Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2019.

Objavljeno: 31.5.2019.

Ukupna likvidna sredstva (M4) stagnirala su u travnju 2019. te su na kraju mjeseca iznosila 316,9 mlrd. kuna (Tablica 1.). Istovremeno se smanjila neto inozemna aktiva (NIA), a neto domaća aktiva (NDA) monetarnog sustava povećala se u gotovo jednakom iznosu. Tim je promjenama ponajviše pridonijelo smanjenje stanja na kapitalskim računima kreditnih institucija, prije svega zbog travanjske isplate dividenda. Na godišnjoj se razini rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u travnju 2019. usporio na 4,4%, na osnovi transakcija (Slika 1.). Promatraju li se sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, godišnji se pad kvazinovca ubrzao na 1,9%, dok se godišnji rast novčane mase (M1) neznatno ubrzao te je na kraju travnja iznosio 17,0% (na osnovi transakcija).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija

 

 

Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim državi) porasli su u travnju za 0,8 mlrd. kuna (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 225,4 mlrd. kuna. Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih plasmana usporio se u travnju na 4,1% (Tablica 2.), čemu je pridonijelo godišnje usporavanje kreditiranja nefinancijskih poduzeća (0,6%[1]), što je ponajviše rezultat učinka baznog razdoblja. Nasuprot tome, godišnji rast plasmana stanovništvu nastavio se blago ubrzavati te je u travnju dosegnuo 6,8%. U strukturi kredita sektoru stanovništva godišnji rast gotovinskih nenamjenskih kredita na kraju travnja blago se usporio na 12,7%, a stambenih kredita ubrzao na 4,0%. Godišnji rast nominalnog stanja ukupnih plasmana, koji je u travnju iznosio 2,4%, bio je zamjetno manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica otpisa nenaplativih potraživanja koncerna Agrokor provedenih prema nagodbi vjerovnika toga koncerna.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s travnjem 2019. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije


  1. Na kraju travnja 2019. kumulativni učinak aktiviranja državnih jamstava danih za kredite brodogradnji iznosio je 1,9 postotnih bodova.