Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2017.

Objavljeno: 31.5.2017.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju travnja 2017. iznosila su 292,0 mlrd. kuna, što je za 1,1 mlrd. kuna ili 0,4% više nego na kraju prethodnog mjeseca. Promatra li se struktura monetarnog agregata M4, novčana masa (M1) povećala se u odnosu na prethodni mjesec za 2,4%, dok se kvazinovac smanjio za 0,4%. Godišnji rast M4 u travnju nastavio se usporavati te je, ako se isključi učinak tečajnih promjena, iznosio 3,8%, za razliku od 4,2% na kraju ožujka (Slika 1.). Pritom se u uvjetima iznimno niskih kamatnih stopa zadržao trend snažnog rasta novčane mase (M1), ponajviše zbog rasta sredstava na transakcijskim računima, pa se godišnji prirast M1 u travnju ubrzao na 22,7% (Slika 1.). Istodobno je kvazinovac bio za 2,2% manji nego na kraju istog mjeseca prošle godine, ponajprije zbog smanjenja deviznih depozita stanovništva. Na kretanja u bilanci monetarnih institucija u travnju zamjetan utjecaj imalo je smanjenje deviznih depozita države kod HNB-a. Naime, devizni priljev od izdanja inozemnih obveznica u ožujku iskorišten je za podmirenje obveze po inozemnim obveznicama koja je dospjela krajem travnja, što je istodobno utjecalo na smanjenje neto inozemne aktive te povećanje neto domaće aktive zbog rasta neto potraživanja od središnje države (Tablica 1.). 

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene

Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija

Izvor: HNB

 

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) na kraju travnja 2017. iznosili su 222,5 mlrd. kuna ili za 1,7 mlrd. kuna (0,7%) više nego na kraju ožujka. Pritom je prirast plasmana u travnju ostvaren i za stanovništvo i za poduzeća. Na godišnjoj razini, ako se promatra na osnovi transakcija, rast ukupnih plasmana u travnju bio je jednak kao i na kraju prethodna dva mjeseca te je iznosio 0,8% (Slika 2.). Pritom je kod plasmana nefinancijskim poduzećima zabilježen godišnji rast od 0,7%, a rast plasmana stanovništvu nastavio se blago ubrzavati, te je dosegnuo 1,6%. S druge strane, nominalno stanje plasmana na kraju travnja 2017. i nadalje je niže nego u istom mjesecu prošle godine (1,1%), što odražava otpis dijela kredita stanovništvu indeksiranih uz švicarski franak i prodaje loših plasmana banaka.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja i cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s travnjem 2017. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije