Obavijest Hrvatske narodne banke o početku provođenja SEPA izravnih terećenja u kunama

Objavljeno: 13.6.2017.

UVOD

U Republici Hrvatskoj u primjeni su, od 6. lipnja 2016., SEPA pravila za izvršenje platnih transakcija u eurima za kreditne transfere, pri čemu je Republika Hrvatska u propisanom roku ispunila obveze iz Uredbe (EU) br. 260/2012.

Nacionalnim SEPA projektom u Republici Hrvatskoj predviđeno je uvođenje SEPA standarda i za transakcije kreditnih transfera i izravnih terećenja i u kunama.

Tako se kreditni transferi u kunama od 6. lipnja 2016. izvršavaju prema Pravilima HRK SCT sheme. Nacionalna shema za kreditne transfere u kunama usklađena je sa SEPA shemom za kreditne transfere u eurima.

Od 5. lipnja 2017. omogućeno je provođenje izravnih terećenja u kunama u skladu sa SEPA pravilima na osnovi HRK SDD sheme (Osnovne i Poslovne).

Zbog interesa javnosti i važnosti uspješne migracije na SEPA standarde u Republici Hrvatskoj u nastavku dajemo odgovore na osnovna pitanja o SEPA izravnim terećenjima.

 

 1. ŠTO JE IZRAVNO TEREĆENJE?

Zakonom o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) izravno terećenje definirano je kao platna usluga za terećenje platiteljeva računa za plaćanje, pri čemu je platna transakcija inicirana od strane primatelja plaćanja na osnovi platiteljeve suglasnosti dane platiteljevoj banci, primatelju plaćanja ili banci primatelja plaćanja. Kako bi se mogla izvršavati, usluga izravnog terećenja mora biti ugovorena, i to s jedne strane između platitelja i banke koja vodi njegov račun te s druge strane između primatelja plaćanja i banke koja vodi njegov račun.

Primjer je takve platne usluge kada platitelj (potrošač) daje suglasnost da se tereti njegov račun u banci na temelju naloga primatelja plaćanja (npr. komunalnog poduzeća) za iznos fakture izdane na temelju mjesečnog obračuna pruženih komunalnih usluga od komunalnog poduzeća. Primatelj plaćanja podnosi naloge za plaćanje pružene komunalne usluge na teret platiteljeva računa pod uvjetima iz suglasnosti.

 

 1. KAKO SE DANAS IZVRŠAVA POSTOJEĆA USLUGA IZRAVNOG TEREĆENJA

Prema postojećem rješenju izravno terećenje provodi se u bankama pod različitim nazivima kao što su "izravno terećenje", "suglasnost", "ovlašteno povlačenje", "izjava" i sl. Platitelji suglasnost za izvršenje izravnih terećenja najčešće daju svojoj banci, u kojoj imaju otvoren račun. S druge strane, primatelji plaćanja (npr. komunalna poduzeća), moraju uslugu izravnih terećenja ugovoriti sa svakom bankom u kojoj pojedini platitelj ima otvoren račun na teret kojega se izvršava izravno terećenje. Budući da korisnici usluga (npr. komunalnih usluga) imaju račune otvorene u različitim bankama, primatelji su primorani otvarati bankovne račune u većem broju banaka (Slika 2.). U izvršavanju postojećeg izravnog terećenja ne upotrebljava se posebna platnoprometna infrastruktura odnosno kliring, već se izravna terećenja namiruju na računima primatelja i platitelja koji se vode u istoj banci (Slika 1.).

Slika 1. Tijek izvršavanja postojećega izravnog terećenja

 1. Primatelji plaćanja moraju imati ugovorni odnos sa svakom bankom u kojoj se vode računi platitelja.
 2. Platitelj daje suglasnost svojoj banci za terećenje njegova računa u toj banci.
 3. Primatelj plaćanja svakoj banci u kojoj platitelj ima račun šalje nalog za plaćanje u svrhu izvršenja izravnog terećenja na osnovi pružene usluge.
 4. Banka tereti račun platitelja koji se vodi u toj banci.
 5. Banka odobrava račun primatelja plaćanja koji se vodi u toj banci.

Slika 2. Ugovorni odnosi primatelja plaćanja kod izvršavanja postojećeg izravnog terećenja

 

 1. ŠTO JE SEPA IZRAVNO TEREĆENJE PREMA HRK SDD SHEMI I KAKO SE IZVRŠAVA?

HRK SDD platna shema jest jedinstveni skup pravila, standarda i provedbenih smjernica dogovorenih između banaka koje su sudionice te sheme, a koja omogućuje izvršavanje izravnih terećenja u kunama u Republici Hrvatskoj prema SEPA pravilima, odnosno izvršavanje SEPA izravnih terećenja. Tijek izvršenja SEPA izravnih terećenja prikazan je u Slici 3.

Pri SEPA izravnom terećenju, prema HRK SDD shemi, primatelj plaćanja inicira platnu transakciju preko svoje banke, bez obzira na to u kojoj banci platitelj ima otvoren račun, na osnovi suglasnosti za izravno terećenje koju mu je prethodno dao platitelj, uz uvjet da su i banka primatelja i banka platitelja sudionici HRK SDD sheme. Na taj način primatelju plaćanja je dovoljan ugovorni odnos samo s jednom bankom kod koje ima otvoren transakcijski račun (Slika 4.).

Slika 3. Tijek izvršavanja SEPA izravnog terećenja

 1. Primatelj plaćanja i platitelj sklapaju ugovorne odnose s bankom kod koje imaju otvoren transakcijski račun. Pri tome je primatelju plaćanja dovoljan ugovorni odnos samo s jednom bankom, neovisno o tome u kojoj banci platitelj ima ugovorenu uslugu za SEPA izravna terećenja.
 2. Suglasnost za SEPA izravno terećenje platitelj daje primatelju plaćanja.
 3. Primatelj plaćanja šalje prethodnu obavijest platitelju o iznosu i datumu izvršenja SEPA izravnog terećenja.
 4. Naplatu SEPA izravnog terećenja za isporučene usluge ili robu inicira primatelj plaćanja nalogom za plaćanje koji šalje svojoj banci.
 5. Nalog za SEPA izravno terećenje obračunava se na navedeni datum izvršenja preko Nacionalnoga klirinškog sustava.
 6. Nakon obračuna naloga za SEPA izravno terećenje, tereti se račun banke platitelja i odobrava račun banke primatelja plaćanja.
 7. Banka platitelja tereti račun platitelja za iznos naloga SEPA izravnog terećenja na navedeni datum izvršenja, a banka primatelja plaćanja odobrava račun primatelja za iznos SEPA izravnog terećenja.

Slika 4. Ugovorni odnos primatelja plaćanja kod SEPA izravnog terećenja

 

 1. ŠTO JE SEPA SUGLASNOST?

SEPA suglasnost je ovlaštenje koje platitelj daje primatelju plaćanja i na osnovi kojeg primatelj plaćanja inicira nalog SEPA izravnog terećenja na teret transakcijskog računa platitelja.

Suglasnost se može dati za:

– ponavljajuće SEPA izravno terećenje, kod kojeg se platiteljeva suglasnost upotrebljava za niz platnih transakcija koje inicira primatelj plaćanja (npr. za plaćanje komunalnih usluga) i

– jednokratno SEPA izravno terećenje, kod kojeg platitelj daje suglasnost za samo jednu platnu transakciju i takva se autorizacija ne može upotrijebiti ni za koju drugu transakciju (npr. za plaćanje godišnje pretplate za časopis kada je kupac ugovorio jednokratno plaćanje izravnim terećenjem).

Podaci koje mora sadržavati suglasnost definirani su Pravilima HRK SDD sheme.

  Obvezni elementi SEPA suglasnosti
1. Identifikator suglasnosti (određuje ga primatelj plaćanja)
2. Podaci o platitelju (ime i prezime, adresa)
3. IBAN platitelja
4. Podaci o primatelju (naziv, adresa)
5. Identifikator primatelja (definira ga banka primatelja plaćanja)
6. Vrsta plaćanja (jednokratno ili ponavljajuće)
7. Mjesto i datum potpisa
8. Potpis platitelja

 

 1. KOJE SU RAZLIKE IZMEĐU POSTOJEĆIH IZRAVNIH TEREĆENJA I SEPA IZRAVNIH TEREĆENJA?

U nastavku su prikazane osnovne razlike između postojećih izravnih terećenja i SEPA izravnih terećenja:

POSTOJEĆA IZRAVNA TEREĆENJA NAČIN IZVRŠENJA SEPA IZRAVNA TEREĆENJA
Platitelji suglasnost za platnu uslugu izravnog terećenja najčešće daju svojoj banci. – suglasnost – Suglasnost za SEPA izravno terećenje platitelj daje primatelju plaćanja.
Primatelj plaćanja mora imati otvoren račun kod svake banke s kojom platitelji imaju ugovoreno izravno terećenje. – broj ugovornih banaka – Primatelju plaćanja dovoljan je jedan račun u samo jednoj banci.
Platitelji mogu biti samo potrošači (fizičke osobe). – korisnik platne usluge – Platitelji SEPA izravnog terećenja mogu biti potrošači (fizičke osobe) i nepotrošači (poslovni subjekti).
Izravna terećenja provode se bez posredovanja platnoprometne infrastrukture. – korištena infrastruktura – SEPA izravna terećenja obračunavaju se preko Nacionalnoga klirinškog sustava. Namira platnih transakcija SEPA izravnog terećenja izvršava se u novcu središnje banke u HSVP-u.
Korisnik platnih usluga ima pravo na povrat autorizirane platne transakcije izravnog terećenja u zakonom predviđenim slučajevima. Povrat nije automatiziran. – pravo na povrat – Korisnik platnih usluga – potrošač ima, u odnosu na zakon, prošireno pravo na bezuvjetni povrat iznosa izvršene platne transakcije SEPA izravnog terećenja u roku od osam tjedana. Omogućen je automatizirani povrat.
Podaci na obrascu suglasnosti za izravno terećenje nisu standardizirani i razlikuju se od banke do banke. – standardiziranost obrazaca – Podaci na obrascu suglasnosti za SEPA izravno terećenje standardizirani su.

 

 1. NEDOSTACI POSTOJEĆE USLUGE IZRAVNOG TEREĆENJA ZA PRIMATELJE PLAĆANJA
  NEDOSTACI POSTOJEĆEG IZRAVNOG TEREĆENJA ZA PRIMATELJE PLAĆANJA
1. Obrasci suglasnosti za izravno terećenje nisu standardizirani odnosno razlikuju se od banke do banke.
2. Primatelj plaćanja mora imati otvoren račun kod svake banke s kojom platitelji imaju ugovoreno izravno terećenje.
3. Primatelji plaćanja najčešće nemaju kontrolu nad potpisanim suglasnostima koje je platitelj dao banci, što otežava jednostavno usklađivanje naplata i izdanih faktura.  
4. Primatelji plaćanja u uvjetima izvršenja izravnog terećenja najčešće nemaju informaciju o razlozima neizvršenja naplate (npr. nedovoljno sredstava na računu, račun je zatvoren, račun je blokiran i dr.).
5. Primatelju plaćanja nije osigurano jednoznačno (standardizirano) postupanje s nalozima izravnog terećenja koje šalje bankama zbog različitih procedura koje su uspostavljene u svakoj pojedinoj banci s kojom ima sklopljen ugovor.

 

 1. KOJE SU PREDNOSTI SEPA IZRAVNOG TEREĆENJA ZA PRIMATELJE PLAĆANJA?

U nastavku su prikazane prednosti SEPA izravnih terećenja za primatelje plaćanja.

  PREDNOSTI SEPA IZRAVNOG TEREĆENJA ZA PRIMATELJE PLAĆANJA
1. Standardizirani obrazac suglasnosti za SEPA izravno terećenje za sve primatelje plaćanja i za sve banke omogućuje jednostavniju komunikaciju s klijentima, sigurnije i jednostavnije izvršenje i praćenje izvršenja izravnih terećenja, vođenje baza suglasnosti i upravljanje promjenama tih baza.
2. Primatelju plaćanja dovoljno je otvoriti samo jedan račun, odnosno sklopiti ugovor za SEPA izravno terećenje samo s jednom bankom neovisno o tome u kojoj banci platitelj ima račun (u skladu sa svojom poslovnom odlukom primatelj plaćanja može imati i nadalje više računa u više banaka te i nadalje može odabrati koje će naloge za plaćanje izvršavati preko pojedine banke) preko kojega može inicirati naloge SEPA izravnog terećenja na teret računa svojih platitelja, a koji se vode u bilo kojoj banci koja je pristupila HRK SDD shemi.
3. Zahvaljujući jedinstvenom formatu i standardizaciji izvršenja SEPA izravnih terećenja u svim bankama, primatelju plaćanja olakšan je prijenos usluge izravnog terećenja pri eventualnoj promjeni banke.
4. Platitelji potpisuju suglasnosti za izvršenje SEPA izravnih terećenja kod samih primatelja plaćanja, što omogućuje potpunu kontrolu potpisanih suglasnosti, mogućnost razlikovanja platitelja fakture od samoga korisnika usluge, jednostavno usklađivanje naplata i izdanih faktura i sl.  
5. Primatelji plaćanja u uvjetima izvršenja SEPA izravnog terećenja uvijek su informirani o razlozima neizvršenja naplate standardiziranim porukama (npr. nema sredstava na računu, račun je zatvoren, račun je blokiran i dr.).
6. Izvršenje SEPA izravnog terećenja u skladu je s jedinstvenim europskim standardima (ISO XML 20022, IBAN, BIC). Navedeni se standardi upotrebljavaju i za HRK SCT shemu te su postali dominantni u financijskoj industriji i time omogućuju povezivanje različitih financijskih servisa i objedinjavanje tehničkih platformi za njihovo pružanje.
7. SEPA izravno terećenje, zahvaljujući visokoj standardiziranosti i upotrebi platnoprometne infrastrukture, osigurava visoku razinu automatiziranosti, jasnoće i sigurnosti izvršenja platnih transakcija na osnovi jedinstvenog formata izvršenja plaćanja.
8. Uvođenjem jedinstvenih i suvremenih standarda u interne sustave (ISO XML 20022) omogućuje se primanje izvadaka s više podataka, koji mogu biti važni za poslovanje i koji omogućuju pouzdani postupak rekoncilijacije.
9. Izvršenje SEPA izravnog terećenja usklađeno je s propisima EU-a koji se odnose na izvršenje platnih transakcija u eurima i u potpunosti se zadovoljavaju zahtjevi za izvršenje platnih transakcija u toj valuti u trenutku uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske. 

 

 1. KOJE SU PREDNOSTI SEPA IZRAVNOG TEREĆENJA ZA PLATITELJE?

Izvršenje SEPA izravnih terećenja za platitelja koji je potrošač, tj. fizička osoba provodi se u skladu s Pravilima Osnovne HRK SDD sheme. Platitelji koji su potrošači moći će pri korištenju SEPA izravnog terećenja koristiti određene prednosti.

  PREDNOSTI SEPA IZRAVNOG TEREĆENJA ZA PLATITELJE
1. Platitelji mogu ograničiti naplatu SEPA izravnog terećenja na teret svojeg računa na određeni iznos ili vremenski okvir ili oboje.
2. Platitelji mogu zabraniti izvršenje svih izravnih terećenja na teret svojeg računa.
3. HRK SDD shema omogućuje platiteljima da zatraže zabranu izvršenja svih izravnih terećenja po nalogu jednog ili više primatelja plaćanja (tzv. „crna lista“).
4. Moguće je zatražiti izvršenje SEPA izravnih terećenja na teret svojeg računa samo po nalogu jednog ili više navedenih primatelja plaćanja (tzv. „bijela lista“).
5. Ako je SEPA izravno terećenje izvršeno, platitelj (potrošač) ima pravo u roku od osam tjedana od dana izvršenja platne transakcije na bezuvjetan povrat iznosa autoriziranog SEPA izravnog terećenja od svoje banke.

 

 1. MOGU LI I POSLOVNI SUBJEKTI KORISTITI NOVU PLATNU USLUGU SEPA IZRAVNO TEREĆENJE U SVOJSTVU PLATITELJA?

Mogu. Izvršenje SEPA izravnih terećenja za platitelje koji su nepotrošači, tj. poslovni subjekti provodi se primjenom Pravila Poslovne HRK SDD sheme.

Prije izvršenja prvog naloga izravnog terećenja platitelj mora, zbog potencijalno visokih iznosa, svojoj banci dostaviti podatke iz suglasnosti. Prije terećenja računa platiteljeva banka provjeravat će usklađenost tih podataka s podacima na nalogu SEPA izravnog terećenja.

Prema Pravilima Poslovne HRK SDD sheme platitelj ima mogućnost zatražiti potpunu zabranu terećenja sa svojeg računa za bilo koji nalog izravnog terećenja.

Prema Poslovnoj HRK SDD shemi, zbog provođenja strožih kontrola pri izvršavanju SEPA izravnog terećenja, platitelj nema pravo na povrat za izvršenu autoriziranu platnu transakciju.

 

 1. ŠTO SE KOD SEPA IZRAVNIH TEREĆENJA MIJENJA ZA PRIMATELJE PLAĆANJA?

Primatelji plaćanja pohranjivat će suglasnosti koje je potpisao platitelj u skladu s Pravilima HRK SDD sheme bilo u papirnatom bilo u elektroničkom obliku, zajedno sa svim povezanim izmjenama i dopunama ili informacijama u vezi s otkazom, obustavom ili prestankom važenja, u nepromijenjenom obliku.

Primatelj plaćanja prema HRK SDD shemi može biti jedino nepotrošač – poslovni subjekt.

Primatelji plaćanja iniciraju naloge izravnih terećenja u formatu SEPA XML poruka pain.008 prema normi ISO 20022, na temelju dobivene suglasnosti platitelja.

 

 1. PRUŽAJU LI SVE BANKE USLUGU SEPA IZRAVNOG TEREĆENJA?

Uslugu SEPA izravnog terećenja pružaju one banke koje su sudionice HRK SDD sheme.

Sudionici HRK SDD shema mogu biti banke u Republici Hrvatskoj koje su potpisale Sporazum o pristupanju barem jednoj HRK SDD shemi (Osnovnoj i/ili Poslovnoj), čime su se obvezale da će provoditi platne transakcije SEPA izravnih terećenja prema Pravilima HRK SDD sheme.

Popis banaka koje pružaju platnu uslugu SEPA izravnog terećenja 5. lipnja 2017. (ukupno 16 banaka) dostupan je u registru sudionika HRK SDD sheme.

 

 1. KOJI POTROŠAČI I POSLOVNI SUBJEKTI MOGU KORISTITI USLUGU SEPA IZRAVNOG TEREĆENJA?

Da bi potrošač ili poslovni subjekt mogao koristiti uslugu SEPA izravnog terećenja, moraju biti ispunjena tri temeljna uvjeta:

 • banka kod koje potrošač ili poslovni subjekt (npr. korisnik komunalnih usluga) ima otvoren račun mora pristupiti HRK SDD shemi
 • potrošač ili poslovni subjekt (npr. korisnik komunalnih usluga) mora s bankom kod koje ima otvoren račun ugovoriti (npr. putem prihvaćanja općih uvjeta koji obuhvaćaju uslugu SEPA izravnog terećenja) korištenje usluge SEPA izravnog terećenja
 • primatelj plaćanja (npr. pružatelj komunalne usluge) mora sa svojom bankom sklopiti ugovor o usluzi SEPA izravnog terećenja.

 

 1. NA KOJI ĆE SE NAČIN PROVODITI MIGRACIJA POSTOJEĆIH IZRAVNIH TEREĆENJA NA SEPA IZRAVNA TEREĆENJA?

Pod migracijom postojećih izravnih terećenja na SEPA izravna terećenja podrazumijeva se provedba pravne, administrativne i tehničke prilagodbe postojećih izravnih terećenja na izravna terećenja koja se provode prema SEPA pravilima.

U svrhu omogućavanja postupne migracije postojećih izravnih terećenja na SEPA izravno terećenje, banke će u prijelaznom razdoblju nastaviti s pružanjem izravnog terećenja na postojeći način. Istodobno će banke biti osposobljene i za pružanje SEPA izravnog terećenja za primatelje plaćanja koji se odluče migrirati na SEPA izravno terećenje prema HRK SDD shemi.

  POSTUPAK MIGRACIJE POSTOJEĆIH IZRAVNIH TEREĆENJA NA SEPA IZRAVNA TEREĆENJA
1. Postupak migracije izvršenja postojećih terećenja banke će provoditi tijekom prijelaznog razdoblja u sljedeće dvije godine (odnosno od 5. lipnja 2017. do 3. lipnja 2019.).
2. Za postojeća izravna terećenja banke će primateljima plaćanja omogućiti prelazak na SEPA izravna terećenja u pet unaprijed dogovorenih termina.
3. Do trenutka migracije na SEPA izravna terećenja banke će izvršavati postojeća izravna terećenja prema dosadašnjoj proceduri te će u tom roku za postojeće primatelje plaćanja prihvaćati nove platitelje i izvršavati za njih izravna terećenja na postojeći način.
4. Banke će u skladu s propisima, najmanje dva mjeseca unaprijed, sve svoje platitelje za koje izvršavaju izravna terećenja po postojećoj proceduri detaljno obavijestiti o pristupanju HRK SDD shemi i o svim pravima i obvezama povezanima s uslugom izravnog terećenja prema toj shemi.
5. Banke će pri potpisivanju ugovora s primateljem plaćanja o izravnom terećenju u skladu s HRK SDD shemom, radi što bolje informiranosti platitelja, uputiti tog primatelja plaćanja da najmanje četiri tjedna prije prelaska postojećih izravnih terećenja na izvršenje prema HRK SDD shemi o tome obavijesti svakog svojeg postojećeg platitelja.

 

 1. ŠTO POSTOJEĆI PRIMATELJI PLAĆANJA TREBAJU PODUZETI RADI MIGRACIJE NA USLUGU SEPA IZRAVNO TEREĆENJE?

Primatelji plaćanja koji koriste postojeću uslugu izravnog terećenja, trebaju svoje sustave prilagoditi novoj usluzi SEPA izravnom terećenju. Za potrebe prelaska primatelji plaćanja trebaju imati otvoren transakcijski račun u svojoj banci, trebaju biti tehnički osposobljeni za SEPA izravno terećenje te moraju od korisnika svojih usluga (platitelja) dobiti suglasnost za iniciranje SEPA izravnih terećenja. Postojećim primateljima plaćanja banke će tijekom dvogodišnjega prijelaznog razdoblja, odnosno od 5. lipnja 2017. do 3. lipnja 2019., omogućiti postupni prijelaz s postojećih izravnih terećenja na SEPA izravna terećenja, i to prema sljedećim rokovima:

Termini migracije na Osnovnu HRK SDD shemu
Početak primjene sheme 5. 6. 2017.
Prvi termin migracije 9. 10. 2017.
Drugi termin migracije 9. 4. 2018.
Treći termin migracije 10. 9. 2018.
Četvrti termin migracije 9. 2. 2019.
Peti termin migracije 3. 6. 2019.

 

 1. NA KOJI ĆE NAČIN PLATITELJI BITI INFORMIRANI O MIGRACIJI POSTOJEĆIH IZRAVNIH TEREĆENJA NA SEPA IZRAVNA TEREĆENJA?

Banke će obavijest o izmjenama/dopunama okvirnog ugovora ili važećih općih uvjeta dostaviti svojim korisnicima platnih usluga (platiteljima), najmanje dva mjeseca prije početka njihove primjene, te ih izvijestiti o novoj usluzi SEPA izravnog terećenja, o prednostima te usluge u odnosu na postojeću, o pravima koje imaju prema Pravilima Osnovne HRK SDD sheme itd.

Ujedno, banke će najmanje osam tjedana prije planiranog roka prelaska primatelja na SEPA izravno terećenje, obavijestiti svoje korisnike usluga – platitelje o tome da će pojedini primatelj plaćanja započeti izvršavati izravna terećenja kao SEPA izravno terećenje. Istu će im obavijest primatelji plaćanja dostaviti najmanje četiri tjedna prije planiranog roka prelaska na SEPA izravno terećenje.

Platitelj koji želi i nadalje nastaviti ispunjavati svoju obvezu prema primatelju plaćanja putem usluge SEPA izravnog terećenja, ne treba poduzimati nikakve dodatne aktivnosti. Banka će za tog platitelja nastaviti izvršavati postojeću uslugu izravnog terećenja kao uslugu SEPA izravnog terećenja. Ako korisnik platne usluge ne želi pristati na novu uslugu i prijenos s postojećeg izravnog terećenja na SEPA izravno terećenje, uslugu može otkazati bez naknade za svakog pojedinog primatelja plaćanja.

Sve podatke o platiteljima koji su potrebni za izvršenje SEPA izravnih terećenja prema Pravilima Osnovne HRK SDD sheme, banke će dostaviti primateljima plaćanja kroz sadržaj informacija koje je banka dužna dati primatelju plaćanja nakon izvršenja pojedine platne transakcije.

 

 1. MOGU LI NOVI PRIMATELJI PLAĆANJA NAKON 5. LIPNJA 2017. KORISTITI POSTOJEĆU USLUGU IZRAVNOG TEREĆENJA?

Od 5. lipnja 2017. banke novim primateljima plaćanja (novim ugovarateljima) nude samo uslugu SEPA izravnog terećenja.