Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za srpanj 2017.

Objavljeno: 31.8.2017.

Ukupna likvidna sredstva (M4) na kraju srpnja 2017. iznosila su 301,4 mlrd. kuna ili 4,9 mlrd. kuna (1,7%) više nego na kraju lipnja (Tablica 1.). Tome je najviše pridonijelo sezonsko povećanje novčane mase M1 u iznosu od 4,7% tijekom glavne turističke sezone. Kvazinovac, druga sastavnica M4, porastao je u srpnju za 0,4% zahvaljujući sezonskom povećanju deviznih depozita nefinancijskih poduzeća. Promatra li se na godišnjoj razini, rast najširega monetarnog agregata M4 u srpnju se usporio na 3,1% (isključujući utjecaj tečajnih promjena), s 3,7% koliko je iznosio na kraju prethodnog mjeseca (Slika 1.), na što je u prvom redu utjecalo ubrzanje godišnjeg pada kunskih nemonetarnih depozita. Godišnji rast novčane mase M1 zadržao se na vrlo visokoj razini, a iznosio je 17,9%.

Slika 1. Monetarni agregati

godišnje stope promjene

Slika 2. Plasmani

godišnje stope promjene na osnovi transakcija

Izvor: HNB

 

Ukupni su plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države), nakon pet mjeseci povećanja, u srpnju ostali gotovo nepromijenjeni, a njihova se godišnja stopa rasta tek neznatno smanjila te je iznosila 1,7%, izračunato na osnovi transakcija (Slika 2.). Pritom se godišnji rast plasmana nefinancijskim poduzećima ubrzao na 2,8%, a stanovništvu na 2,3% (Tablica 2.), dok je kod plasmana ostalim financijskim institucijama zabilježen godišnji pad od 18,5%. S druge strane, nominalno stanje ukupnih plasmana na kraju srpnja 2017. iznosilo je 219,2 mlrd. kuna, što je za 1,4% niže nego u istom mjesecu prošle godine. Nominalno smanjenje plasmana posljedica je prodaja nenaplativih plasmana, a u manjoj mjeri i jačanja kune prema euru, čime se umanjuje kunska protuvrijednost plasmana indeksiranih uz euro.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija

u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice

u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja i cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno sa srpnjem 2017. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)

Druge monetarne financijske institucije