Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za lipanj 2017.

Objavljeno: 31.7.2017.

Ukupna likvidna sredstva (M4) u lipnju 2017. porasla su za 5,4 mlrd. kuna ili 1,8% te su na kraju mjeseca iznosila 296,5 mlrd. kuna (Tablica 1.). Pritom su se povećale obje sastavnice toga monetarnog agregata, a posebice novčana masa (M1), koja je ostvarila mjesečnu stopu rasta od 5,1%. I kvazinovac je, nakon višemjesečnog pada, u lipnju zabilježio blago povećanje od 0,5%, i to najviše zahvaljujući rastu deviznih depozita nefinancijskih poduzeća, dok su se depoziti stanovništva nastavili smanjivati. Relativno snažan lipanjski rast M4 zaustavio je usporavanje godišnjeg rasta toga najširega monetarnog agregata koje je trajalo od početka godine. Tako je godišnja stopa rasta M4 u lipnju iznosila 3,7% (isključujući utjecaj tečajnih promjena), u odnosu na 3,4% mjesec prije (Slika 1.). U strukturi M4 nastavio se povećavati udio kratkoročnih sredstava pod utjecajem trenda snažnog rasta novčane mase, čemu pridonose sklonost držanju likvidnije imovine zbog iznimno niskih kamatnih stopa na oročene depozite kao i oporavak gospodarske i kreditne aktivnosti.

Slika 1. Monetarni agregati

godišnje stope promjene

Slika 2. Plasmani

godišnje stope promjene na osnovi transakcija

Izvor: HNB

 

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim države) u lipnju su rasli peti mjesec zaredom, a njihova se godišnja stopa rasta povećala na 1,8%, s 1,0%, koliko je iznosila u svibnju, izračunato na osnovi transakcija (Slika 2.). Jačanju kreditne aktivnosti uvelike je pridonijelo kreditiranje poduzeća, pa se tako i godišnji rast plasmana poduzećima u lipnju ubrzao na 2,7%, a mjesec prije iznosio je 1,1%. I kreditiranje kućanstava nastavilo je bilježiti povoljna kretanja, uz povećanje godišnje stope rasta kredita tom sektoru na 2,1%, na osnovi transakcija (Tablica 2.). S druge strane, nominalno stanje ukupnih plasmana u lipnju se neznatno promijenilo te je na kraju mjeseca iznosilo 219,5 mlrd. kuna, a u odnosu na kraj lipnja prošle godine smanjilo se za 1,5%. Na godišnji pad nominalnog stanja plasmana najviše su utjecale prodaje nenaplativih plasmana, a u manjoj mjeri i jačanje kune prema euru.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje i plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja i cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s lipnjem 2017. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije