Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za lipanj 2018.

Objavljeno: 31.7.2018.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u lipnju 2018. povećala su se za 1,7 mlrd. kuna (0,5%) te su na kraju mjeseca iznosila 310,6 mlrd. kuna (Tablica 1.). Mjesečnom rastu toga najširega monetarnog agregata pridonijelo je povećanje neto inozemne aktive (NIA) monetarnog sustava, dok je pad neto domaće aktive (NDA) djelovao u smjeru smanjenja M4. Ova su kretanja uglavnom rezultat priljeva deviznih sredstava od izdanja inozemne državne obveznice na račun države kod HNB-a, zbog čega su istodobno porasli inozemna aktiva i devizni depoziti države kod HNB-a. Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) usporio se u lipnju na 5,2%, isključujući utjecaj tečajnih promjena (Slika 1.). Promatraju li se sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, godišnji rast novčane mase (M1) usporio se na 22,8%, dok je godišnji pad kvazinovca produbljen te je na kraju lipnja iznosio 3,0%.

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) u lipnju su se nastavili povećavati (na osnovi transakcija) te su na kraju mjeseca iznosili 222,8 mlrd. kuna, a njihova je godišnja stopa rasta porasla na 4,1% (Slika 2.). Pritom se nastavio ubrzavati godišnji rast plasmana stanovništvu dosegnuvši na kraju lipnja 5,6%, dok se rast plasmana poduzećima zadržao na 3,1% (Tablica 2.). Što se tiče nominalnog stanja ukupnih plasmana, njihov je godišnji rast na kraju lipnja iznosio 1,5% te je bio zamjetno manji od rasta na osnovi transakcija, što je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima, uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s lipnjem 2018. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije