Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2018.

Objavljeno: 31.1.2019.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u prosincu 2018. povećala su se za 1,7 mlrd. kuna (0,5%), te su na kraju mjeseca iznosila 324,0 mlrd. kuna (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju toga najširega monetarnog agregata pridonio je snažan rast neto domaće aktive (NDA) monetarnog sustava, koji je djelomično poništen padom neto inozemne aktive (NIA) kreditnih institucija. Rast NDA-a sustava u najvećoj je mjeri odražavao povećanje neto potraživanja monetarnih institucija od središnje države. Promatra li se na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u prosincu 2018. tek se blago usporio, na 6,1%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). U strukturi M4 godišnji rast novčane mase (M1) usporio se na 20,7%, dok je, s druge strane, za kvazinovac zabilježeno usporavanje godišnjeg pada na 1,8%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) smanjili su se u prosincu za 0,5 mlrd. kuna (na osnovi transakcija), što je rezultat smanjenja kredita nefinancijskim poduzećima, odnosno brodogradnji s obzirom na aktiviranje jamstava koja je izdala opća država. Spomenuto se odrazilo i na godišnju dinamiku te se rast plasmana nefinancijskim poduzećima u prosincu usporio na 1,9%, a ukupnih plasmana na 4,4% (Slika 2.). Kad je riječ o stanovništvu, godišnji se rast plasmana ovom sektoru zadržao na 6,2%, koliko je iznosio i na kraju studenoga (Tablica 2.). Godišnji rast stambenih kredita nastavio se ubrzavati odražavajući, između ostalog, učinke programa subvencioniranja stambenih kredita, dok se godišnji rast gotovinskih nenamjenskih kredita blago usporio. Godišnji je rast nominalnog stanja plasmana u prosincu iznosio 2,0% te je i dalje manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s prosincem 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije