Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za studeni 2017.

Objavljeno: 29.12.2017.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u studenome 2017. smanjila su se za 2,5 mlrd. kuna (–0,8%) te su na kraju mjeseca iznosila 306,1 mlrd. kuna (Tablica 1.). Mjesečnom smanjenju toga najširega monetarnog agregata pridonio je pad neto domaće aktive (NDA) zbog zamjetnog smanjenja neto potraživanja od središnje države, što je uglavnom bio rezultat priljeva deviznih sredstava od izdanja inozemne državne obveznice. Taj se priljev odrazio i na rast neto inozemne aktive (NIA), i to kod HNB-a, dok se neto inozemna aktiva banaka tijekom studenog smanjila. Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava tijekom studenog 2017. usporio se u odnosu na prethodni mjesec (na 3,1%, isključujući utjecaj tečajnih promjena) (Slika 1.), što je uglavnom rezultat ulaganja ostalih domaćih financijskih institucija u novu inozemnu državnu obveznicu. Godišnja stopa rasta užega monetarnog agregata, novčane mase (M1), nije se znatnije promijenila u odnosu na prethodni mjesec te je krajem studenoga iznosila čak 20,2%, dok je kvazinovac ostvario godišnji pad od 3,8%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) povećali su se tijekom studenoga (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 220,9 mlrd. kuna, pri čemu se godišnja stopa rasta ubrzala na 2,7% (na osnovi transakcija, Slika 2.). Pritom se godišnji rast plasmana nefinancijskim poduzećima ubrzao na 2,0%, a stanovništvu na 3,8% (Tablica 2.). Na jačanje godišnjeg rasta ukupnih plasmana djelovao je i snažan rast plasmana ostalim domaćim financijskim institucijama u studenome. Što se tiče nominalnog stanja plasmana, oni su na kraju studenoga 2017. bili za 0,6% manji nego na kraju istog mjeseca prošle godine, što je većinom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja i cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa studenim 2017. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije