Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2017.

Objavljeno: 30.11.2017.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u listopadu 2017. smanjila su se za 1,1 mlrd. kuna (0,3%) te su na kraju mjeseca iznosila 308,6 mlrd. kuna (Tablica 1.). Mjesečnom smanjenju toga najšireg monetarnog agregata pridonio je pad neto domaće aktive (NDA), dok je ostvaren rast neto inozemne aktive (NIA). Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava nastavio se tijekom listopada 2017. jednakim intenzitetom kao i u prethodnom mjesecu (3,8%, isključujući utjecaj tečajnih promjena) (Slika 1.), što je također rezultat snažnog rasta neto inozemne aktive. Uži monetarni agregat, novčana masa (M1), u listopadu se također smanjio, a kvazinovac je stagnirao. Godišnja stopa rasta novčane mase vrlo je visoka i iznosi 20,5%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) tijekom listopada blago su se povećali (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 219,3 mlrd. kuna, s godišnjom stopom rasta od 1,8% (na osnovi transakcija, Slika 2.). Pritom se godišnji rast plasmana nefinancijskim poduzećima usporio na 1,4%, što je upola manje nego u rujnu, dok se rast plasmana stanovništvu zamjetno ubrzao na 3,6%, s 2,6% u rujnu (Tablica 2.). Usto, plasmani ostalim financijskim institucijama i dalje bilježe godišnje smanjenje po dvoznamenkastim stopama (19,3% na kraju listopada, na osnovi transakcija). Što se tiče nominalnog stanja plasmana, oni su na kraju listopada 2017. bili za 1,2% manji nego na kraju istog mjeseca prošle godine, što je većinom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja i cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s listopadom 2017. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije