Objava statistike kamatnih stopa kreditnih institucija za travanj 2022. godine

Objavljeno: 31.5.2022.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa[1] kreditnih institucija za glavne izvore njihovih sredstava u travnju 2022. uglavnom nastavljaju višegodišnji trend pada (kod oročenih depozita) odnosno stagnacije (kod transakcijskih računa).

Kod transakcijskih računa (tekućih i žiroračuna) u travnju 2022. prosjeci kamatnih stopa na kunske i devizne račune nefinancijskih poduzeća i kućanstava bili su na približno istoj razini kao i u travnju 2021., pri čemu su sva četiri prosjeka iznosila 0,01%.

Prosjek kamatnih stopa za kunske oročene depozite u travnju 2022. iznosio je 0,06% za kućanstva (što je za 0,02 postotna boda manje nego u istom mjesecu prethodne godine), dok je za nefinancijska poduzeća bio na istoj razini kao i u travnju 2021. te iznosio 0,03%. Prosjeci kamatnih stopa za eurske oročene depozite kućanstava u travnju 2022. iznosili su 0,1% za kratki rok i 0,05% za dugi rok.

Statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima u travnju 2022. također uglavnom upućuju na nastavak višegodišnjeg trenda pada ovih kamatnih stopa.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih kućanstvima, u travnju 2022. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je za kunske kredite na osnovi dopuštenih prekoračenja po transakcijskim računima (7,14%, što je za 0,36 postotnih bodova manje nego u travnju 2021.), a najniži za stambene kredite odobrene s valutnom klauzulom (2,19%, što je za 0,41 postotni bod manje nego u travnju 2021.), pri čemu obje kategorije kredita imaju blagi trend pada i na tromjesečnoj i na godišnjoj razini.

Kod glavnih kategorija kredita odobrenih nefinancijskim poduzećima, u travnju 2022. najveći prosjek kamatnih stopa zabilježen je kod kratkoročnih kunskih kredita (2,72%, odnosno za 0,37 postotnih bodova manje nego u travnju 2021.), a najniži kod kratkoročnih eurskih kredita (0,8%, odnosno za 0,26 postotnih bodova više nego u travnju 2021. godine).

Vremenske serije statističkih podataka: Kamatne stope kreditnih institucija

 


  1. Statistički pokazatelji kamatnih stopa računaju se kao vagani mjesečni prosjeci ugovorenih (nominalnih) kamatnih stopa na nove ugovore o depozitima i kreditima između kreditnih institucija i njihovih klijenata iz sektora kućanstava (građani i neprofitne udruge) i sektora nefinancijskih društava (poduzeća izvan financijskog sektora i sektora države) u određenom mjesecu. Novi ugovori obuhvaćaju sve ugovore kojima se prvi put utvrđuju kamatne stope i sve novodefinirane uvjete postojećih ugovora. Kao vage (ponderi) u ovom izračunu rabe se ugovoreni iznosi novoprimljenih depozita odnosno novoodobrenih kredita, osim kod transakcijskih računa i depozita po viđenju te kod prekoračenja po transakcijskim računima i kredita po kreditnim karticama, za koje se smatra da je ugovorom predviđeno njihovo obnavljanje iz mjeseca u mjesec, ali u nepoznatom iznosu, pa se kod njih za vage rabe odgovarajući iznosi njihovih knjigovodstvenih stanja na kraju mjeseca. Pokazatelji se međusobno razlikuju po instrumentu, valuti, ročnosti i sektoru na koje se odnose depoziti i krediti za koje se oni računaju.