Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2018.

Objavljeno: 30.5.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u travnju 2018. povećala su se za 1,1 mlrd. kuna (0,4%) te su na kraju mjeseca iznosila 304,9 mlrd. kuna (Tablica 1.). Na mjesečno povećanje toga najširega monetarnog agregata djelovao je rast neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava, na što su podjednako utjecala kretanja neto inozemne imovine HNB-a te kreditnih institucija. S druge strane, neto domaća aktiva (NDA) blago se smanjila tijekom travnja zbog pada neto potraživanja kreditnih institucija od središnje države. Godišnji rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) ubrzao se u travnju na 5,5%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Promatraju li se sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, godišnji rast novčane mase (M1) blago se usporio na 21,7%, dok je godišnji pad kvazinovca ublažen (–2,6%).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) u travnju su se nastavili povećavati (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 220,2 mlrd. kuna, a njihova je godišnja stopa rasta porasla na 3,2% (Slika 2.). Pritom se nastavio ubrzavati godišnji rast plasmana stanovništvu dosegnuvši na kraju travnja 4,9%, dok je rast plasmana poduzećima iznosio 3,0% (Tablica 2.). Što se tiče nominalnog stanja ukupnih plasmana, oni su na kraju travnja 2018. bili za 1,0% manji nego na kraju istog mjeseca prethodne godine, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana, ali i jačanja kune.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s travnjem 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije