaćanja. Instant plaćanja se namiruju na TIPS namjenskim novčanim računima (TIPS DCA) sudionika, a usluga je primarno usmjerena na klijente banaka koje sudjeluju u TIPS usluzi. TIPS usluga je dostupna 24/7/365 odnosno omogućuje namiru instant plaćanja u realnom vremenu tijekom cijelog dana i tijekom svih dana u godini.

Direktni sudionici sustava TARGET-HR jesu Hrvatska narodna banka (HNB), kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje HNB-a za rad, Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), SKDD-CCP Smart Clear d.d. i Financijska agencija kao upravitelj dvaju sporednih sustava – AS (engl. Ancillary System).

Više informacija: ECB's Target2

Platni sustav TARGE-HR otvoren je za provođenje plaćanja svaki radni dan u skladu s Odlukom o pravilima rada sustava TARGET-HR (Dodatak V. Raspored rada sustava TARGET)

Sustav TARGET-HR zatvoren je u sljedećim danima:

1. siječnja (Nova godina); Veliki petak; Uskrsni ponedjeljak; 1. svibnja (Praznik rada); 25. prosinca (Božić); 26. prosinca (prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan)

T2S (engl. TARGET2-Securities) jest usluga sustava TARGET-HR putem koje Eurosustav pruža usluge namire transakcija s vrijednosnim papirima na osnovi načela isporuka uz plaćanje (engl. delivery-versus payment - DVP) u novcu središnje banke u realnom vremenu na bruto načelu.

T2S jedinstvena je platforma na kojoj se vrijednosni papiri i gotovina mogu prenositi između ulagača diljem Europe uz primjenu usklađenih pravila i praksi.

Trenutačno se 23 europske zemlje koriste uslugom T2S.

T2S postavlja temelje za jedinstveno tržište za namiru vrijednosnih papira i time pridonosi postizanju veće integracije europskoga financijskog tržišta.

T2S također nudi skup sofisticiranih tehničkih značajki, uključujući optimizacijske algoritme za poboljšanje učinkovitosti namire i napredne mehanizme autokolateralizacije.

Hrvatska narodna banka kao nacionalna središnja banka Eurosustava i Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) kao središnji depozitorij vrijednosnih papira (engl. Central Securities Depository – CSD) dana 11. rujna 2023. priključili su se usluzi T2S i započeli s radom na jedinstvenoj europskoj platformi za namiru vrijednosnih papira.

Jedna od ključnih značajki usluge T2S jest primjena integriranog modela (engl. Integrated Model) kao jedinstvene IT platforme za vođenje namjenskih novčanih računa (T2S DCA) u središnjoj banci i računa vrijednosnih papira sudionika tržišta kapitala na istom mjestu, što omogućuje brzu i učinkovitu namiru.

SKDD u ulozi CSD-a jedini je izravni sudionik T2S-a i nadležan je za otvaranje računa vrijednosnih papira članova SKDD-a u T2S-u (engl. Securities Account – SAC).

Namira novčanog dijela transakcije (engl. cash leg) iz T2S-a provodi se na namjenskim novčanim računima za T2S (engl. T2S Dedicated Cash Account – T2S DCA). Otvaranje računa sudionika T2S DCA-a u nadležnosti je Hrvatske narodne banke.

T2S DCA veže se s jednim ili više računa vrijednosnih papira koje imatelj T2S DCA-a drži, za svoj račun ili za račun svojih klijenata, kod jednog ili više središnjih depozitorija vrijednosnih papira koji su sudionici T2S-a.

Likvidnost na T2S DCA-u izdvaja se s ostalih TARGET računa (CLM MCA, RTGS DCA, TIPS DCA), a ujedno je omogućen i prijenos likvidnosti između različitih računa T2S DCA.

Hrvatska narodna banka kao središnja banka sudionik T2S-a u sklopu svojih poslovnih uloga ima isključivu nadležnost otvaranja i vođenja namjenskih novčanih računa za T2S (T2S DCA) za kreditne institucije, sudionice T2S-a.

Kreditne institucije - imatelji računa T2S DCA

Više informacija: ECB's T2S

T2S DOKUMENTACIJA

Dokumentacija i korisne poveznice – Internetske stranice Europske središnje banke nude jedinstvenu točku pristupa informacijama o zajedničkim značajkama i relevantnim dokumentima vezanima uz servis T2S (prije svega za profesionalnu upotrebu).

