Tablica A1 – Monetarni i kreditni agregati

Objavljeno: 26.2.2021. Ažurirano: 28.2.2023.

Tablica A1 Monetarni i kreditni agregati

U tablici se u stupcima iskazuju podaci o osnovnim monetarnim i kreditnim agregatima te njihove mjesečne stope rasta.

U ožujku 2013. provedena je revizija svih stavki od srpnja 1999. nadalje tako da su u podacima, osim Hrvatske narodne banke, banaka i štednih banaka, obuhvaćene i stambene štedionice.

U veljači 2015. provedena je revizija svih monetarnih agregata tako da su od prosinca 2010. podaci usklađeni sa statističkim standardom ESA 2010, izmijenjen je metodološki tretman kunskih pozicija s valutnom klauzulom (do uključujući svibanj 2006. stavke u kunama s valutnom klauzulom bile su uključene u kunske stavke, a od lipnja 2006. stavke u kunama s valutnom klauzulom uključene su u devizne stavke), a od prosinca 2011. proširen je obuhvat drugih monetarnih financijskih institucija zbog uključivanja novčanih fondova.

Primarni novac u cijelosti je preuzet iz Bilance Hrvatske narodne banke (Tablica C1).

Novčana masa M1 definirana je jednako kao i istoimena stavka u Konsolidiranoj bilanci monetarnih financijskih institucija (Tablica B1) te obuhvaća gotov novac izvan kreditnih institucija, depozite ostalih financijskih institucija kod Hrvatske narodne banke te depozitni novac kod kreditnih institucija.

Novčana masa M1a obuhvaća gotov novac izvan kreditnih institucija i depozitni novac kod kreditnih institucija uvećan za depozitni novac središnje države kod kreditnih institucija.

Ukupna likvidna sredstva M4 obuhvaćaju novčanu masu M1, štedne i oročene depozite, devizne depozite, obveznice i instrumente tržišta novca te izdane udjele novčanih fondova (navedene komponente preuzete su iz Konsolidirane bilance monetarnih financijskih institucija (Tablica B1)).

Neto domaća aktiva definirana je kao razlika između ukupnih likvidnih sredstava i inozemne aktive (neto).

Do studenoga 2010. plasmani su potraživanja banaka i stambenih štedionica od ostalih domaćih sektora, ostalih bankarskih institucija i nebankarskih financijskih institucija.

Od prosinca 2010. plasmani su potraživanja kreditnih institucija od ostalih domaćih sektora, ostalih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i osiguravajućih društava te mirovinskih fondova.

Od studenoga 2015. godine Hrvatska narodna banka započinje s objavom monetarnih agregata prema definiciji Europske središnje banke (serija podataka od prosinca 2010.). Monetarni agregati obuhvaćaju novčane obveze monetarnih financijskih institucija prema ostalim rezidentima, isključujući središnju državu. Monetarni agregat M1 (najuži monetarni agregat) obuhvaća gotovinu u optjecaju i prekonoćne depozite u kunama i stranoj valuti. Prekonoćni depoziti obuhvaćaju transakcijske račune (uključujući i ograničene depozite), štedne depozite i prekonoćne kredite. Monetarni agregat M2 (širi monetarni agregat) obuhvaća monetarni agregat M1, oročene depozite u kunama i stranoj valuti s izvornim dospijećem do (uključujući) dvije godine (uključujući i primljene kredite osim prekonoćnih kredita i kredita na osnovi repo poslova) te depozite u otkaznom roku do (uključujući) tri mjeseca. Monetarni agregat M3 (najširi monetarni agregat) obuhvaća monetarni agregat M2, kredite na osnovi repo poslova, izdane udjele novčanih fondova i izdane vrijednosne papire s izvornim dospijećem do (uključujući) dvije godine.