Tablica B1 – Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Objavljeno: 26.2.2021. Ažurirano: 28.2.2023.

Tablica B1 Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Bilanca monetarnih financijskih institucija prikazuje konsolidirane podatke iz Bilance Hrvatske narodne banke (Tablica C1) i Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija (Tablica D1).

U ožujku 2013. provedena je revizija svih stavki od srpnja 1999. nadalje tako da su u podacima, osim Hrvatske narodne banke, banaka i štednih banaka, obuhvaćene i stambene štedionice. U veljači 2015. provedena je revizija svih podataka tako da su od prosinca 2010. podaci usklađeni sa statističkim standardom ESA 2010, izmijenjen je metodološki tretman kunskih pozicija s valutnom klauzulom (do uključujući svibanj 2006. stavke u kunama s valutnom klauzulom bile su uključene u kunske stavke, a od lipnja 2006. stavke u kunama s valutnom klauzulom uključene su u devizne stavke), a od prosinca 2011. proširen je obuhvat drugih monetarnih financijskih institucija zbog uključivanja novčanih fondova. Inozemna aktiva (neto) jest razlika između zbroja inozemnih aktiva Hrvatske narodne banke i drugih monetarnih financijskih institucija i zbroja inozemnih pasiva Hrvatske narodne banke i drugih monetarnih financijskih institucija.

Plasmani su zbroj odgovarajućih stavki iz Bilance Hrvatske narodne banke i Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija, s tim da su potraživanja od središnje države iskazana neto, tj. umanjena za depozite središnje države kod Hrvatske narodne banke i kod drugih monetarnih financijskih institucija.

Novčana masa je zbroj gotovog novca izvan kreditnih institucija, depozita ostalih financijskih institucija kod Hrvatske narodne banke i depozitnog novca kod kreditnih institucija (stavka Depozitni novac iz Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija, Tablica D1).

Stavke Štedni i oročeni depoziti, Devizni depoziti te Obveznice i instrumenti tržišta novca u cijelosti su preuzete iz Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija, dok je stavka Ograničeni i blokirani depoziti zbroj pripadajućih stavki iz Bilance Hrvatske narodne banke (isključujući blokirane depozite kreditnih institucija kod Hrvatske narodne banke) i Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija. Izdani udjeli odnose se na izdane udjele novčanih fondova. Ostalo (neto) jesu neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive.