Obavijest o stupanju na snagu nove Uredbe (EU) 2021/1230 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. srpnja 2021. o prekograničnim plaćanjima u Uniji – kodificirani tekst

Objavljeno: 9.9.2021.

Dana 19. kolovoza 2021. na snagu je stupila nova Uredba (EU) 2021/1230 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. srpnja 2021. o prekograničnim plaćanjima u Uniji, koja je objavljena u Službenom listu L 274, dana 30. srpnja 2021. Od dana stupanja na snagu Uredba (EU) 2021/1230 u cijelosti se i izravno primjenjuje u svim državama članicama, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Nova Uredba (EU) 2021/1230 predstavlja kodifikaciju dosadašnje Uredbe (EZ) 924/2009 o prekograničnim plaćanjima kao i svih njezinih naknadnih izmjena, pri čemu je kodifikacija propisa postupak kojim se odredbe jednog ili više akata i sve njihove izmjene objedinjuju u novi pravno obvezujući akt kojim se izvan snage stavljaju akti koje zamjenjuje, bez suštinske izmjene tih odredbi.

Navedeno znači da je od dana stupanja na snagu nove Uredbe (EU) 2021/1230 stavljena izvan snage Uredba (EZ) 924/2009 o prekograničnim plaćanjima kao i njezine naknadne izmjene, tj. Uredba (EU) 2019/518 od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje valuta i odredba o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 iz Uredbe (EU) 260/2012 od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (članak 17.).

U tekstu kodificirane Uredbe (EU) 2021/1230 iz postojećih su uredbi koje se njome objedinjuju u jedan akt izostavljene pojedine izvorne odredbe koje su u međuvremenu prestale važiti, dok su pojedine odredbe dodatno prilagođene, uvodne napomene izvornih uredbi objedinjene su i prilagođene, a članci su u skladu s tim renumerirani, pri čemu suština i smisao objedinjenih odredbi nisu mijenjani.

Na postupanje protivno odredbama nove Uredbe (EU) 2021/1230 i nadalje se primjenjuju postojeće odredbe Zakona o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa ("Narodne novine", br. 50/2016., 16/2020.), u dijelu koji se odnosi na Uredbu (EZ) br. 924/2009, i to u skladu s Korelacijskom tablicom iz Priloga II. Uredbe (EU) 2021/1230. Naime, člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1230 propisano je da se upućivanja na dosadašnju Uredbu (EZ) br. 924/2009, koja se novom Uredbom stavlja izvan snage, smatraju upućivanjima na novu Uredbu (EU) 2021/1230 i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.