Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za studeni 2018.

Objavljeno: 31.12.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u studenome 2018. smanjila su se za 0,9 mlrd. kuna (–0,3%) te su na kraju mjeseca iznosila 322,4 mlrd. kuna (Tablica 1.). Na mjesečno smanjenje toga najširega monetarnog agregata djelovao je pad neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava, i to poglavito neto inozemne aktive kreditnih institucija. S druge strane, neto domaća aktiva (NDA) sustava porasla je tijekom studenoga, na što je najviše utjecao rast neto potraživanja monetarnih institucija od središnje države zbog smanjenja depozita države kod HNB-a. Na godišnjoj se razini rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u studenome 2018. ubrzao na 6,2%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Promatraju li se sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, godišnji rast novčane mase (M1) ubrzao se na 22,3%, dok se godišnji pad kvazinovca intenzivirao te na kraju studenoga iznosio 2,3%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

 

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) povećali su se u studenome za 1,2 mlrd. kuna (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 224,3 mlrd. kuna. Na godišnjoj razini, ako se promatra na osnovi transakcija, rast ukupnih plasmana u studenome se blago usporio na 4,7% (Slika 2.). Tome je pridonijelo usporavanje godišnjeg rasta plasmana nefinancijskim poduzećima, koji je na kraju studenoga iznosio 3,1%, dok se rast plasmana stanovništvu u odnosu na isto razdoblje prošle godine ubrzao na 6,2% (Tablica 2.). U strukturi kredita stanovništvu nastavio se ubrzavati godišnji rast gotovinskih nenamjenskih kredita, a ubrzao se i godišnji rast stambenih kredita, što odražava i učinke ovogodišnjeg programa subvencioniranja stambenih kredita. Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u studenome iznosio 1,5%, bio je zamjetno manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa studenim 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije