Objava statistike financijskih računa za prvo tromjesečje 2022. godine

Objavljeno: 15.7.2022.

U sklopu statistike financijskih računa[1] Hrvatska narodna banka trenutačno objavljuje samo podatke o stanjima financijske imovine i obveza cijeloga gospodarstva i pojedinih institucionalnih sektora – nefinancijskih društava, kućanstava, opće države i financijskog sektora, u određenom trenutku. Financijska netovrijednost gospodarstva ili nekog njegova dijela izračunava se kao razlika između stanja njegove financijske imovine (npr. dani krediti i depoziti, ulaganja u vrijednosnice i udjele) i stanja njegovih financijskih obveza (npr. primljeni krediti i depoziti, priljevi na osnovi izdanih vrijednosnica), pri čemu ukupne financijske obveze uključuju dužničke obveze kao i procijenjenu financijsku vrijednost kapitala.

Na kraju prvog tromjesečja 2022. (Slika 1.) financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 2.780 mlrd. HRK, što je smanjenje od 5,6 mlrd. HRK u tom tromjesečju i povećanje od 193,6 mlrd. HRK u razdoblju od godine dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva iznosile su 2.946 mlrd. HRK, a povećale su se za 13,7 mlrd. HRK u tromjesečju odnosno 176,6 mlrd. HRK u razdoblju od godine dana. U odnosu na BDP financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju prvog tromjesečja 2022. iznosila je 627% godišnjeg BDP-a, što je smanjenje od 19,9 postotnih bodova u tom tromjesečju i smanjenje od 56,4 postotna boda u razdoblju od godinu dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva smanjile su se za 16,5 postotnih bodova u tromjesečju i za 67,4 postotna boda u godinu dana te su na kraju prvog tromjesečja 2022. dosegnule razinu od 664% godišnjeg BDP-a. Time je nastavljeno smanjivanje stanja imovine i obveza hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP, koje je započelo u drugom tromjesečju 2021. godine zahvaljujući sporijem rastu njihove vrijednosti u odnosu na rast tromjesečnog BDP-a.

Izvor: HNB

Na kraju prvog tromjesečja 2022. (Slika 2.) ukupna financijska imovina kućanstava iznosila je 593 mlrd. HRK ili 0,5% manje nego na kraju prethodnog tromjesečja, odnosno u razdoblju od godine dana financijska imovina kućanstava porasla je za 43,1 milijardu HRK. Financijske obveze kućanstava povećale su se na 159 mlrd. HRK, što je porast od 1,3% u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Ova kretanja rezultirala su smanjenjem financijske netovrijednosti sektora kućanstava na 435 mlrd. HRK ili 1,1% manje nego na kraju prethodnog tromjesečja, čime je prekinut trend postupnoga, ali postojanog povećavanja financijske netovrijednosti ovog sektora.

Izvor: HNB

Na kraju prvog tromjesečja 2022. (Slika 3.) ukupna financijska imovina nefinancijskih poduzeća iznosila je 809 mlrd. HRK, tj. 0,7% više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Financijske obveze nefinancijskih poduzeća iznosile su 1.228 mlrd. HRK, što je rast od 1,5% u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Rezultat takvih kretanja bilo je smanjenje financijske netovrijednosti sektora nefinancijskih poduzeća na –418 mlrd. HRK, što je za 2,8% manje nego na kraju prethodnog tromjesečja.

Izvor: HNB

Vremenske serije statističkih podataka:

 


  1. Statistika financijskih računa prikazuje pokazatelje stanja te transakcija, vrijednosnih usklađenja i ostalih promjena financijske imovine i obveza u gospodarstvu, raspoređene po sektorima i financijskim instrumentima, na osnovi trenutačno dostupnih izvora podataka. Izvori podataka jesu monetarna statistika i statistika odnosa s inozemstvom HNB-a, statistička izvješća Hanfe, godišnja izvješća nefinancijskih poduzeća koja prikuplja Financijska agencija, izvješća o vlasničkim udjelima opće države u poduzećima Ministarstva financija RH, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Centra za restrukturiranje i prodaju, podaci o dugu opće države Ministarstva financija i HNB-a te izvješća o trgovanju na Zagrebačkoj burzi.

  2. Sektor kućanstava osim kućanstava uključuje i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (udruge građana i sl.).