Obavijest Hrvatske narodne banke o radu nove platforme NKS i radu novog platnog sustava EuroNKS

Objavljeno: 26.7.2016.

Uvod

Dana 6. lipnja 2016. Nacionalni klirinški sustav (NKS), platni sustav za obračun platnih transakcija u kunama, započeo je s obračunom platnih transakcija prema Pravilima HRK SCT sheme. Prethodno su sve banke navedenu shemu prihvatile kao jedinstveni skup pravila za izvršavanje kreditnih transfera u Republici Hrvatskoj.

Istoga dana započeo je s radom i EuroNKS – novi platni sustav u Republici Hrvatskoj za obračun platnih transakcija u eurima koji se provodi prema pravilima SEPA Credit Transfer (SCT) sheme za kreditne transfere Europskoga platnog vijeća.

S ciljem informiranja javnosti o uspješnom radu obaju međubankovnih platnih sustava, u nastavku teksta donosimo osnovne informacije o nacionalnom SEPA projektu.

SEPA projekt – Nacionalni plan migracije

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji na snagu je stupila Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. kojom se utvrđuju tehnički i poslovni zahtjevi za kreditne transfere i izravna terećenja, prema kojoj su sve države članice Europske unije, uključujući i one koje još koje nemaju euro kao nacionalnu valutu, u obvezi izvršavati sve platne transakcije u eurima prema jedinstvenim SEPA standardima. U svrhu priprema za prihvaćanje jedinstvenih standarda izvršenja SEPA platnih transakcija u eurima, pokrenut je projekt SEPA u Republici Hrvatskoj te je izrađen Nacionalni plan migracije na SEPA za koji je postignuta suglasnost svih dionika u projektu SEPA (sve banke, HNB, Fina), a prihvatio ga je Nacionalni odbor za platni promet (NOPP)[1]. Nacionalni plan migracije na SEPA jest dokument u kojemu je dan opis postojećih nacionalnih platnih instrumenata i platne infrastrukture, opis zahtjeva koje postavljaju propisi EU-a u vezi sa SEPA shemama, kao i plan aktivnosti i tijek migracije na SEPA standarde s definiranim rokovima. U navedenom se dokumentu navodi i plan infrastrukturnih rješenja za namiru platnih transakcija. Nacionalnim planom migracije na SEPA prihvaćeno je da se u Republici Hrvatskoj uspostavi odgovarajuća platna infrastruktura za obračun nacionalnih i prekograničnih SEPA kreditnih transfera u eurima – EuroNKS. Također je prihvaćeno da se i NKS, postojeći platni sustav za obračun nacionalnih platnih transakcija u kunama, izjednači i prilagodi istim standardima. Navedenim prilagodbama omogućuju se jedinstvenost i standardizacija izvršenja platnih transakcija neovisno o tome radi li se o kunskim ili eurskim platnim transakcijama.

Platnoprometna infrastruktura

NKS

Nacionalni klirinški sustav (NKS) platni je sustav za obračun nacionalnih međubankovnih platnih transakcija u kunama i osnovna je platnoprometna infrastruktura preko koje se, od 2001. godine, izvršavaju međubankovne platne transakcije[2].

NKS posluje na temelju Odluke o pravilima rada NKS-a, koju je donijela Hrvatska narodna banka.

Prema Nacionalnom planu migracije na SEPA Fina je kao vlasnik i operativni upravitelj NKS-a izvršila potrebnu tehnološku prilagodbu infrastrukture, kako bi se omogućilo izvršenje platnih transakcija u kunama prema SEPA standardima. Navedena prilagodba predstavlja usklađenost rada s Pravilima HRK SCT sheme, koja je prihvaćena na razini hrvatske bankovne zajednice kao temeljni skup pravila za izvršavanje nacionalnih kreditnih transfera u kunama i s tim povezano izvršavanje platnih transakcija u novom formatu – ISO 20022 XML. Navedena HRK SCT shema prilagođena je inačica SEPA Credit Transfer sheme u eurima, za što je prethodno dobivena i suglasnost Europskoga platnog vijeća.

Prilagodbom postojeće infrastrukture za izvršenje platnih transakcija u kunama osigurava se:

 • primjena najviših tehničko-tehnoloških standarda u obračunu plaćanja i sigurnosti izvršenja platnih transakcija,
 • primjena najmodernijega jedinstvenog formata u izvršenju platnih transakcija na financijskom tržištu na kojem se temelji izvršenje platnih transakcija u Europskoj uniji,
 • mogućnost obračuna većeg broja platnih transakcija u platnom sustavu u odnosu na dosadašnje kapacitete,
 • nova, suvremena i učinkovita tehničko-tehnološka platforma koja omogućuje daljnji razvoj platnih usluga i napredak financijskog tržišta u Republici Hrvatskoj.

Republika Hrvatska prva je od država članica izvan Europske monetarne unije koja je uvela SEPA standard u produkcijski rad platnog sustava koji obrađuje platne transakcije u nacionalnoj valuti.

EuroNKS

EuroNKS novi je platni sustav za obračun nacionalnih i prekograničnih međubankovnih platnih transakcija kreditnih transfera u eurima (SEPA kreditni transferi). Upravitelj EuroNKS-a je Financijska agencija.

