Savjet HNB-a: Ocjena gospodarskog rasta za 2018. snižena na 2,7%

Objavljeno: 24.10.2018.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio recentna gospodarska i novčana kretanja, kao i izvješće o stanju u bankovnom sustavu u prvoj polovini ove godine, usvojio je Projekciju monetarne politike za razdoblje od 2018. do 2021. godine te donio još nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Prema dostupnim mjesečnim pokazateljima realne gospodarske aktivnosti tijekom trećeg tromjesečja 2018. nastavio se rast realnog BDP-a, no sporijom dinamikom nego u prethodnom tromjesečju. Nešto slabijim intenzitetom nego u dosadašnjem dijelu godine nastavila su se i povoljna kretanja na tržištu rada. Godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena u rujnu se smanjila na 1,4%. Hrvatska narodna banka je nastavila provoditi ekspanzivnu monetarnu politiku, pri čemu se likvidnost domaćega financijskog sustava u rujnu zadržala na visokoj razini. Pritom je godišnji rast plasmana nefinancijskim poduzećima bio na razini iz prethodnog mjeseca, dok se kod stanovništva ubrzao. Višak na tekućem i kapitalnom računu platne bilance u drugom se tromjesečju povećao na godišnjoj razini. Prema gotovinskim podacima Ministarstva financija u drugom je tromjesečju 2018. ostvaren znatan višak proračuna opće države, te se dug opće države iskazan u postotku BDP-a nastavio smanjivati.

Uvažavajući najnovija kretanja, u projekcijama HNB-a neznatno je snižena ocjena realnog gospodarskog rasta za 2018. godinu (2,7%), uz pogoršanje njegove strukture. Naime, temeljem dobrih ostvarenja na tržištu rada povećan je očekivani rast osobne potrošnje, a smanjen ranije očekivani rast investicija te izvoza roba i usluga. Daljnje jačanje protekcionističkih mjera i posljedično usporavanje rasta nekih važnih hrvatskih vanjskotrgovinskih partnera moglo bi nepovoljno djelovati na buduća gospodarska kretanja. Uz to, u europodručju je ograničen prostor za korištenje protuciklične monetarne politike zbog iznimno niske razine kamatnih stopa, dok visoka razina javnog duga ograničava prostor za protucikličku fiskalnu politiku. Rast realnog BDP-a Hrvatske i nadalje relativno zaostaje u usporedbi s novim članicama Europske unije.

Izloženost financijskog sustava sistemskim rizicima zadržava se na umjerenoj razini unatoč povoljnim makroekonomskim kretanjima zbog još uvijek visoke razine javnog i privatnog duga, a koji su u znatnoj mjeri podložni tečajnom i kamatnom riziku. Pritom bi se identificirani rizici mogli i ostvariti ukoliko dođe do značajnijeg pogoršanja uvjeta financiranja na međunarodnim tržištima. Na njega bi ponajviše mogli utjecati snažnije od očekivanog zaoštravanje monetarne politike u vodećim svjetskim gospodarstvima ili političke neizvjesnosti, posebice u svjetlu recentnih događanja u Italiji.

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a dao je suglasnost za imenovanje Murata Betonera predsjednikom uprave Kent bank d.d., Zagreb, kao i za imenovanje Petra Repušića predsjednikom uprave, a Luke Čulo članom uprave Partner banke d.d., Zagreb.

Usto, Savjet HNB-a donio je odluku o izdavanju te prodaji prigodnog srebrnog kovanog novca posvećenog 100. obljetnici završetka Prvog svjetskog rata. Ovaj srebrnjak nominalne vrijednosti 150 kuna bit će u prodaji od 31. listopada o.g.