Korisnički priručnici (prije svega za profesionalnu upotrebu)


PREGLED NAKNADA

Pregled naknada pruža sudionicima sustava TARGET-HR i njegovih servisa sveobuhvatan pregled strukture naknada i aspekata povezanih s naplatom usluga sustava TARGET. Sudionicima se naplaćuje korištenje usluga u RTGS komponenti T2 servisa te usluge sudjelovanja u servisima TARGET2-Securities i TIPS (engl. TARGET Instant Payment Settlement).

Popis naknada i izdavanje računa je regulirano u skladu s Odlukom o pravilima rada sustava TARGET-HR (Dodatak VI. Pregled naknada)


TARGET-HR – engl. National Service Desks (NSD)

Hrvatska narodna banka u potpunosti je odgovorna za poslovne odnose sa sudionicima sustava TARGET-HR i vodi Nacionalni servisni odjel (NSD) kako bi im pomogao u ispunjavanju njihovih obveza.

NSD je jedina kontaktna točka za sudionike sustava TARGET-HR i odgovoran je za pravodobno rješavanje upita, osiguravanje podrške za realizaciju zahtjeva i rješavanje incidenata.

NSD-ovi također pružaju podršku jedni drugima u slučaju prekograničnih problema i/ili upita te rade zajedno, dijele i razmjenjuju informacije i iskustva te pomažu u rješavanju problema po potrebi.

Kontakt: helpdesk.t2hr@hnb.hr

TARGET servisi – Operativni status (trenutačno ažurirani) – Europska središnja banka

Odluka kojom se potvrđuje da sustav TARGET2-HR udovoljava uvjetima iz Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata
(NN, br. 5/2016.)


PRAVILA RADA

Odluka o pravilima rada sustava TARGET-HR
(NN, br. 115/2022., 133/2022. i 135/2023.)

Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura
(NN, br. 133/2022.)

Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke
(NN, br. 31/2023.)

Uputa za izvršenje platnih transakcija u svrhu provedbe osnove za plaćanje kod provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke u Hrvatskoj narodnoj banci

Uputa za izvanredne situacije TARGET-HR

  • Prilog I Upute za izvanredne situacije – popis ovlaštenih osoba – imatelji TARGET računa
  • Prilog II Upute za izvanredne situacije – TARGET – Act on behalf Form

Zahtjev za naknadu štete


DOKUMENTACIJA

Smjernice Europske središnje banke

Dokumentacija i korisne poveznice – Internetske stranice Europske središnje banke nude jedinstvenu točku pristupa informacijama o zajedničkim značajkama i relevantnim dokumentima vezanim uz TARGET servise (prije svega za profesionalnu upotrebu).

T2 Detaljne korisničke funkcionalne specifikacije (UDFS) – verzija R2023.NOV

T2 Korisnički priručnici (UHB)

Informacije za korisnike


HRVATSKA SAVJETODAVNA SKUPINA AMI-PAY NSG

Radi unaprjeđenja i razvoja sigurne i učinkovite infrastrukture platnog prometa Eurosustava, savjetodavna skupina Advisory Group on Market Infrastructures for Payments (AMI-Pay) usvojila je mandat za osnivanje nacionalnih savjetodavnih skupina – Advisory Group on Market Infrastructures for Payments – National Stakeholder Group (AMI-Pay NSG).

Prema mandatu AMI-Pay NSG osnovni je zadatak hrvatske AMI-Pay NSG suradnja sa skupinom AMI-Pay u ključnim pitanjima u vezi s infrastrukturom platnog prometa Eurosustava s krajnjom svrhom pružanja podrške skupini AMI-Pay pri ispunjavanju njezinih uloga i odgovornosti. Hrvatska skupina AMI-Pay osnovana je u studenome 2017., vodi je predstavnik Hrvatske narodne banke, a njezini su članovi predstavnici institucija koje sudjeluju u sustavu TARGET-HR.

Elektronička adresa hrvatske skupine AMI-Pay NSG: ami-pay-nsg-hr@hnb.hr