EuroNKS obračunava eurske platne transakcije koje su zadane prema Pravilima jedinstvene platne sheme Europskoga platnog vijeća za izvršenje SEPA kreditnih transfera. EuroNKS omogućuje svojim sudionicima obračun nacionalnih platnih transakcija u eurima i izvršenje prekograničnih platnih transakcija u eurima prema i od pružatelja platnih usluga koji posluju na SEPA području. Sudionici EuroNKS-a jesu sve banke u Republici Hrvatskoj, osim Société Générale-Splitske banke d.d., Split. Sudionik sustava je i Hrvatska narodna banka.

EuroNKS, s pomoću povezanosti s drugim europskim platnim sustavima, omogućuje sudionicima sustava međusobni obračun platnih transakcija i izvršavanje platnih transakcija prema svim ostalim bankama na SEPA području.

Platni sustav zaprima ulazne datoteke od banaka od 7 do 14.30 istog dana, ako se radi o prekograničnim platnim transakcijama u eurima, odnosno od 7 do 17 sati ako je riječ o nacionalnim platnim transakcijama u eurima, te ih namiruje i obrađuje unutar istoga kalendarskog dana.

Obračun platnih transakcija obavlja se na tzv. neto multilateralnom načelu preko obračunskih računa sudionika (banaka).

Namira pozicija sudionika, odnosno obračunatih nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija, izvršava se u sustavu TARGET2, u sklopu hrvatske komponente TARGET2-HR.

Uspostavom i početkom rada novoga platnog sustava za eurske platne transakcije osigurano je sljedeće:

 • Republika Hrvatska u potpunosti je, u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 260/2012, osigurala izvršenje eurskih platnih transakcija kao SEPA platnih transakcija, neovisno o tome radi li se o nacionalnim ili prekograničnim plaćanjima,
 • skraćivanje roka izvršenja platnih transakcija u eurima na tekući radni dan, što se uglavnom nije moglo jamčiti u uvjetima izvršenja prekograničnih plaćanja preko tzv. korespondentnog bankarstva (preko banaka posrednika), čime se otvara i mogućnost skraćivanja zakonom reguliranih rokova izvršenja za nacionalne platne transakcije u eurima,
 • konkurentne naknade bankama za izvršenje nacionalnih i prekograničnih platnih transakcija u eurima,
 • jednim komunikacijskim kanalom domaćim bankama omogućena je dostupnost svih primatelja plaćanja na SEPA području po istoj cijeni,
 • jednostavnost izvršenja eurskih platnih transakcija i primjena istih standarda plaćanja i infrastrukture kao i za kunska plaćanja,
 • lakše upravljanje rizicima u izvršenju platnih transakcija u eurima i jednostavnije upravljanje likvidnošću za sve banke sudionice,
 • namira se obavlja novcem Hrvatske narodne banke, koja ima ulogu agenta za namiru za sve hrvatske banke.

Početkom rada EuroNKS-a Republika Hrvatska pridružuje se drugim državama članicama koje imaju sustave za obračun platnih transakcija u eurima. Isto tako, nova platforma EuroNKS-a ispunjava sve zahtijevane standarde u svrhu zadovoljenja interoperabilnosti, odnosno povezanosti s drugim platnim sustavima.

TARGET2-HR

TARGET2 (engl. Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) jedinstveni je platni sustav za velika plaćanja u eurima koji nadzire Europska središnja banka.

TARGET2-HR nacionalna komponenta, u kojoj se izvršava namira obračuna EuroNKS-a, započela je s produkcijskim radom 1. veljače 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA. Planiranje i strukturiranje nacionalnog procesa migracije te uspostava i operativno upravljanje nacionalnom komponentom TARGET2-HR u nadležnosti su Hrvatske narodne banke.

Više informacija o platnom sustavu TARGET2.

Republika Hrvatska uspostavom sustava TARGET2-HR priključila se drugim državama članicama Europske unije koje imaju svoju nacionalnu komponentu u platnom sustavu TARGET2, a nisu u Europskoj monetarnoj uniji.

Zaključak

Osnovna prednost uspostave nove platnoprometne infrastrukture očituje se u mogućnosti obračuna i izvršenja platnih transakcija preko sustava koji su u funkcionalnom, tehničkom i sigurnosnom smislu u skladu sa zahtjevima svjetskih standarda. Infrastruktura je suvremena, učinkovita, brza i stabilna, a usluge bankama sudionicama pružaju se uz cjenovno konkurentne uvjete onima u EU-u.

Nova infrastruktura omogućuje pružateljima platnih usluga i sudionicima na tržištu platnih usluga da osuvremene i razviju svoje interne sustave uz prihvaćene standarde te omogućuje razvoj novih platnih usluga i inovacija na tom području.

Novi sustavi pružaju bankama mogućnost da klijentima nude kvalitetnu uslugu, siguran i brz prijenos novčanih sredstava, a sve uz prihvatljive i razumne cijene.

Realizacijom Nacionalnog plana migracije na SEPA Republika Hrvatska ispunila je svoje obveze prema propisima EU-a koji definiraju izvršenje eurskih platnih transakcija. Također, ovime su uspostavljeni i potrebni preduvjeti za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, a koji su vezani uz izvršenje bezgotovinskih platnih transakcija.

 

[1] NOPP je međuinstitucionalno tijelo osnovano 2003. godine u čijem radu sudjeluju Hrvatska narodna banka, Ministarstvo financija, Hrvatska gospodarska komora (unutar koje djeluje Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize) i Hrvatska udruga banaka.

[2] Međubankovne platne transakcije jesu platne transakcije kod kojih se račun platitelja vodi kod jednog pružatelja platnih usluga (jedna banka), a račun primatelja plaćanja kod drugog pružatelja platnih usluga (druga banka).