Objava statistike financijskih računa za četvrto tromjesečje 2021. godine

Objavljeno: 2.5.2022.

U sklopu statistike financijskih računa[1] Hrvatska narodna banka trenutačno objavljuje samo podatke o stanjima financijske imovine i obveza cijeloga gospodarstva i pojedinih institucionalnih sektora – nefinancijskih društava, kućanstava, opće države i financijskog sektora, u određenom trenutku. Financijska netovrijednost gospodarstva ili nekog njegova dijela izračunava se kao razlika između stanja njegove financijske imovine (npr. dani krediti i depoziti, ulaganja u vrijednosnice i udjele) i stanja njegovih financijskih obveza (npr. primljeni krediti i depoziti, priljevi na osnovi izdanih vrijednosnica), pri čemu ukupne financijske obveze uključuju dužničke obveze kao i procijenjenu financijsku vrijednost kapitala.

Na kraju četvrtog tromjesečja 2021. (Slika 1.) financijska imovina hrvatskoga gospodarstva iznosila je 2.742 mlrd. HRK, što je povećanje od 39,0 mlrd. HRK u tom tromjesečju i 214,0 mlrd. HRK tijekom 2021. godine. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva iznosile su 2.887 mlrd. HRK, a povećale su se za 35,3 mlrd. HRK u tromjesečju odnosno 180,4 mlrd. HRK tijekom protekle godine. U odnosu na BDP financijska imovina hrvatskoga gospodarstva na kraju četvrtog tromjesečja 2021. iznosila je 637% godišnjeg BDP-a, što je smanjenje od 10,6 postotnih bodova u tom tromjesečju i smanjenje od 31,4 postotna boda u razdoblju od godinu dana. Istodobno, financijske obveze hrvatskoga gospodarstva smanjile su se za 12,6 postotnih bodova u tromjesečju i za 45,0 postotnih bodova u godinu dana, te su na kraju četvrtog tromjesečja 2021. dosegnule razinu od 670% godišnjeg BDP-a. Time se nastavilo smanjivanje stanja imovine i obveza hrvatskoga gospodarstva u odnosu na BDP, koje je započelo u drugom tromjesečju 2021. zahvaljujući sporijem rastu njihove vrijednosti u odnosu na rast tromjesečnog BDP-a.

Na kraju četvrtog tromjesečja 2021. (Slika 2.) ukupna financijska imovina kućanstava iznosila je 586 mlrd. HRK ili 2,3% više nego na kraju prethodnog tromjesečja, odnosno tijekom 2021. financijska imovina kućanstava porasla je za 49,1 milijardu kuna. Financijske obveze kućanstava zadržale su se na 156 mlrd. HRK, što je neznatan porast (0,2%) u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Ova kretanja rezultirala su povećanjem financijske netovrijednosti sektora kućanstava na 430 mlrd. HRK ili 3,1% više nego na kraju prethodnog tromjesečja, čime se nastavio trend postupnog, ali postojanog povećavanja financijske netovrijednosti tog sektora.

Na kraju četvrtog tromjesečja 2021. (Slika 3.) ukupna financijska imovina nefinancijskih poduzeća iznosila je 772 mlrd. HRK, tj. 0,9% više nego na kraju prethodnog tromjesečja. Financijske obveze nefinancijskih poduzeća iznosile su 1.166 mlrd. HRK, što je rast od 0,8% u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Rezultat takvih kretanja bilo je smanjenje financijske netovrijednosti sektora nefinancijskih poduzeća na –394 mlrd. HRK, što je za 0,7% manje nego na kraju prethodnog tromjesečja.

Vremenske serije statističkih podataka:

 


  1. Statistika financijskih računa prikazuje pokazatelje stanja te transakcija, vrijednosnih usklađenja i ostalih promjena financijske imovine i obveza u gospodarstvu, raspoređene po sektorima i financijskim instrumentima, na osnovi trenutačno dostupnih izvora podataka. Izvori podataka jesu monetarna statistika i statistika odnosa s inozemstvom HNB-a, statistička izvješća Hanfe, godišnja izvješća nefinancijskih poduzeća koja prikuplja Financijska agencija, izvješća o vlasničkim udjelima opće države u poduzećima Ministarstva financija RH, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Centra za restrukturiranje i prodaju, podaci o dugu opće države Ministarstva financija i HNB-a te izvješća o trgovanju na Zagrebačkoj burzi.

  2. Sektor kućanstava uz kućanstva uključuje i neprofitne institucije koje služe kućanstvima (udruge građana i sl.).