Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za kolovoz 2019.

Objavljeno: 30.9.2019.

Ukupna likvidna sredstva (M4) povećala su se u kolovozu 2019. za 7,6 mlrd. kuna (2,3%) te su na kraju mjeseca iznosila 337,3 mlrd. kuna (Tablica 1.). Mjesečnom povećanju toga najširega monetarnog agregata pridonio je snažan rast neto inozemne aktive (NIA), dok je pad neto domaće aktive (NDA) negativno pridonio promjeni M4. Rast neto inozemne aktive sustava u podjednakoj je mjeri rezultat povećanja neto inozemne aktive HNB-a i kreditnih institucija, a pad NDA-a uglavnom je proizašao iz povećanja depozita središnje države kod poslovnih banaka. Promatrano na godišnjoj razini, rast ukupnih likvidnih sredstava (M4) u kolovozu 2019. blago se usporio i iznosio 4,7%, na osnovi transakcija (Slika 1.). Godišnji rast novčane mase (M1) neznatno se usporio, na 16,0%, čemu je ponajviše pridonijelo usporavanje rasta depozitnog novca, dok se godišnji pad druge sastavnice ukupnih likvidnih sredstava, kvazinovca, ubrzao te je na kraju kolovoza iznosio –1,5% (na osnovi transakcija).

Slika 1. Monetarni agregati
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Slika 2. Plasmani
godišnje stope promjene na osnovi transakcija
Izvor: HNB  

Ukupni plasmani monetarnih institucija domaćim sektorima (osim državi) porasli su u kolovozu za 0,6 mlrd. kuna (na osnovi transakcija) pa su na kraju mjeseca iznosili 226,8 mlrd. kuna. Na godišnjoj se razini rast ukupnih plasmana ubrzao te je u kolovozu iznosio 3,7% (Slika 2.), čemu je pridonijelo usporavanje pada plasmana nefinancijskim poduzećima, koji je na godišnjoj razini iznosio –1,9%. Negativna godišnja stopa promjene plasmana poduzećima posljedica je aktiviranja državnih jamstava za kredite brodogradilištima i smanjivanja potraživanja od grupe Agrokor, povezanog i s operativnom provedbom nagodbe. Kada je riječ o stanovništvu, godišnji rast plasmana tom sektoru u kolovozu se neznatno usporio, na 7,0% (Tablica 2.), što je posljedica blagog usporavanja godišnjeg rasta gotovinskih nenamjenskih kredita na 12,2%. Istodobno se rast stambenih kredita zadržao na razini iz prethodnog mjeseca (4,6%). Godišnji rast nominalnog stanja plasmana, koji je u kolovozu iznosio 2,1%, bio je zamjetno niži od rasta na osnovi transakcija, a to je uglavnom posljedica prodaja nenaplativih plasmana.

Tablica 1. Sažeta konsolidirana bilanca monetarnih institucija
u milijardama kuna i postocima

1 Zbroj stavki u aktivi od 2.2. do 2.8. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija
2 Zbroj stavki u pasivi od 2. do 5. iz biltenske tablice B1: Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Izvor: HNB

Tablica 2. Plasmani (osim središnje države) i glavne sastavnice
u milijardama kuna i postocima

1 Osim plasmana kućanstvima i poduzećima uključuje također plasmane lokalnoj državi i ostalim financijskim institucijama.
2 Transakcije prikazuju promjene iz kojih su isključeni učinci promjene tečaja, cjenovnih prilagodbi vrijednosnih papira, reklasifikacija te otpisa plasmana, što uključuje i prodaje plasmana u visini ispravka njihove vrijednosti.

Izvor: HNB

Detaljni podaci monetarne statistike zaključno s kolovozom 2019. mogu se pronaći na:

Središnja banka (HNB)
Druge monetarne financijske institucije