Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za svibanj 2019.

Objavljeno: 28.6.2019.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju svibnja 2019. iznosila su 319,3 mlrd. kuna, odnosno za 2,5 mlrd. kuna ili 0,8% više u odnosu na travanj 2019. (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju toga najširega monetarnog agregata pridonio je snažan rast neto domaće aktive (NDA), dok je pad neto inozemne aktive (NIA) kreditnih institucija djelovao u pravcu smanjenja M4. Rast NDA sustava u najvećoj je mjeri posljedica povećanja neto potraživanja monetarnih institucija od središnje države (tj. smanjenja depozita središnje države). Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u svibnju se 2019. usporio na 3,8%, na osnovi transakcija (Slika 1.). Pritom se godišnji pad kvazinovca ubrzao na 2,2%, dok se godišnji rast novčane mase (M1) usporio te je na kraju svibnja iznosio 15,1% (na osnovi transakcija).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim državi) porasli su u svibnju za 1,3 mlrd. kuna (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 226,6 mlrd. kuna. Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih plasmana usporio se u svibnju na 4,0% (Slika 2.), čemu je pridonijelo godišnje usporavanje kreditiranja nefinancijskih poduzeća (0,3%, odnosno 2,2% ako se isključi negativan učinak aktiviranja državnih jamstava izdanih brodogradilištima). Kad je riječ o stanovništvu, godišnji se rast plasmana ovom sektoru zadržao na 6,8%, koliko je iznosio i na kraju travnja (Tablica 2.). U strukturi kredita sektoru stanovništva godišnji rast gotovinskih nenamjenskih kredita na kraju svibnja blago se usporio na 12,4%, a stambenih kredita neznatno ubrzao na 4,1%. Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u svibnju iznosio 2,4%, bio je zamjetno manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa svibnjem 2019. mogu se pronaći na:
Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije