Odabrane teme primijenjene ekonometrije: Uvod u analizu vremenskih nizova

Objavljeno: 24.3.2023.
Publikacija Ostale publikacije
Autor Tihana Škrinjarić
Datum Ožujak 2023.
Dodatak R računalni kodovi

Publikacija Odabrane teme primijenjene ekonometrije: Uvod u analizu vremenskih nizova predočava osnove ekonometrijske analize univarijatnih i multivarijatnih modela potrebnih za analizu ekonomskih vremenskih nizova. Sadrži pregledan analitički okvir rada kako bi se takve analize mogle primjenjivati u praksi. Publikacija se sastoji od teorije i ekonomskih primjera predočenih uz računalnu podršku u programskom jeziku R.