Rizici za potrošača u kreditnom odnosu

Objavljeno: 21.4.2016.

Veća ponuda kunskih kredita i fiksnih kamatnih stopa proširila je ponudu kreditnih proizvoda i mogućnosti za potrošače te se pojavila potreba da se na pregledan način razmotre i usporede rizici koji za potrošače proizlaze iz zaduženja različitim oblicima kredita, a sve kako bi im se olakšao izbor odgovarajućega kreditnog proizvoda. Kao odgovor na upite potrošača Hrvatska narodna banka pripremila je pregled osnovnih, prepoznatih rizika povezanih s financijskim proizvodima, s posebnim osvrtom na valutni i kamatni rizik. U tekstu se objašnjavaju pojmovi važni za razumijevanje spomenutih rizika, kao i neke mogućnosti zaštite. Rizike povezane s kreditima i drugim financijskim proizvodima nemoguće je u potpunosti izbjeći, ali može se smanjiti njihov utjecaj na osobne financije i život potrošača. Svaki je financijski proizvod jedinstven te su uz njega vezani i rizici specifični samo za taj proizvod, a neki od njih mogu se pojaviti prvi put i na neočekivan način. Različiti krediti imaju različite rizike, koji ponajprije ovise o valuti, ročnosti i načinu promjenjivosti kamatne stope.

Važno je napomenuti da potrošač, odnosno korisnik kredita, ima najviše informacija za procjenu rizika povezanog s kreditnim poslom u koji ulazi.

U načelu, najmanji su rizik za potrošača kunski krediti uz fiksnu kamatnu stopu, što ne znači da će takav kredit za potrošača biti i najpovoljniji.