Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za svibanj 2018.

Objavljeno: 29.6.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u svibnju 2018. povećala su se za 4,0 mlrd. kuna (1,3%) te su na kraju mjeseca iznosila 308,9 mlrd. kuna (Tablica 1.). Na mjesečno povećanje toga najširega monetarnog agregata najviše je djelovao rast neto domaće aktive (NDA) monetarnog sustava, koji se ponajviše odnosio na povećanje neto potraživanja od središnje države te u manjoj mjeri na rast plasmana ostalim domaćim sektorima. U svibnju se povećala i neto inozemna aktiva (NIA) monetarnog sustava, i to neto inozemna imovina HNB-a zbog otkupa deviza od banaka putem devizne intervencije početkom svibnja. Godišnji rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) ubrzao se u svibnju na 6,7%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Promatraju li se sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, godišnji rast novčane mase (M1) ubrzao se na 25,3%, dok je godišnji pad kvazinovca ublažen te je na kraju svibnja iznosio 1,9%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) u svibnju su se nastavili povećavati (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 221,3 mlrd. kuna, a njihova je godišnja stopa rasta porasla na 3,7% (Slika 2.). Pritom se nastavio ubrzavati godišnji rast plasmana stanovništvu, te je na kraju svibnja dosegnuo 5,3%, dok je rast plasmana poduzećima iznosio 3,1% (Tablica 2.). Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u svibnju iznosio 0,9%, bio je zamjetno manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa svibnjem 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije